BibTex RIS Cite

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyona İlişkin Öğrenci Görüşleri ve Sınıf içi Gözlemler / Views of Students about their Motivation in Teaching Turkish as a Foreign Language and Classroom Observations

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 84 - 99, 29.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.04251

Abstract

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin kendi motivasyon durumlarına ilişkin görüşlerinin alınması ve sınıf içinde görülen motivasyonla ilgili davranışların gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenirken kendini motive etme yöntemleri, motivasyonlarını artıran etkinlikler, motivasyonlarını azaltan etkinlikler ve sınıf içinde gerçekleşen motivasyonla ilgili davranışlar incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen on beş yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemler yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analiziyle incelenmiştir. İncelenen veriler doğrultusunda hazırlanan bulgular kod ve kategoriler hâlinde sunularak araştırma sorularının cevapları aranmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin kendine özgü motive etme yöntemleri kullandıkları, çoğunlukla oyunlu ve eğlenceli etkinliklerin onları motive ettiği, tekrar yapılan ve birbirine benzeyen etkinliklerin onların motivasyonunu düşürdüğü ve sınıf içinde motivasyonun önemli oranda okutmanlar bağlı olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda elde edilen sonuçların yabancılara Türkçe öğretilirken kullanılması etkili ve verimli bir öğrenme sürecinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

References

 • Acat, M. B. ve Demiral, S. (2002). Türkiye'de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312-329.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 344-361.
 • Arıkıl, G. ve Yorgancı, B. (2012, Haziran). Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin motivasyonu algılama farklılıkları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Arslan, M. ve Akbarov, A. (2010). Türkiye’de yabancı dil öğretiminde motivasyon-yöntem sorunu ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 179–191.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1, 19-30.
 • Barın, E. (2008). Yabancılara Türkçenin öğretiminde motivasyonun önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 135-143.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education (Fifth edition). London: Pearson.
 • Cüceloğlu, D. (1998). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çetin, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyon amaçlı video kullanımı. M. Arslan (Ed.), Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı II (ss. 69-76). Bosna Hersek: International Burch University.
 • Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31 (3), 117-135.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gan, Z. Humphreys, G. ve Hamp Lyons, L. (2004). Understanding successful and unsuccessful efl students in Chinese universities. The Modern Language Journal, 88 (2), 229-244.
 • Gürsoy, A. ve Arslan, M. (2011). Eğitsel oyunlar ve etkinliklerle yabancılara Türkçe öğretim yöntemi. A. Akbarov (Ed.), 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Bildiri Kitabı (ss. 177-185). Bosna Hersek: International Burch University.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.564dceab233907.48225570.
 • Karip, E. (2007). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kuşçu, S. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretmen bilişi ve öğrenci inanışları. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 1, 111-120.
 • Little, D. (1991). Learner autonomy: definitions, ıssues and problems. Dublin: Authentik.
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. (7th Edition). London: Pearson.
 • Moore, K. D. (2001). Classroom teaching skills. Boston: Mc Graw Hill.
 • Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Onozawa, C. (2010). Promoting autonomy in the language class: How autonomy can be applied in the language class. http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-10/onozawa1.pdf 22.08.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Oxford, R. ve Shearin, J. (1994). Language learning motivation: expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal, 78 (1), 12-28.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (çev. ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon-verimlilik ilişkisi: Devlet hava meydanları işletmesi Antalya Havalimanı çalışanları arasında bir örnek olay araştırması. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Samatova, B. (2014). Motivational issues in language teaching. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 2, 359-363.
 • Scharle, A. ve Szabó, A. (2000). Learner autonomy: A guide to developing learner responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Selçuk, Z. (2000). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Seyis, S., Yazıcı, H. ve Altun, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin motivasyonları ve duygusal zekaları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Millî Eğitim, 197, 51-63.
 • Soyupek, H. (2007, Eylül). Yabancı dil öğretiminde güdülemenin önemi. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ankara.
 • Şahin, A. (2004). Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 523-547.
 • Şahin, A. ve Koçer, Ö. (2012). Yabancı dil öğretiminde motivasyon ve stratejileri. Kılıç, A. ve Şahin, A. (ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (ss. 33-47). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şahin, Y. (2009). Yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen unsurlar. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (1), 149-158.
 • Şavlı, F. ve Erdaş Keşmer, Ö. (2013). Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi. Synergies Turquie, 6, 71-85.
 • Tok, M. ve Yıgın, M. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir durum çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 8, 132-147.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Bursalı, H. (2013). Türkçe öğretmenlerinin motivasyon faktörlerine ilişkin görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 7-22.
 • Ünsal, G. (2013). Fransızca öğreniminde birinci yabancı dil İngilizce, öğrenme stratejileri ve motivasyonun rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 319-330.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62 (1), 253-278.
 • Yılmaz, E. (2013). Lise öğrencilerinin İngilizce dersi motivasyon düzeylerinin ve motivasyon tiplerinin belirlenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 130-139.
 • Yılmaz, F. ve Buzlukluoğlu Arslan, S. (2014). Çomü Tömer’de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin motivasyon kaynakları ve sorunları. Turkish Studies, 9(6), 1181-1196.
Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 84 - 99, 29.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.04251

