Research Article
BibTex RIS Cite

İki Dilli İlkokul Öğrencilerinin Dikte ve Yazma Becerisi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 217 - 225, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.287872

Abstract

Bu
çalışmanın amacı, iki dilli öğrencilerin dikte ve yazma becerisini
incelemektir. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma
grubunu Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı alt sosyo-ekonomik bir köy okulunda
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 1 ve 2. sınıfa devam eden iki dilli (Arapça ve
Türkçe) 212 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanma sürecinde kişisel bilgi
formu ve dikte ve yazma becerisi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin çözümlenmesinde ikili karşılaştırmalarda t testi, ikiden fazla
karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmada
elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan iki dilli öğrencilerin dikte ve
yazma becerisinin düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin dikte ve yazma
becerisinin okul öncesi eğitim alıp almama durumuna göre okul öncesi eğitim
almış öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği, sınıf seviyelerine
göre de ikinci sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, araştırmaya katılan öğrencilerin dikte ve
yazma becerisinin cinsiyete ve yaş gruplarına göre anlamlı bir şekilde
değişmediği görülmüştür.

References

 • Akkaya, N. ve İşçi, C. (2015). İki dilli ortaokul öğrencilerin Türkçe dersine yönelik görüşleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3 (1), 303-318.
 • Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dikte becerilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 123-135.
 • Baştuğ, S. D. (2015). Eğitsel oyunlarla desteklenen dikte etkinliklerinin öğrencilerin dikte becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Coşkun, İ. (2010). İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerindeki gelişimin birbirini etkileme durumu: Eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Coşkun, İ., Taşkaya, S. M. ve Bal, T. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmasından yararlanma durumları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 1-15.
 • Demirel, Ö. (2000). Türkçe öğretimi. (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Grosjean, F. (1994). Individual bilingualism. The encyclopedia of language and linguistics (In). Oxford: Pergamon Press.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178-195.
 • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2013). Dikte uygulamalarının 5. Sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama becerilerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-143.
 • Sarı, M. (2001). İki dilli çocukların okuma yazma öğrenirken karşılaştıkları güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Şentürk, A. (2013). Ev ödevlerinin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tartar, E. (2013). Dikte (söyleneni yazma) çalışmalarının yazı becerilerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Tiryaki, E. N. ve Kan, M. O. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının metin oluşturabilme becerileri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 7 (2), 183-192.
 • Topçu, Z. (2012). Okul öncesi eğitiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum ve Türkçe dil becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız, E. (2015). Etkileşimli materyal destekli öğretimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 217 - 225, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.287872

Abstract

References

 • Akkaya, N. ve İşçi, C. (2015). İki dilli ortaokul öğrencilerin Türkçe dersine yönelik görüşleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3 (1), 303-318.
 • Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dikte becerilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 123-135.
 • Baştuğ, S. D. (2015). Eğitsel oyunlarla desteklenen dikte etkinliklerinin öğrencilerin dikte becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Coşkun, İ. (2010). İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerindeki gelişimin birbirini etkileme durumu: Eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Coşkun, İ., Taşkaya, S. M. ve Bal, T. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmasından yararlanma durumları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 1-15.
 • Demirel, Ö. (2000). Türkçe öğretimi. (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Grosjean, F. (1994). Individual bilingualism. The encyclopedia of language and linguistics (In). Oxford: Pergamon Press.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178-195.
 • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2013). Dikte uygulamalarının 5. Sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama becerilerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-143.
 • Sarı, M. (2001). İki dilli çocukların okuma yazma öğrenirken karşılaştıkları güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Şentürk, A. (2013). Ev ödevlerinin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tartar, E. (2013). Dikte (söyleneni yazma) çalışmalarının yazı becerilerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Tiryaki, E. N. ve Kan, M. O. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının metin oluşturabilme becerileri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 7 (2), 183-192.
 • Topçu, Z. (2012). Okul öncesi eğitiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum ve Türkçe dil becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız, E. (2015). Etkileşimli materyal destekli öğretimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
There are 18 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa Onur Kan

Filiz Hatay Uçar

Publication Date April 26, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Kan, M. O., & Hatay Uçar, F. (2017). İki Dilli İlkokul Öğrencilerinin Dikte ve Yazma Becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 217-225. https://doi.org/10.16916/aded.287872