Research Article
BibTex RIS Cite

Teacher Opinions on EBA Content’s Satisfying Turkish Language Course Learning Areas Outcomes

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 395 - 416, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331244

Abstract

This research aims to
determine the opinions of teachers on the adequacy of the EBA content for satisfying
Turkish language learning areas outcomes. The research was conducted as a case
study. The research group of the study was composed of 24 Turkish teachers. A
semi-structured interview form developed by the researcher was used as the data
collection tool in the research. The questions in the interview form,
consisting of open ended questions, were given their final form by obtaining the
opinions of two experts who were working as faculty members in the Turkish
Education Department. The data obtained through the interview form were entered
into the Nvivo 11 qualitative data analysis program, and content analysis was
performed. The generated codes were thematized according to the research
questions. In order to make the findings clearer and simpler, the graphical
features of the Nvivo 11 program were used. As a result of the research, it was
determined that the EBA content was inadequate in terms of satisfying the
learning areas outcomes. It was found that the content prepared for each of the
fields of speaking, listening, reading, writing and grammar were not at the
desired level and that the contents for the listening and writing fields were
inferior compared with the other fields.

References

 • Abe, P. ve Jordan, N. A. (2013). Integrating Social Media into the Classroom Curriculum. About Campus, 18(1), 1-32.
 • Ağır, A. (2014). Etkileşimli Tahtalar İçin Orta Öğretim Coğrafya Videolarının Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 31-37.
 • Aktaş, İ., Özmen, H. & Türkan, S. (2013). FATİH Projesi ile Sınıflara Kazandırılan Etkileşimli Tahtaların Kullanılma Düzeyleri. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,
 • https://www.researchgate.net/profile/Idris_Aktas/publication/301350918_FATIH_Projesi_ile_Siniflara_Kazandirilan_Etkilesimli_Tahtalarin_Kullanilma_Duzeyleri/links/5714b98908aeff315ba3d033.pdf?origin=publication_list adresinden 20 Ocak 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırma Dergisi, 2(3) 27-44.
 • Altın, H. M. ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih Projesi ile ilgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education, , 2(1), 89-105.
 • Ateş, M., Çerçi A., & Derman S. (2015). Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Aydınözü, D., Sözcü, U. ve Akbaş, V. (2016). Coğrafya Öğretiminde EBA İçeriklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15).
 • Baz, F. Ç. (2016). Teknik, Donanım ve İçerik Yönüyle Fatih Projesinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7(15), 196-209.
 • Bekleyen, N. (2015). Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bello, A. A. (2014). Impact of Technology Interventions on Student Achievement in Rural Nigerian Schools. Walden Dissertationsand Doctoral Studies, Walden University Scholar Works.
 • Chang, K. E., Sung, Y. T., & Hou, H. T. (2006). Web-based Tools for Designing and Developing Teaching Materials for Integration of Information Technology intoInstruction. Educational Technology & Society, 9 (4), 139-149.
 • Chen, F. H., Looi, C. K., & Chen, W. (2009). Integrating Technology in The Classroom: A Visual Conceptualization of Teachers' Knowledge, Goals and Beliefs. Journal of ComputerAssisted Learning, 25(5), 411–501.
 • Choy, D., Angela, F. L., & Gao, W. P. (2009). Student Teachers’ Intentions and Actions on Integrating Technology intoTheir Classrooms during Student Teaching: A Singapore Study. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 175-195.
 • Demircioğlu, G. ve Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya Öğretmenlerinin Fatih Projesine İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 3(2), 302-310.
 • Digregorio, P. ve Lojeski, S. K. (2010). “The Effects of Interactive White Boards (IWB) on Student Performance and Learning: A Literature Review. J. Educational Technology Systems, 38(3), 255-312.
 • Dursun, A., Kırbaş, İ., & Yüksel, M.E. (2015). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ve Proje Üzerine Bir Değerlendirme. İnet-Tr’15, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi.
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.
 • EBA (2017). Eğitimde Bilişim Ağı. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik/adresinden 04 Ocak 2017’de alınmıştır.
