PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume 3, Issue 4, 1 - 25, 11.08.2015
https://doi.org/10.16916/aded.30614

Abstract

In this study, 126 master and 38 doctoral dissertations in writing education were reviewed along with the 127 articles published on a regular basis in 16 national and international scientific journals. The discussed academic studies were evaluated in terms of the intended population, the relevant field, the employed method, trends in writing education. In this studycontent analysis method was used. In the research conducted, it was revealed that secondary school students were selected at most in terms of the intended population, writing was much more discussed in relation to the reading and first reading, in terms of method quantitative research (f = 152) were preferred much more with respect to the qualitative research (f = 114). While the scanning model was the most commonly used method, experimental studies in the doctoral thesis came to the forefront. The researchers’ trends in which the edition was examined were found to be towards writing methods and writing texts in different types

References

 • Aytan, T., Güney, N. ve Gün, M. (2010). İlköğretim birinci kademede bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, s.1111-1114
 • Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme düzeyi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 693-706.
 • Belet, D. ve R. Karadağ (2007). Ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 18-20 Haziran. Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Coşkun, E. ve Coşkun H. (2012). İlköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. GEFAD/GUJGEF 32(3): 761-776.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Coşkun E., Balcı A. & Özçakmak H. (2013). Trends in writing education: An analysis of post graduate theses written in Turkey. Procedia – Socialand Behavioral Sciences, 93, 1526 – 1530
 • Çiftçi, F. (2005). İlkokuma yazma programı ve öğretiminin değerlendirilmesi. Eğitimde yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Ankara: Sim Matbaası, ss. 146-158.
 • Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları (77 – 134) Türkçenin Çağdaş Sorunları, (Ed.) Gülsevin, G., Boz, E. (3.Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F., and Hook, S.A. (2010). Academic literacy: The importance and impact of writing across the curriculum – a cases tudy. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 10, No. 2, pp. 34-47
 • Durlak, J. A. (1995). Understanding meta-analysis. in l. g. grimm and p.r. yarnolds (ed.) reading and understnading multivariete statistics (pp. 319-352). Washington DC: American Phychologial Association.
 • Elbir, B. ve Yıldız, H. (2012). İlköğretim yazma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 30, 1-11.
 • Ergene, T. (1999). Effectiveness of test anxiety reduction programs: a meta-anlysis review. Doktora Tezi. Ohoi University.
 • Evans, J. (2001). Introduction: learning and teaching the complexities of writing. In Janet Evans (Ed.), writing in the elementary classroom: a reconsideration. Portsmout, NH: Heinemann.
 • Göçer, A. (2010). Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, 30(2), s. 71-97.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
 • Horning, A. S. (2012). Reading, writing, and digitizing : understanding literacy in the electronic age. newcastle upon tyne: Cambridge Scholars.
 • Kadıoğlu, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma becerisi, hızı ve tutumlarının incelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karaman, M. K. ve Yurduseven S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1/1, 115-129.
 • MEB. (2006). İlköğretim türkçe dersi (6,7,8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu yazarlık ve yazma becerileri dersi (5.,6.,7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Odell, L., and Swersey, B. (2003). Reinventing invention: writing across the curriculum with wac language and learning across the disciplines, 6 (3), 38-43.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap (255-257).
 • Özbay, M. ve Zorbaz (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeyi üzerine bir değerlendirme. Western Anatolia Journal of Educational Science. 3(5). 1-28.
 • Özgün, S. (2010). Eski ve yeni ilköğretim programlarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. Gaziantep Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Peterson-Karlan, G. R. (2011). Technology to support writing by student with learning and academic disabilities: recent research trendsand findings. assistive technology outcomes and benefits focused ıssue: assistive technology and writing, summer 2011, volume 7, number 1.
 • Raimes, A. (1983). Tecniques in teaching writing. New York: Oxford University Press.
 • Raymond, R. C. (2011). Readings in writing courses : re-placing literature in composition. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing.
 • Sallabaş, M. E ve Temizkan, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru olarak kullanabilme düzeyleri ile ilgili bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 17 No: 2, 625-636.
 • Sejnost, R. & Thiese, S. (2007). Reading and writing across contentareas. Thousand Oaks, Calif: Corwin.
 • Şahin, E. Y., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • TDK, (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tok, M. ve Ünlü, S. (2014). Yazma becerisi sorunlarının ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50): 73-95.
 • Torrance, M. (2012). Studies in writing: current trends in european research. Bingley [UK]: Emerald.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler: trends in Turkish education studies. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13, 3, 1767, Jan. 1, ISSN: 13030485.

