BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlerken Not Alma Stilleri / Turkish Language Teacher Candidates’ Note-Taking Styles while Listening

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 73 - 83, 29.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.74422

Abstract

Bu araştırma, Türkçe öğretmeni adaylarının dinlerken not alma stillerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada temel nitel çalışma deseni uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2013–2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfa devam eden 22 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum ve maksimum çeşitlilik örneklemelerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri, öğretmen adaylarının tuttuğu notlardan elde edilmiştir Elde edilen notlar, dokümanlar olarak araştırmada yer almış ve içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, adayların dinlerken farklı not alma stillerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Adayların not alma tekniği kullanma, içerik belirtme, vurgulama, sınıflama ve kısaltma bakımından notlarının farklılaştığı tespit edilmiştir.

References

 • Kaynakça
 • Aydın, G. (2010). Zihin haritalama tekniğinin dinleneni anlamaya ve kalıcılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-16.
 • Beecher, J. (1988). Beecher, J. (1988). Note-taking: What do we know about the benefits? (ERIC Digest #12). Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills. (ERIC Document Reproduction Service No. ED300805)
 • Boch, F., & Piolat, A. (2005). Note taking and learning: a summary of research. The WAC Journal, 16, 101-113.
 • Buzan, T. ve Buzan, B. (2011). Zihin haritaları. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Burdurlu, İ. Z. (1975). Türkçe kompozisyon birinci cilt (5. basılış). İzmir: İzmir Eğitim Enstitüsü Ders Kitapları Yayınları.
 • Çetingöz, D. (2006). Not alma stratejisinin öğretimi tarih başarısı, hatırda tutma ve başarı güdüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Durukan, E. ve Maden, S. (2010). Kavram haritaları ile not tutmanın ilköğretim öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisi üzerine etkisi. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 63-70.
 • Faber, J. E., Morris, J. D., & Lieberman, M. G. (2000). The effect of note taking on ninth grade students’ comprehension. Reading Psychology, 21, 257–270.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Hartley, J. (2002). Studying for the future. Journal of Further and Higher Education, 26(3), 207-227.
 • Karadüz, A. (2010). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 39-55.
 • Kiewra, K. A. (1989). A review of note-taking: The encoding-storage paradigm and beyond. Educational Psychology Review, 1(2), 147-172.
 • Kiewra, K. A. (1987). Note taking and review: The research and its implications. Instructional Science, 16, 233-249.
 • Kocaadam, D. (2011). Not alarak dinleme eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. ed., S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oğuz, A. (1999). Derste not almanın öğrenme ve hatırlama düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2. baskı). Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II: Dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Piolat, A., Olive, T., & Kellogg, R. T. (2005). Cognitive effort during note taking. Applied Cognitive Psychology, 19, 291-312.
 • Salmangil, E. (1950). Okuma ve not alma esasları (2. baskı). İstanbul: Berksoy Basımevi.
 • Simonet, R. ve Simonet, J. (2002). Not alma teknikleri (3. Baskı, Çev., P. Kurt). İstanbul: Arion Yayınevi.
 • Şahin, A., Aydın, G. ve Sevim, O. (2011). Cornell not alma tekniğinin dinlenilen metni anlamaya ve kalıcılığa etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 29-36.
 • Uluğ, F. (1996). Okulda başarı (5. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Williams, G. D. T. (2004). Assessment of 8th grade students’ attitudes and perceptions of Cornell’s note-taking system. Doctorate Dissertation. Union University School of Education and Human Studies.
Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 73 - 83, 29.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.74422

Abstract

References

 • Kaynakça
 • Aydın, G. (2010). Zihin haritalama tekniğinin dinleneni anlamaya ve kalıcılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-16.
 • Beecher, J. (1988). Beecher, J. (1988). Note-taking: What do we know about the benefits? (ERIC Digest #12). Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills. (ERIC Document Reproduction Service No. ED300805)
 • Boch, F., & Piolat, A. (2005). Note taking and learning: a summary of research. The WAC Journal, 16, 101-113.
 • Buzan, T. ve Buzan, B. (2011). Zihin haritaları. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Burdurlu, İ. Z. (1975). Türkçe kompozisyon birinci cilt (5. basılış). İzmir: İzmir Eğitim Enstitüsü Ders Kitapları Yayınları.
 • Çetingöz, D. (2006). Not alma stratejisinin öğretimi tarih başarısı, hatırda tutma ve başarı güdüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Durukan, E. ve Maden, S. (2010). Kavram haritaları ile not tutmanın ilköğretim öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisi üzerine etkisi. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 63-70.
 • Faber, J. E., Morris, J. D., & Lieberman, M. G. (2000). The effect of note taking on ninth grade students’ comprehension. Reading Psychology, 21, 257–270.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Hartley, J. (2002). Studying for the future. Journal of Further and Higher Education, 26(3), 207-227.
 • Karadüz, A. (2010). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 39-55.
 • Kiewra, K. A. (1989). A review of note-taking: The encoding-storage paradigm and beyond. Educational Psychology Review, 1(2), 147-172.
 • Kiewra, K. A. (1987). Note taking and review: The research and its implications. Instructional Science, 16, 233-249.
 • Kocaadam, D. (2011). Not alarak dinleme eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. ed., S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oğuz, A. (1999). Derste not almanın öğrenme ve hatırlama düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2. baskı). Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II: Dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Piolat, A., Olive, T., & Kellogg, R. T. (2005). Cognitive effort during note taking. Applied Cognitive Psychology, 19, 291-312.
 • Salmangil, E. (1950). Okuma ve not alma esasları (2. baskı). İstanbul: Berksoy Basımevi.
 • Simonet, R. ve Simonet, J. (2002). Not alma teknikleri (3. Baskı, Çev., P. Kurt). İstanbul: Arion Yayınevi.
 • Şahin, A., Aydın, G. ve Sevim, O. (2011). Cornell not alma tekniğinin dinlenilen metni anlamaya ve kalıcılığa etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 29-36.
 • Uluğ, F. (1996). Okulda başarı (5. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Williams, G. D. T. (2004). Assessment of 8th grade students’ attitudes and perceptions of Cornell’s note-taking system. Doctorate Dissertation. Union University School of Education and Human Studies.
There are 26 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Gürkan Tabak

Adnan Karadüz

Publication Date January 29, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Tabak, G., & Karadüz, A. (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlerken Not Alma Stilleri / Turkish Language Teacher Candidates’ Note-Taking Styles while Listening. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 73-83. https://doi.org/10.16916/aded.74422