Research Article
BibTex RIS Cite

"Is it Possible to Become a Bookworm with Creative Drama?" Provision of Passion and Interest for Reading with Children’s Books

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 367 - 394, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331238

Abstract

The
purpose of this article is to determine the opinions of the 3rd grade students
about the use of creative drama method in children's books to gain passion and
interest for reading. This study, which is based on student opinions, is a
qualitative research. The study was conducted with 9 students studying in the
3rd grade in a state primary school in a province of İzmir in the academic year
of 2015-2016. The implementation phase of the study was carried out between
04.04.2016-09.05.2016 for 4 weeks. In the scope of the research, eleven
sessions were held for 18 hours and 30 minutes. The data obtained within the
scope of the study were obtained through the "Reading Interest/Demand
Questionnaire" consisting of open-ended questions, the "Reading
Diary" filled out at the end of each workshop conducted by the
participants, and the "Investigator Diary" written by the course
teacher after each workshop study. Descriptive analysis was used in the
analysis of the data obtained from the study. According to the results of the
research, there has not been a change in the students' liking to read after the
reading activities with creative drama. However, after the workshops in which
the stories described in the books were portrayed, it was found that the
students could personify thus concretize what they had read. It was found that
creative drama works do not fully develop the reading frequency of students but
support regularity of the reading activity. The majority of the students have
attained the achievements in book reading workshops with creative drama and willingly
participated in the book reading activities that took place at the end of the
workshop.

References

 • Adıgüzel, F., Akfırat, İ. (2014). Türkiye’de gerçekleştirilen dil - edebiyat ve yaratıcı drama çalışmalarında Alman oyun ve tiyatro pedagoglarının izleri. Theater und Community – Kreativ Gestalten (Kültür ve Toplum-Yaratıcı Biçim Vermek) (Ed.
 • Adıgüzel, Ö.,U. Handwerg, G. Koch) Schriftenreihe Kulturelle Bildung:München ISBN 978-386736-342-6
 • Adıgüzel, Ö. (2012). Eğitimde yaratıcı drama. (2. Basım). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi. C1(1), 17-29.
 • Akfırat, H. İ. (2009). Öykü ve Masal Türlerinde Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yapısal Çözümleme ve Tema Belirleme. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Aksaçlıoğlu, A.G., Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemelerinin ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.
 • Alpay, M. (1990). Çocuk ve kütüphanesi: Okulöncesi dönem kütüphane. Dünü Yarına Bağlayan Köprü İçinde (s.79-84), İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 • Arıcı, A. F. (2008). Okumayı niye sevmiyoruz? Üniversite öğrencileri ile mülakatlar, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10), 91-100.
 • Arslan, A., Şahin, A., Şahin, E., Akçay, A. (2011). Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi. Millî Eğitim. (1)190, 234-247. Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi. C1, 74-83.
 • Aykaç, M., İlhan, A.Ç. (2014). Çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin konuşma becerilerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 47, 216-217.
 • Aykaç, M. (2011). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin anlatma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. (1.Basım). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye'de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve çözüm yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393-410.
 • Çekerol, S., Kurulgan, M. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8, 2, 238-239.
 • Çınar, H. (2005). Masal atölyesi projesi. Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 24-26 Haziran 2005 (syf. 125-132), Ankara: Oluşum Yayınları. Çocuk Vakfı (2006). Türkiye’nin okuma alışkanlığı karnesi, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Duran, E., Sezgin, B. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının ve ilgilerinin belirlenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1649-1662, ANKARA.
 • Gökalp, G. G. (1998). Okuma eğitimi ve etkin okur kimliği, Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi, Sempozyum Bildirileri (5-6 Haziran 1998), Ankara: A.Ü. TÖMER Gaziantep Şubesi Yayınları.
 • Gültekin, A. (2008). Çocuk ve gençlerde okuma kültürü oluşturmada çocuk ve gençlik edebiyatı eğitiminin önemi. Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu (24-25 Mayıs 2008) Kitabı, Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Kara, Ö.T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğreti¬mine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabağ, H. H. (2005). Dramada bir anlatı biçimi olarak masal. Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 24-26 Haziran 2005 (syf. 93-100), Ankara: Oluşum Yayınları. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Okuma Kültürü Haritası (2014) http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/55,yonetici-ozetipdf.pdf?0
 • Layiç, Ş. (2008). Masallar ve yaratıcı drama. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Lin, M.S. (1999). The effects of creative drama on story comprehension for children in Taivan. Unpublished doctoral dissertation, Arizona State University.
 • MEB (EARGED). (2007). Öğrencilerin okuma düzeyleri. Ankara: MEB Kaynak Kitaplar Dizisi. http://yegitek.meb.gov.tr/tamamlanan/okuma_duzey.pdf
 • Odabaş, H., Odabaş Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
 • Öz, F. (2001). Uygulamalı Türkçe öğretimi. (1.Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özyılmaz, S. (2008). Klasik masallar ve drama. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç. San, İ. (2002). “Yaratıcı drama –eğitsel Boyutları” .Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar. (Edt. H. Ömer Adıgüzel) Ankara: Natürel Yayınları.
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 148-157.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (5.Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem Yayınevi.
 • Sevim, E. (2006). Yaratıcı drama ve masallar. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Susar Kırmızı, T. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 23, 95-109.
 • TUİK (2015). Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21541
 • Yıldırım, A., Şimşek, H.(2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, M. Erdoğan, Tolga (2016). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Yaratıcı drama dergisi. 11(1), 71-88.
 • Yıldız, D., Ceran, D., Sevmez, H. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları profili. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/3, 141-166.
 • Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 38, 168-268.
 • Yılmaz, B. (2004). Türkiye’de eğitim politikası ve kütüphane. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.
 • Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu, bir enstitü örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 244-251.
 • Yılmaz, N. (2008). Yaratıcı drama teknikleri ile çocuk kitaplarının yaratıcı düşünme ve sorun çözme aracı olarak kullanımı. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Yılmaz, N. (2009). Yaratıcı drama destekli yaratıcı okuma programı. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 93-115.
 • Yılmaz, Z. A. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığı. İlköğretim Online, 5(1): 1-6.
 • Ak, B. (2012). Doğumgünü Hediyesi. (3.Basım). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Çakman, K.A. (2015). Flamingo Günlüğü. (1.Basım). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Dubini, M. (2015). Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikâyesi. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dubini, M. (2014). Yazmayı Sevmeyen Çocuğun Hikâyesi. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Erdoğan, N. (2015). Palyaçobalığı Palya. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Faruk, Ö. (2012). Defne Ağacı ve Orman Kardeşliği. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kaplangı, Ç. (2015). Bozuk Müzik Kutusu. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Reynolds, P.R. (2014). Mış Gibi. (3.Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Tamaro, S. (2016). Kitaplardan Korkan Çocuk. (39.Basım). İstanbul: Can Sanat Yayınları.