 • Eden, S. ve Eshet-Alkalai Y. (2013). The Effect Of Format On Performance: Editing Text İn Print Versus Digital Formats. British Journal of Educational Technology. 44(5), 846-856.
 • Eren, E. Ve Avcı, Z. Y. (2016). E-Content Development Under School-University Collaboration: A Case Study Analysis Based on Technology Integration Planning Model. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 210-234.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: PegemAkedemi.
 • Günşen, A. (2006). Ölçünlü Türkçede Yerelleşme Sorunu. Gürer G., Boz (Ed.), Türkçenin Çağdaş Sorunları, içinde (s.165-204). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Güzel, A. ve Karatay, H. (2014). Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Hutchison A. ve Woodward, L. (2014). A Planning Cycle for Integrating Digital Technology. The Reading Teacher,67(6), 455–464.
 • İskender, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’nda Bulunan 7. Sınıf Türkçe Dersi Videolarının İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programıyla Uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24).
 • Karadağ, Ö. ve Maden, S. (2014). Yazma Egitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme. Güzel A., Karatay H.(Ed.), Türkçe Öğretimi El Kitabı, içinde (s.265- 301). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. (2014). Okuma Eğitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme Ve Değerlendirme. Güzel A., Karatay H.(Ed.), Türkçe Öğretimi El Kitabı, içinde (s.221- 260). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C., Ferhan, O., & Hasırcı, S. (2016). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kearney, M. ve Schuck, S.(2008). Exploring Pedagogy With İnteractive White Boards in Australian Schools. Australian Educational Computing, 23(1),8-14.
 • Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerin ‘‘Teknoloji’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelemesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 13(35), 194-212.
 • MEB. (2016). Türkçe Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=247 adresinden 04 Ocak 2017’de alınmıştır.
 • MEB (2017). Eğitimde FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden 1 Ocak 2017’de alınmıştır.
 • Nuhoğlu, M. M., Hüseyin, T., & Ertuğrul, K. (2007). Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve Uygulamalar. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
 • Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergün, M., Yılmaz, B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Parlakyıldız, H. (2014). İlk Okuma ve Yazma Öğretimi. Güzel A., Karatay H.(Ed.), Türkçe Öğretimi El Kitabı, içinde (s. 571-605). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sever, S. (2003). Türkçe Öğretiminde Yeni Yapılanma Çalışmaları. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 13(1).
 • Sevimli, E. ve Kul, Ü. (2015). Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(1), 308-331.
 • Solmaz, O. (2015). İnternet ve Dil Öğretimi, Bekleyen N.(Ed.) Dil Öğretimi, içinde (s. 414-430). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, A. ve Şahin, E. (2007). Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme. Kırkkılıç A., Akyol H. (Ed.) İlköğretimde Türkçe Öğretimi, içinde (309-349). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • TÜİK (2016). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2177916 adresinden Ocak 2017’de alınmıştır.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3).
 • Umağan, S. (2007). Dinleme Eğitimi. Kırkkılıç A., Akyol H.(Ed.) İlköğretimde Türkçe Öğretimi, içinde (149-163). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yağmur, K. (2011). Türkçe Ders Kitaplarının Üst Düzey Bilişsel Becerileri Geliştirme Yeterliliği. Ülper H.(Ed.) Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri, içinde (s. 191-220). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yalçın, A. (2012). Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama.
 • Yaprak, Z. (2015).İçerik Temelli Öğretim/İçerik ve Dil Bütünleştirmeli Öğrenme. Bekleyen N.(Ed.) Dil Öğretimi, içinde (s.212-227). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yelbay, Y. (2015). Sözcük Bilgisi Öğretimi. Bekleyen N.(Ed.) Dil Öğretimi, içinde (s.352-367). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, A., & Yılmaz, Y.(2013). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

EBA’nın Türkçe Dersi Öğrenme Alanlarını Karşılama Yeterliliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 395 - 416, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331244

