Research Article
BibTex RIS Cite

Using The Films in Teaching Turkish to Foreigners (The Example of The Film Selvi Boylum Al Yazmalım)

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 87 - 101, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.270858

Abstract

 The effect of films which used in the field of teaching foreign languages, about teaching the cultures of the target languages to students is known worldwide. When cultural education is thought to attract the attention of students, importance of the study in the field of teaching Turkish to foreigners will be understood. The purpose of this research is to measure how the use of films in the teaching of foreign languages makes the environment for students to recognize Turkish cultural elements. Descriptive scanning method was used in the study. The answers of the students to the questions were analyzed by a document review which is one of the qualitative research methods. In the data collection process, questions which was prepared by the researcher result of literature scanning were asked to the students. The obtained data were analyzed in three applications. First, the answers given by each student were classified. Then the responses for each application were passed on to the Microsoft Office excel 2013 program, where they were analyzed and finally the results for the answers given to each question were interpreted. The obtained data show that culturel ıtems can be taught more efficiently using films than traditional methods as a result of teacher orientation. The interest in the movies by the students has increased the fruitful to learn, the cultural elements presented visually, the dry knowledge has gone far beyond and has become permanent.

References

 • Abrams, Z. I. (2014). Using film to provide a context for teaching L2 pragmatics. System, 46, 55-64.
 • Allan, M. (1985). Teaching English with video. London: Longman.
 • Champoux, J.E. (1999). Film as a teaching resource. Journal of Management Inquiry 8(2): 240-251.
 • Çepni, S., (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (3.Baskı), Trabzon.: Pegem A Yayıncılık,
 • Gülseven, Ü. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde filmlerin önemi ve kullanımı. 3rd International Conference On Language And Literature “Turkish in Europa”. Tirana/Albania, Proceedings Book, 404
 • Safranj, J. (2015). Advancing listening comprehension through movies. procedia – social and behavioral sciences, 191(The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences), 169-173.
 • Seferoğlu, G. (2008). Using feature films in language classes. Educational studies, 34(1), 1-9.
 • Stoller, F. (1988). Films and Videotapes in the ESL/EFL Classroom. Paper presented at the annual meeting of the Teachers of English to speakers of other languages. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED299835.pdf (Erişim Tarihi: 20.03.2015)
 • Sturm, J. L. (2012). Using film in the l2 classroom: a graduate course in film pedagogy. Foreign Language Annals, 45(2), 246-259.
 • VázquezVázquez, M. M. (2009). Teaching film or using film to learn language and culture? Dıverse approaches to teaching film ın foreign language centres. Lenguas Modernas, (34), 9-23.
 • Wang, Y. (2009). Using films in the multimedia english class. English Language Teaching, 2(1), 179-184.
 • Yılmaz, F. ve Diril, A. (2015) “Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi: Beyaz Melek Film Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, s. 223-240.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği)

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 87 - 101, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.270858

Abstract

 Yabancı dillerin öğretimi alanında kullanılan filmlerin, hedef dilin kültürünü öğrencilere öğretmedeki etkisi dünya çapında bilinmektedir. Kültür öğretiminin, dili öğrencilerin ilgisine açacağı düşünüldüğünde çalışmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki önemi anlaşılacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil öğretiminde filmlerin kullanılmasının, öğrencilerin Türk kültürel unsurlarını fark etmesine ortam hazırlama durumunu ölçmektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Veri toplama sürecinde, literatür taraması sonucu araştırmacının hazırlamış olduğu sorular öğrencilere yöneltilmiştir.  Elde edilen veriler, üç uygulama sonucunda analiz edilmiştir. İlk olarak her bir öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar tasnif edilmiştir. Daha sonra her uygulama için verilen yanıtlar, Microsoft Office Excel 2013 programına aktarılmış, burada analize tabi tutulmuş ve son olarak da her bir soruya verilen cevaplar için ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen yönlendirmesi sonucunda Türk kültür ögelerinin, filmler kullanılarak, geleneksel olarak tabir edilen yöntemlerden çok daha verimli biçimde öğretilebildiğini göstermiştir. Filmlerin öğrenciler tarafından ilgi ile takip edilmesi, öğrenmedeki verimi arttırmış, görsel olarak sunulan kültürel unsurlar, kuru bilgiden çok daha öteye geçerek kalıcı hâle gelmiştir. 

References

 • Abrams, Z. I. (2014). Using film to provide a context for teaching L2 pragmatics. System, 46, 55-64.
 • Allan, M. (1985). Teaching English with video. London: Longman.
 • Champoux, J.E. (1999). Film as a teaching resource. Journal of Management Inquiry 8(2): 240-251.
 • Çepni, S., (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (3.Baskı), Trabzon.: Pegem A Yayıncılık,
 • Gülseven, Ü. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde filmlerin önemi ve kullanımı. 3rd International Conference On Language And Literature “Turkish in Europa”. Tirana/Albania, Proceedings Book, 404
 • Safranj, J. (2015). Advancing listening comprehension through movies. procedia – social and behavioral sciences, 191(The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences), 169-173.
 • Seferoğlu, G. (2008). Using feature films in language classes. Educational studies, 34(1), 1-9.
 • Stoller, F. (1988). Films and Videotapes in the ESL/EFL Classroom. Paper presented at the annual meeting of the Teachers of English to speakers of other languages. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED299835.pdf (Erişim Tarihi: 20.03.2015)
 • Sturm, J. L. (2012). Using film in the l2 classroom: a graduate course in film pedagogy. Foreign Language Annals, 45(2), 246-259.
 • VázquezVázquez, M. M. (2009). Teaching film or using film to learn language and culture? Dıverse approaches to teaching film ın foreign language centres. Lenguas Modernas, (34), 9-23.
 • Wang, Y. (2009). Using films in the multimedia english class. English Language Teaching, 2(1), 179-184.
 • Yılmaz, F. ve Diril, A. (2015) “Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi: Beyaz Melek Film Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, s. 223-240.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
There are 13 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Adem İşcan

Mahmut Delen 0000-0002-7332-6971

Publication Date April 26, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA İşcan, A., & Delen, M. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 87-101. https://doi.org/10.16916/aded.270858