“Yaratıcı Dramayla Kitap Kurdu Olunur mu?” Çocuk Kitaplarıyla Okuma Sevgisi ve İlgisi Kazandırma

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 367 - 394, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331238

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 3. sınıf
öğrencilerinin çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazanmasında yaratıcı
drama yönteminin kullanılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Öğrenci
görüşlerinden yararlanılan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırma
2015-2016 eğitim öğretim yılında İzmir ilinin bir ilçesinde yer alan bir devlet
ilköğretim okulunda 3. sınıfta okumakta olan 9 öğrenci ile yürütülmüştür.
Araştırmanın uygulama aşaması 07.04.2016-09.05.2016 tarihleri arasında 4
haftalık süreçte gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında on bir oturum
gerçekleştirilerek 18 saat 30 dakikalık uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışma
kapsamında ulaşılan veriler; açık uçlu sorulardan oluşan “Okuma İlgisi/isteği
Soru Kâğıdı”, katılımcılar tarafından gerçekleştirilen her atölyenin sonunda
doldurulan “Okuma Günlüğü” ve ders öğretmeni tarafından her atölye çalışması
ardından gözlemlerin yazıldığı “Araştırmacı Günlüğü” aracılığıyla elde
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz
kullanılmıştır.  Araştırma sonuçlarına
göre; yaratıcı dramayla gerçekleştirilen okuma etkinliklerinin ardından
öğrencilerin okumayı sevme durumlarında bir değişiklik olmamıştır. Ancak
kitaplarda anlatılan hikâyelerin canlandırıldığı atölye çalışmalarının ardından
öğrencilerin anlatılanları canlandırabildikleri yani somutlaştırabildikleri
belirlenmiştir. Yaratıcı drama çalışmalarının öğrencilerin okuma sıklığını tam
anlamıyla geliştirmediği ancak daha düzenli bir şekilde yürütmelerini
desteklediği belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu yaratıcı dramayla
gerçekleştirilen kitap okuma atölyelerinde belirlenen kazanımlara ulaşmış olup
atölye sonlarında gerçekleşen kitap okuma etkinliğine istekli bir şekilde
katılmışlardır. 

