BibTex RIS Cite

Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılan Kitapların Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Year 2016, Volume: 4 Issue: 3, 277 - 294, 29.06.2016
https://doi.org/10.16916/aded.21353

Abstract

Yabancı dil öğretiminde çeşitli araçlar kullanılır. Bunlardan biri de ders kitaplarıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çeşitli ders kitapları yazılmıştır. Mevzubahis kitapların dâhilinde İngilizlere Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırmada Osmanlı döneminde İngilizlere Türkçe öğretmek amacıyla İngilizce yazılan on altı kitap dil öğretimi açısından incelenmiş ve sonuçlar ortaya koyulmuştur. Eserler, dil bilgisi öğretimi, dil öğretim yöntemi, dil becerileri, öğretim dili, kültür aktarımı, metin seçimi, öğrenme - öğretme süreci, görseller, amaç, hedef kitle ve alfabe gibi dil öğretimindeki çeşitli unsurlar açısından değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılan araştırmada elde edilen verilerin analizi için betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ders kitaplarında; okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik dil bilgisi konularının öğretimine ağırlık verildiği ve hem Arap alfabesinin hem de Latin alfabesinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

References

 • Akbulut, Y. (2013). Verilerin analizi. A. A. Kurt, (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 155), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri.
 • Arnold, E. (1877). A sımple translıteral of the Turkish language. Londra: Trübner & Co.
 • Barker, W. B. (1854). A reading book of the Turkish language. Londra: James Medden.
 • Barker, W. B. (1854). A practical grammar of the Turkish language; with dialogues and vocabulary. Londra: Bernard Quarıtch.
 • Boyd, C. (1842). The Turkish interprater or a new grammar of the Turkish language. Londra: Smıth Elder & Co.
 • Davıds, A. L. (1832). A grammar of the Turkish language. Londra: Parbury & Allen.
 • Doğan S. (2011). XIX. Yüzyılda yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları: W. B. Barker örneği, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Göçer, A ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış, Turkish Studies, 6 (3), 797 – 810.
 • Hagopıan, V. H. (1908). Key to the Ottoman – Turkish conversation – grammar. Londra: Heıdelberg.
 • Hagopıan, V. H. (1907). Ottoman – Turkish conversation – grammar. Londra: Heıdelberg.
 • Hopkıns, E. L. (1877). Elementary grammar of the Turkish language. Londra: Trübner & Co.
 • Karagöl, E. (2011). Sir James William Redhouse ve İngilizlere Türkçe öğretim yöntemi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Mackenzıe, C. F. (1879). A Turkish manual: comprısıng a condensed grammar wıth idiomatic phrases, exercises, and dialogues, and vocabulary. Londra: WM. H. Allen & Co.
 • Marshall C., ve Rossman G. B. (2009). Designing qualitative research. London: Sage publications.
 • Özçam, Çimen (1997). Türkiye Türkçesi ile ilgili gramer çalışmaları – Bibliyografya denemesi, Türk Dünyası Araştırmaları, 110, 22-24.
 • Redhouse, J. W. (1884). A simplified grammar of the Turkish language. Londra: Trübner & Co.
 • Redhouse, J. W. (1855). The Turkish campaıgner’s vade – mecum Ottoman colloquıal language. Londra: Thomas Harrıson.
 • Said, A. (1877). Turkish self – taught or the dragoman for travellers in the east, being a new practical and easy method of learning the Turkish language. Londra: Franz Thımm.
 • Şimşek, Hüseyin (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1),33-51.
 • Tarring, C. J. (1886). A practıcal elementary Turkish grammar. Londra: Kegan Paul, Trench & Co.
 • Tien, A. (1896). A Turkish grammar. Londra: Sampson Low, Marston & Company.
 • Wells, C. (1880). A practical grammar of the Turkish language. Londra: Bernard Quarıtch.
 • Vaughan, T. (1709). Grammar of the turkish language. Londra: F. Humfreys.
 • Yakıcı A., Yücel M., Doğan, M., Yelok, S. V. (2004). Üniversiteler İçin Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Bilge Yayınları.
 • Yıldırım A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel tarama yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel tarama yöntemleri(5th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Year 2016, Volume: 4 Issue: 3, 277 - 294, 29.06.2016
https://doi.org/10.16916/aded.21353

Abstract

References

 • Akbulut, Y. (2013). Verilerin analizi. A. A. Kurt, (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 155), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri.
 • Arnold, E. (1877). A sımple translıteral of the Turkish language. Londra: Trübner & Co.
 • Barker, W. B. (1854). A reading book of the Turkish language. Londra: James Medden.
 • Barker, W. B. (1854). A practical grammar of the Turkish language; with dialogues and vocabulary. Londra: Bernard Quarıtch.
 • Boyd, C. (1842). The Turkish interprater or a new grammar of the Turkish language. Londra: Smıth Elder & Co.
 • Davıds, A. L. (1832). A grammar of the Turkish language. Londra: Parbury & Allen.
 • Doğan S. (2011). XIX. Yüzyılda yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları: W. B. Barker örneği, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Göçer, A ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış, Turkish Studies, 6 (3), 797 – 810.
 • Hagopıan, V. H. (1908). Key to the Ottoman – Turkish conversation – grammar. Londra: Heıdelberg.
 • Hagopıan, V. H. (1907). Ottoman – Turkish conversation – grammar. Londra: Heıdelberg.
 • Hopkıns, E. L. (1877). Elementary grammar of the Turkish language. Londra: Trübner & Co.
 • Karagöl, E. (2011). Sir James William Redhouse ve İngilizlere Türkçe öğretim yöntemi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Mackenzıe, C. F. (1879). A Turkish manual: comprısıng a condensed grammar wıth idiomatic phrases, exercises, and dialogues, and vocabulary. Londra: WM. H. Allen & Co.
 • Marshall C., ve Rossman G. B. (2009). Designing qualitative research. London: Sage publications.
 • Özçam, Çimen (1997). Türkiye Türkçesi ile ilgili gramer çalışmaları – Bibliyografya denemesi, Türk Dünyası Araştırmaları, 110, 22-24.
 • Redhouse, J. W. (1884). A simplified grammar of the Turkish language. Londra: Trübner & Co.
 • Redhouse, J. W. (1855). The Turkish campaıgner’s vade – mecum Ottoman colloquıal language. Londra: Thomas Harrıson.
 • Said, A. (1877). Turkish self – taught or the dragoman for travellers in the east, being a new practical and easy method of learning the Turkish language. Londra: Franz Thımm.
 • Şimşek, Hüseyin (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1),33-51.
 • Tarring, C. J. (1886). A practıcal elementary Turkish grammar. Londra: Kegan Paul, Trench & Co.
 • Tien, A. (1896). A Turkish grammar. Londra: Sampson Low, Marston & Company.
 • Wells, C. (1880). A practical grammar of the Turkish language. Londra: Bernard Quarıtch.
 • Vaughan, T. (1709). Grammar of the turkish language. Londra: F. Humfreys.
 • Yakıcı A., Yücel M., Doğan, M., Yelok, S. V. (2004). Üniversiteler İçin Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Bilge Yayınları.
 • Yıldırım A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel tarama yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel tarama yöntemleri(5th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 26 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Erhan Yeşilyurt

Publication Date June 29, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA Yeşilyurt, E. (2016). Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılan Kitapların Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 277-294. https://doi.org/10.16916/aded.21353