Abstract

Bu araştırma, Türkçe dersi
öğrenme alanlarına ait EBA içeriklerinin yeterliliğine yönelik öğretmen
görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma durum çalışması modelinde
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 24 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan
görüşme formundaki sorulara Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında çalışan öğretim
üyelerinden iki uzman görüşü alınarak son hali verilmiştir. Görüşme formuyla
elde edilen veriler Nvivo 11 nitel veri analizi programına yüklenerek içerik
analizi yapılmıştır. Oluşturulan kodlar araştırma soruları altında
temalaştırılmıştır. Bulguların daha anlaşılır ve sade olması için Nvivo 11
programının grafik özelliklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda EBA
içeriklerinin öğrenme alanlarını karşılamada yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Konuşma, dinleme, okuma, yazma ve dil bilgisi alanlarının her birine yönelik
hazırlanan içeriklerin istenilen düzeyde olmadığı, dinleme ve yazma alanlarına
yönelik içeriklerin diğerlerine oranla daha yetersiz olduğu bulgularda
görülmüştür.

References

 • Abe, P. ve Jordan, N. A. (2013). Integrating Social Media into the Classroom Curriculum. About Campus, 18(1), 1-32.
 • Ağır, A. (2014). Etkileşimli Tahtalar İçin Orta Öğretim Coğrafya Videolarının Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 31-37.
 • Aktaş, İ., Özmen, H. & Türkan, S. (2013). FATİH Projesi ile Sınıflara Kazandırılan Etkileşimli Tahtaların Kullanılma Düzeyleri. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,
 • https://www.researchgate.net/profile/Idris_Aktas/publication/301350918_FATIH_Projesi_ile_Siniflara_Kazandirilan_Etkilesimli_Tahtalarin_Kullanilma_Duzeyleri/links/5714b98908aeff315ba3d033.pdf?origin=publication_list adresinden 20 Ocak 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırma Dergisi, 2(3) 27-44.
 • Altın, H. M. ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih Projesi ile ilgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education, , 2(1), 89-105.
 • Ateş, M., Çerçi A., & Derman S. (2015). Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Aydınözü, D., Sözcü, U. ve Akbaş, V. (2016). Coğrafya Öğretiminde EBA İçeriklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15).
 • Baz, F. Ç. (2016). Teknik, Donanım ve İçerik Yönüyle Fatih Projesinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7(15), 196-209.
 • Bekleyen, N. (2015). Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bello, A. A. (2014). Impact of Technology Interventions on Student Achievement in Rural Nigerian Schools. Walden Dissertationsand Doctoral Studies, Walden University Scholar Works.
 • Chang, K. E., Sung, Y. T., & Hou, H. T. (2006). Web-based Tools for Designing and Developing Teaching Materials for Integration of Information Technology intoInstruction. Educational Technology & Society, 9 (4), 139-149.
 • Chen, F. H., Looi, C. K., & Chen, W. (2009). Integrating Technology in The Classroom: A Visual Conceptualization of Teachers' Knowledge, Goals and Beliefs. Journal of ComputerAssisted Learning, 25(5), 411–501.
 • Choy, D., Angela, F. L., & Gao, W. P. (2009). Student Teachers’ Intentions and Actions on Integrating Technology intoTheir Classrooms during Student Teaching: A Singapore Study. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 175-195.
 • Demircioğlu, G. ve Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya Öğretmenlerinin Fatih Projesine İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 3(2), 302-310.
 • Digregorio, P. ve Lojeski, S. K. (2010). “The Effects of Interactive White Boards (IWB) on Student Performance and Learning: A Literature Review. J. Educational Technology Systems, 38(3), 255-312.
 • Dursun, A., Kırbaş, İ., & Yüksel, M.E. (2015). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ve Proje Üzerine Bir Değerlendirme. İnet-Tr’15, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi.
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.
 • EBA (2017). Eğitimde Bilişim Ağı. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik/adresinden 04 Ocak 2017’de alınmıştır.
 • Eden, S. ve Eshet-Alkalai Y. (2013). The Effect Of Format On Performance: Editing Text İn Print Versus Digital Formats. British Journal of Educational Technology. 44(5), 846-856.