References

 • Adıgüzel, F., Akfırat, İ. (2014). Türkiye’de gerçekleştirilen dil - edebiyat ve yaratıcı drama çalışmalarında Alman oyun ve tiyatro pedagoglarının izleri. Theater und Community – Kreativ Gestalten (Kültür ve Toplum-Yaratıcı Biçim Vermek) (Ed.
 • Adıgüzel, Ö.,U. Handwerg, G. Koch) Schriftenreihe Kulturelle Bildung:München ISBN 978-386736-342-6
 • Adıgüzel, Ö. (2012). Eğitimde yaratıcı drama. (2. Basım). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi. C1(1), 17-29.
 • Akfırat, H. İ. (2009). Öykü ve Masal Türlerinde Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yapısal Çözümleme ve Tema Belirleme. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Aksaçlıoğlu, A.G., Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemelerinin ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.
 • Alpay, M. (1990). Çocuk ve kütüphanesi: Okulöncesi dönem kütüphane. Dünü Yarına Bağlayan Köprü İçinde (s.79-84), İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 • Arıcı, A. F. (2008). Okumayı niye sevmiyoruz? Üniversite öğrencileri ile mülakatlar, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10), 91-100.
 • Arslan, A., Şahin, A., Şahin, E., Akçay, A. (2011). Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi. Millî Eğitim. (1)190, 234-247. Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi. C1, 74-83.
 • Aykaç, M., İlhan, A.Ç. (2014). Çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin konuşma becerilerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 47, 216-217.
 • Aykaç, M. (2011). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin anlatma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. (1.Basım). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye'de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve çözüm yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393-410.
 • Çekerol, S., Kurulgan, M. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8, 2, 238-239.
 • Çınar, H. (2005). Masal atölyesi projesi. Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 24-26 Haziran 2005 (syf. 125-132), Ankara: Oluşum Yayınları. Çocuk Vakfı (2006). Türkiye’nin okuma alışkanlığı karnesi, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Duran, E., Sezgin, B. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının ve ilgilerinin belirlenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1649-1662, ANKARA.
 • Gökalp, G. G. (1998). Okuma eğitimi ve etkin okur kimliği, Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi, Sempozyum Bildirileri (5-6 Haziran 1998), Ankara: A.Ü. TÖMER Gaziantep Şubesi Yayınları.
 • Gültekin, A. (2008). Çocuk ve gençlerde okuma kültürü oluşturmada çocuk ve gençlik edebiyatı eğitiminin önemi. Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu (24-25 Mayıs 2008) Kitabı, Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Kara, Ö.T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğreti¬mine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabağ, H. H. (2005). Dramada bir anlatı biçimi olarak masal. Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 24-26 Haziran 2005 (syf. 93-100), Ankara: Oluşum Yayınları. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Okuma Kültürü Haritası (2014) http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/55,yonetici-ozetipdf.pdf?0
 • Layiç, Ş. (2008). Masallar ve yaratıcı drama. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Lin, M.S. (1999). The effects of creative drama on story comprehension for children in Taivan. Unpublished doctoral dissertation, Arizona State University.
 • MEB (EARGED). (2007). Öğrencilerin okuma düzeyleri. Ankara: MEB Kaynak Kitaplar Dizisi. http://yegitek.meb.gov.tr/tamamlanan/okuma_duzey.pdf
 • Odabaş, H., Odabaş Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
 • Öz, F. (2001). Uygulamalı Türkçe öğretimi. (1.Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özyılmaz, S. (2008). Klasik masallar ve drama. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç. San, İ. (2002). “Yaratıcı drama –eğitsel Boyutları” .Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar. (Edt. H. Ömer Adıgüzel) Ankara: Natürel Yayınları.
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 148-157.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (5.Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem Yayınevi.
 • Sevim, E. (2006). Yaratıcı drama ve masallar. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Susar Kırmızı, T. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 23, 95-109.
 • TUİK (2015). Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21541
 • Yıldırım, A., Şimşek, H.(2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, M. Erdoğan, Tolga (2016). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Yaratıcı drama dergisi. 11(1), 71-88.
 • Yıldız, D., Ceran, D., Sevmez, H. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları profili. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/3, 141-166.
 • Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 38, 168-268.
 • Yılmaz, B. (2004). Türkiye’de eğitim politikası ve kütüphane. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.
 • Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu, bir enstitü örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 244-251.
 • Yılmaz, N. (2008). Yaratıcı drama teknikleri ile çocuk kitaplarının yaratıcı düşünme ve sorun çözme aracı olarak kullanımı. Yayımlanmamış dernek projesi, Ankara: T. C. MEB Özel Doğaç.
 • Yılmaz, N. (2009). Yaratıcı drama destekli yaratıcı okuma programı. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 93-115.
 • Yılmaz, Z. A. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığı. İlköğretim Online, 5(1): 1-6.
 • Ak, B. (2012). Doğumgünü Hediyesi. (3.Basım). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Çakman, K.A. (2015). Flamingo Günlüğü. (1.Basım). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Dubini, M. (2015). Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikâyesi. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dubini, M. (2014). Yazmayı Sevmeyen Çocuğun Hikâyesi. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Erdoğan, N. (2015). Palyaçobalığı Palya. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Faruk, Ö. (2012). Defne Ağacı ve Orman Kardeşliği. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kaplangı, Ç. (2015). Bozuk Müzik Kutusu. (1.Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Reynolds, P.R. (2014). Mış Gibi. (3.Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Tamaro, S. (2016). Kitaplardan Korkan Çocuk. (39.Basım). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
There are 49 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ferah Burgul Adıgüzel

Publication Date July 28, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Adıgüzel, F. B. (2017). “Yaratıcı Dramayla Kitap Kurdu Olunur mu?” Çocuk Kitaplarıyla Okuma Sevgisi ve İlgisi Kazandırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 367-394. https://doi.org/10.16916/aded.331238