Abstract

References

 • Acat, M. B. ve Demiral, S. (2002). Türkiye'de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312-329.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 344-361.
 • Arıkıl, G. ve Yorgancı, B. (2012, Haziran). Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin motivasyonu algılama farklılıkları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Arslan, M. ve Akbarov, A. (2010). Türkiye’de yabancı dil öğretiminde motivasyon-yöntem sorunu ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 179–191.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1, 19-30.
 • Barın, E. (2008). Yabancılara Türkçenin öğretiminde motivasyonun önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 135-143.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education (Fifth edition). London: Pearson.
 • Cüceloğlu, D. (1998). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çetin, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyon amaçlı video kullanımı. M. Arslan (Ed.), Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı II (ss. 69-76). Bosna Hersek: International Burch University.
 • Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31 (3), 117-135.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gan, Z. Humphreys, G. ve Hamp Lyons, L. (2004). Understanding successful and unsuccessful efl students in Chinese universities. The Modern Language Journal, 88 (2), 229-244.
 • Gürsoy, A. ve Arslan, M. (2011). Eğitsel oyunlar ve etkinliklerle yabancılara Türkçe öğretim yöntemi. A. Akbarov (Ed.), 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Bildiri Kitabı (ss. 177-185). Bosna Hersek: International Burch University.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.564dceab233907.48225570.
 • Karip, E. (2007). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kuşçu, S. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretmen bilişi ve öğrenci inanışları. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 1, 111-120.
 • Little, D. (1991). Learner autonomy: definitions, ıssues and problems. Dublin: Authentik.
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. (7th Edition). London: Pearson.
 • Moore, K. D. (2001). Classroom teaching skills. Boston: Mc Graw Hill.
 • Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Onozawa, C. (2010). Promoting autonomy in the language class: How autonomy can be applied in the language class. http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-10/onozawa1.pdf 22.08.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Oxford, R. ve Shearin, J. (1994). Language learning motivation: expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal, 78 (1), 12-28.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (çev. ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon-verimlilik ilişkisi: Devlet hava meydanları işletmesi Antalya Havalimanı çalışanları arasında bir örnek olay araştırması. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Samatova, B. (2014). Motivational issues in language teaching. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 2, 359-363.
 • Scharle, A. ve Szabó, A. (2000). Learner autonomy: A guide to developing learner responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Selçuk, Z. (2000). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Seyis, S., Yazıcı, H. ve Altun, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin motivasyonları ve duygusal zekaları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Millî Eğitim, 197, 51-63.
 • Soyupek, H. (2007, Eylül). Yabancı dil öğretiminde güdülemenin önemi. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ankara.
 • Şahin, A. (2004). Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 523-547.
 • Şahin, A. ve Koçer, Ö. (2012). Yabancı dil öğretiminde motivasyon ve stratejileri. Kılıç, A. ve Şahin, A. (ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (ss. 33-47). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şahin, Y. (2009). Yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen unsurlar. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (1), 149-158.
 • Şavlı, F. ve Erdaş Keşmer, Ö. (2013). Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi. Synergies Turquie, 6, 71-85.
 • Tok, M. ve Yıgın, M. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir durum çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 8, 132-147.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Bursalı, H. (2013). Türkçe öğretmenlerinin motivasyon faktörlerine ilişkin görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 7-22.
 • Ünsal, G. (2013). Fransızca öğreniminde birinci yabancı dil İngilizce, öğrenme stratejileri ve motivasyonun rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 319-330.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62 (1), 253-278.
 • Yılmaz, E. (2013). Lise öğrencilerinin İngilizce dersi motivasyon düzeylerinin ve motivasyon tiplerinin belirlenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 130-139.
 • Yılmaz, F. ve Buzlukluoğlu Arslan, S. (2014). Çomü Tömer’de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin motivasyon kaynakları ve sorunları. Turkish Studies, 9(6), 1181-1196.
There are 41 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Nurşat Biçer

Publication Date January 29, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Biçer, N. (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyona İlişkin Öğrenci Görüşleri ve Sınıf içi Gözlemler / Views of Students about their Motivation in Teaching Turkish as a Foreign Language and Classroom Observations. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 84-99. https://doi.org/10.16916/aded.04251