Yazma Eğitimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Eğilimleri (2010 - 2014 Yılları)

Year 2015, Volume 3, Issue 4, 1 - 25, 11.08.2015
https://doi.org/10.16916/aded.30614

Abstract

           Yazma becerisinin birçok bilişsel işlemleri içerisinde barındırması, süreç içermesi, öğrencinin psikolojik durumu, motivasyon ve tutumu, öğretmenlerin yazma alanındaki konumu vb. unsurlar yazma alanında birçok sorunun yaşanmasını beraberinde getirmektedir.  Bu nedenle, alan yazında yer alan birçok çalışmada, yazma sorunları doğrudan ele alınmış ya da sıkça bu sorunlara değinilmiştir. Yazma alanındaki sorunların çok olması, alanda yapılan çalışmaların önemini bir kat daha arttırmıştır.  Bu çalışmada, yazma eğitimi konusunda 2010-2014 yılları arasında yapılan 126 yüksek lisans, 38 doktora tezinin yanı sıra düzenli bir şekilde yayınlanan 16 ulusal ve uluslararası bilimsel dergide yer alan 127 makale taranmıştır. Ele alınan akademik çalışmalar; hedef kitle, ilişkili olduğu alan, kullanılan yöntem ve yazma eğitimindeki eğilimleri bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmalarda hedef kitle bakımından en fazla ortaokul öğrencilerinin seçildiği, yazmanın daha çok okuma ve ilk okuma ile ilişkilendirilerek ele alındığı, yöntem olarak nicel araştırmaların (f=152) nitel araştırmalardan (f=114) daha çok tercih edildiği görülmüştür. En çok kullanılan yöntem tarama modeli olurken doktora tezlerinde deneysel çalışmalar ön plana çıkmıştır. Yazma araştırmaları incelendiğinde araştırmacı eğilimlerinin, yazma yöntemleri ve farklı türlerde metin yazmaya yönelik olduğu görülmüştür.

References

 • Aytan, T., Güney, N. ve Gün, M. (2010). İlköğretim birinci kademede bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, s.1111-1114
 • Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme düzeyi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 693-706.
 • Belet, D. ve R. Karadağ (2007). Ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 18-20 Haziran. Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Coşkun, E. ve Coşkun H. (2012). İlköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. GEFAD/GUJGEF 32(3): 761-776.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Coşkun E., Balcı A. & Özçakmak H. (2013). Trends in writing education: An analysis of post graduate theses written in Turkey. Procedia – Socialand Behavioral Sciences, 93, 1526 – 1530
 • Çiftçi, F. (2005). İlkokuma yazma programı ve öğretiminin değerlendirilmesi. Eğitimde yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Ankara: Sim Matbaası, ss. 146-158.
 • Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları (77 – 134) Türkçenin Çağdaş Sorunları, (Ed.) Gülsevin, G., Boz, E. (3.Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F., and Hook, S.A. (2010). Academic literacy: The importance and impact of writing across the curriculum – a cases tudy. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 10, No. 2, pp. 34-47
 • Durlak, J. A. (1995). Understanding meta-analysis. in l. g. grimm and p.r. yarnolds (ed.) reading and understnading multivariete statistics (pp. 319-352). Washington DC: American Phychologial Association.
 • Elbir, B. ve Yıldız, H. (2012). İlköğretim yazma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 30, 1-11.
 • Ergene, T. (1999). Effectiveness of test anxiety reduction programs: a meta-anlysis review. Doktora Tezi. Ohoi University.
 • Evans, J. (2001). Introduction: learning and teaching the complexities of writing. In Janet Evans (Ed.), writing in the elementary classroom: a reconsideration. Portsmout, NH: Heinemann.
 • Göçer, A. (2010). Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, 30(2), s. 71-97.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
 • Horning, A. S. (2012). Reading, writing, and digitizing : understanding literacy in the electronic age. newcastle upon tyne: Cambridge Scholars.
 • Kadıoğlu, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma becerisi, hızı ve tutumlarının incelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karaman, M. K. ve Yurduseven S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1/1, 115-129.
 • MEB. (2006). İlköğretim türkçe dersi (6,7,8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu yazarlık ve yazma becerileri dersi (5.,6.,7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Odell, L., and Swersey, B. (2003). Reinventing invention: writing across the curriculum with wac language and learning across the disciplines, 6 (3), 38-43.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap (255-257).
 • Özbay, M. ve Zorbaz (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeyi üzerine bir değerlendirme. Western Anatolia Journal of Educational Science. 3(5). 1-28.
 • Özgün, S. (2010). Eski ve yeni ilköğretim programlarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. Gaziantep Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Peterson-Karlan, G. R. (2011). Technology to support writing by student with learning and academic disabilities: recent research trendsand findings. assistive technology outcomes and benefits focused ıssue: assistive technology and writing, summer 2011, volume 7, number 1.
 • Raimes, A. (1983). Tecniques in teaching writing. New York: Oxford University Press.
 • Raymond, R. C. (2011). Readings in writing courses : re-placing literature in composition. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing.
 • Sallabaş, M. E ve Temizkan, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru olarak kullanabilme düzeyleri ile ilgili bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 17 No: 2, 625-636.
 • Sejnost, R. & Thiese, S. (2007). Reading and writing across contentareas. Thousand Oaks, Calif: Corwin.
 • Şahin, E. Y., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • TDK, (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tok, M. ve Ünlü, S. (2014). Yazma becerisi sorunlarının ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50): 73-95.
 • Torrance, M. (2012). Studies in writing: current trends in european research. Bingley [UK]: Emerald.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler: trends in Turkish education studies. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13, 3, 1767, Jan. 1, ISSN: 13030485.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet TOK>


Önder POTUR>

Publication Date August 11, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 4

Cite

APA Tok, M. & Potur, Ö. (2015). Yazma Eğitimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Eğilimleri (2010 - 2014 Yılları) . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 3 (4) , 1-25 . DOI: 10.16916/aded.30614

Cited By


About the ability to summarize
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.29000/rumelide.1156791


Studies on summarization skills
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.29000/rumelide.1165002