Research Article
BibTex RIS Cite

Impact of 4+1 Planned Writing and Evaluation Model on Homework Preperation of 8th Grade Students

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 313 - 335, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.302765

Abstract

In this study, impact of the 4+1 Planned Writing and Evaluation Model, which is one of the process based writing models, on 8th class student’s way of making their performance works was assessed. In the research, in addition to the pretest-posttest control group design, interview is used as a qualitative research method. Sample of the research is 164 8th class students from Hacı Bektaş-i Veli Secondary School located in Ankara. Lectures of the experimental group were arranged as 2 hours per week in accordance with the 4+1 PWEM, whereas writing studies of the control group were designed in line with the general writing expression applications of Turkish lesson. Experimental applications of 4+1 PWEM lasted 12 weeks. In the research, the 4+1 PWEM and the Writing Expression Attitude Scales, as well as a single consultation question of the qualitative part of the test were used in order to obtain data. As a result of the study; it was identified that pretest-posttest planned writing skills of experimental group students have a meaningful difference. It was also identified that there was not a meaningful difference between posttest writing skills of the experimental and the control group students, whereas there was a meaningful difference in favor of the experimental group students regarding to planning stage of the writing process. It was found out that there was not a meaningful difference pretest-posttest planned writing skills of the control group students, there was not a significant difference between pretest-posttest written expression attitude scores of the experimental group students, there was not a significant difference between pretest-posttest written expression attitude scores of the control group students. It was determined that there was not a meaningful difference between pretest-posttest written expression attitudes of the experimental and the control group students. From the opinions of the experimental group students on the applied writing model and writing expressions after the completion of the 4+1 PWEM applications, it was observed that 76,8% of the students found the study helpful for her/himself, 12,1% of the students were not found the study helpful for her/himself, and 10,9% of the students stayed indecisive. 

References

 • Akyol, H. (2012). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2011). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cemiloğlu, M. (2001). Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Coşkun, E. (2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Yazma Becerisi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Culham, R. (2010). Traits of writing. The Complete Qide for Middle School. New York, Scholastic.
 • Çeçen, M. A. (2011). Yazma Eğitimi Açısından Metin Bilgisi. Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Emir, S. (1986). Üniversitelerdeki Türkçe Dersleri için YÖK Tavsiyeli Kompozisyon Yazma Sanatı. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
 • Flower, L.S. ve Hayes, J.R. (1977). "Problem-Solving Strategies and the Writing Process." College English 39.4 (Dec. 1977): 449-461.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 3, Issue: 12, Summer 2010, 178-195.

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin 8. Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerini Hazırlamaya Etkisi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 313 - 335, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.302765

Abstract

Bu çalışmada, süreç temelli yazma modellerinden biri olan 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin performans görevlerini yapmaya etkisi incelenmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelin yanında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara’da bulunan Hacı Bektaş-i Veli Ortaokulunda öğrenim gören 164 8’inci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada deney grubu öğrencilerinin yazma çalışmaları 4+1 PYDM’ne göre haftada iki saat olarak düzenlenmiş, kontrol grubu öğrencilerine ise Türkçe derslerinde geleneksel yazma çalışmaları yapılmıştır. 4+1 PYDM uygulama etkinlikleri 12 hafta sürmüştür. Araştırmada veri elde etmek için 4+1 PYDM değerlendirme Ölçeği ile Yazılı Anlatım Tutum Ölçeğinin yanı sıra araştırmanın nitel bölümünde kullanılan tek soruluk görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; deney grubu öğrencilerinin ön test-son test planlı yazma becerileri arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test planlı yazma becerileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı ancak yazma sürecinin planlama aşamasına ilişkin deney grubunun lehine anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son test planlı yazma becerileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son test yazılı anlatım tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin 4+1 PYDM uygulamaları sonunda uygulanan bu yazma modeli ve yazılı anlatım ile ilgili görüşlerinden; %76,8’inin çalışmayı kendisi için faydalı bulduğu, %12,1’inin çalışmayı kendisi için faydalı bulmadığı ve %10,9’unun kararsız kaldığı tespit edilmiştir. 

References

 • Akyol, H. (2012). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2011). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cemiloğlu, M. (2001). Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Coşkun, E. (2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Yazma Becerisi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Culham, R. (2010). Traits of writing. The Complete Qide for Middle School. New York, Scholastic.
 • Çeçen, M. A. (2011). Yazma Eğitimi Açısından Metin Bilgisi. Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Emir, S. (1986). Üniversitelerdeki Türkçe Dersleri için YÖK Tavsiyeli Kompozisyon Yazma Sanatı. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
 • Flower, L.S. ve Hayes, J.R. (1977). "Problem-Solving Strategies and the Writing Process." College English 39.4 (Dec. 1977): 449-461.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 3, Issue: 12, Summer 2010, 178-195.
There are 10 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Halit Karatay

Özlem Aksu

Publication Date April 26, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Karatay, H., & Aksu, Ö. (2017). 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin 8. Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerini Hazırlamaya Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 313-335. https://doi.org/10.16916/aded.302765