 • Eren, E. Ve Avcı, Z. Y. (2016). E-Content Development Under School-University Collaboration: A Case Study Analysis Based on Technology Integration Planning Model. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 210-234.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: PegemAkedemi.
 • Günşen, A. (2006). Ölçünlü Türkçede Yerelleşme Sorunu. Gürer G., Boz (Ed.), Türkçenin Çağdaş Sorunları, içinde (s.165-204). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Güzel, A. ve Karatay, H. (2014). Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Hutchison A. ve Woodward, L. (2014). A Planning Cycle for Integrating Digital Technology. The Reading Teacher,67(6), 455–464.
 • İskender, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’nda Bulunan 7. Sınıf Türkçe Dersi Videolarının İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programıyla Uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24).
 • Karadağ, Ö. ve Maden, S. (2014). Yazma Egitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme. Güzel A., Karatay H.(Ed.), Türkçe Öğretimi El Kitabı, içinde (s.265- 301). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. (2014). Okuma Eğitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme Ve Değerlendirme. Güzel A., Karatay H.(Ed.), Türkçe Öğretimi El Kitabı, içinde (s.221- 260). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C., Ferhan, O., & Hasırcı, S. (2016). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kearney, M. ve Schuck, S.(2008). Exploring Pedagogy With İnteractive White Boards in Australian Schools. Australian Educational Computing, 23(1),8-14.
 • Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerin ‘‘Teknoloji’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelemesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 13(35), 194-212.
 • MEB. (2016). Türkçe Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=247 adresinden 04 Ocak 2017’de alınmıştır.
 • MEB (2017). Eğitimde FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden 1 Ocak 2017’de alınmıştır.
 • Nuhoğlu, M. M., Hüseyin, T., & Ertuğrul, K. (2007). Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve Uygulamalar. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
 • Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergün, M., Yılmaz, B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Parlakyıldız, H. (2014). İlk Okuma ve Yazma Öğretimi. Güzel A., Karatay H.(Ed.), Türkçe Öğretimi El Kitabı, içinde (s. 571-605). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sever, S. (2003). Türkçe Öğretiminde Yeni Yapılanma Çalışmaları. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 13(1).
 • Sevimli, E. ve Kul, Ü. (2015). Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(1), 308-331.
 • Solmaz, O. (2015). İnternet ve Dil Öğretimi, Bekleyen N.(Ed.) Dil Öğretimi, içinde (s. 414-430). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, A. ve Şahin, E. (2007). Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme. Kırkkılıç A., Akyol H. (Ed.) İlköğretimde Türkçe Öğretimi, içinde (309-349). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • TÜİK (2016). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2177916 adresinden Ocak 2017’de alınmıştır.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3).
 • Umağan, S. (2007). Dinleme Eğitimi. Kırkkılıç A., Akyol H.(Ed.) İlköğretimde Türkçe Öğretimi, içinde (149-163). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yağmur, K. (2011). Türkçe Ders Kitaplarının Üst Düzey Bilişsel Becerileri Geliştirme Yeterliliği. Ülper H.(Ed.) Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri, içinde (s. 191-220). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yalçın, A. (2012). Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama.
 • Yaprak, Z. (2015).İçerik Temelli Öğretim/İçerik ve Dil Bütünleştirmeli Öğrenme. Bekleyen N.(Ed.) Dil Öğretimi, içinde (s.212-227). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yelbay, Y. (2015). Sözcük Bilgisi Öğretimi. Bekleyen N.(Ed.) Dil Öğretimi, içinde (s.352-367). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, A., & Yılmaz, Y.(2013). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
There are 49 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Fatih Tanrıkulu

Publication Date July 28, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe Dersi Öğrenme Alanlarını Karşılama Yeterliliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416. https://doi.org/10.16916/aded.331244

Cited By