PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 3, 1 - 19, 25.05.2015
https://doi.org/10.16916/aded.65619

Abstract

Mother tongue education is essential for strengthening the connections of people to their environment increasing their thinking and expressing capabilities and leading them to civilization. Turkish lesson is not information but is a skill lesson. Depending on this the aim of Turkish lesson is to develop the main skills at the curriculum (using Turkish correctly, well and efficiently, critical thinking, creative thinking, communicating, problem solving, determining, using information technology, searching and enterprising) together with four main language skills; reading, listening, speaking and writing. The aim of this study is to explain the basic skills at Primary schools Turkish Education Curriculum, to emphasize the ways of improving these basic skills and to suggest activity proposals about developing these skills

References

 • Akar, C. (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Arıcı, A. F. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 61-82.
 • Baş, H. Z. (2002). Drama Yöntemiyle Türkçe Eğitimi. Uzerler Matbaacılık.
 • Çakmak, G. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Öğretim Programının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerini Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Tokat İli Örneği). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelikkaleli, Ö. & Gündüz, B. (2010). Ergenlerde Problem Çözme Becerileri ve Yetkinlik İnançları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 361-377.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretimde Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: M.E.B Basımevi.
 • Erden, M. & Akman, Y. (2006). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Hezen, E. (2009). İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun Öğelerinin Öğretim Programı’nda Yer Alan Temel Becerileri Geliştirmeye Uygunluğu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hotaman, D. (2008). Yeni İlköğretim Programının Kazandırmayı Öngördüğü Temel Becerilerin Öğretmen, Veli ve Öğrenci Algıları Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Kan, A. Ü. (2006). Yeni İlköğretim Programında Öngörülen Temel Becerileri Kazanmada Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler ve Türkçe Derslerinin Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Diyarbakır İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karahan, F. (2008). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 169-186.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş Öztürk, S. (2007). Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kurudayıoğlu, M., Tüzel, S., & Güneş, S. (2009). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Temel Beceriler Açısından İncelenmesi. EAB, Çanakkale.
 • MEB. (2005). İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Numanoğlu, G. (1999). Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler 1: Bilgi Toplumu ve Eğitime Yansımalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 331-339.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1. Kademe Türkçe Öğretim Programında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Temel Becerilerin Ders Kitaplarında Kullanılmasına İlişkin Durum Çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri 1. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 621-643.
 • Temizkan, M. (2009). Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Temizöz, H. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi Çeviri Yöntemi ve İletişimci Yaklaşım Uygulamalarının Öğrencilerin Öğrenme Becerisi Üzerindeki Etkisi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Türnüklü, E. & Yeşildere, S. (2005). Problem, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 107-123.
 • Yahşi Cevher, Ö. (2008). Türkçe Programının İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Eleştirel Düşünme Becerisine Etkililiği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Büyük Türkçe Sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim Tarihi: 16.09.2011).

Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi

Year 2015, Volume: 3 Issue: 3, 1 - 19, 25.05.2015
https://doi.org/10.16916/aded.65619

Abstract

İnsanın çevresiyle kurduğu bağı güçlendirmek, düşünce ve ifade gücünü artırmak, çağdaşlaşmasının önünü açmak amacıyla ana dili eğitimi önemlidir. Türkçe dersi, bilgi değil beceri dersidir. Buna bağlı olarak Türkçe dersinin amacı, dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma, yazma ile bağlantılı olarak programda yer alan temel becerileri (Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma, girişimcilik) de geliştirmektir. Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer verilen temel becerileri açıklamak, temel becerileri geliştirme yolları üzerinde durmak ve temel becerileri geliştirmeye yönelik etkinlik önerileri sunmaktır.

References

 • Akar, C. (2007). İlköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Arıcı, A. F. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 61-82.
 • Baş, H. Z. (2002). Drama Yöntemiyle Türkçe Eğitimi. Uzerler Matbaacılık.
 • Çakmak, G. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Öğretim Programının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerini Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Tokat İli Örneği). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelikkaleli, Ö. & Gündüz, B. (2010). Ergenlerde Problem Çözme Becerileri ve Yetkinlik İnançları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 361-377.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretimde Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: M.E.B Basımevi.
 • Erden, M. & Akman, Y. (2006). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Hezen, E. (2009). İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun Öğelerinin Öğretim Programı’nda Yer Alan Temel Becerileri Geliştirmeye Uygunluğu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hotaman, D. (2008). Yeni İlköğretim Programının Kazandırmayı Öngördüğü Temel Becerilerin Öğretmen, Veli ve Öğrenci Algıları Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Kan, A. Ü. (2006). Yeni İlköğretim Programında Öngörülen Temel Becerileri Kazanmada Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler ve Türkçe Derslerinin Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Diyarbakır İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karahan, F. (2008). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 169-186.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş Öztürk, S. (2007). Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kurudayıoğlu, M., Tüzel, S., & Güneş, S. (2009). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Temel Beceriler Açısından İncelenmesi. EAB, Çanakkale.
 • MEB. (2005). İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Numanoğlu, G. (1999). Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler 1: Bilgi Toplumu ve Eğitime Yansımalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 331-339.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1. Kademe Türkçe Öğretim Programında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Temel Becerilerin Ders Kitaplarında Kullanılmasına İlişkin Durum Çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri 1. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 621-643.
 • Temizkan, M. (2009). Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Temizöz, H. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi Çeviri Yöntemi ve İletişimci Yaklaşım Uygulamalarının Öğrencilerin Öğrenme Becerisi Üzerindeki Etkisi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Türnüklü, E. & Yeşildere, S. (2005). Problem, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 107-123.
 • Yahşi Cevher, Ö. (2008). Türkçe Programının İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Eleştirel Düşünme Becerisine Etkililiği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Büyük Türkçe Sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim Tarihi: 16.09.2011).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet KURUDAYIOĞLU


Özlem ÇETİN

Publication Date May 25, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA
KURUDAYIOĞLU, M., & ÇETİN, Ö. (2015). Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-19. https://doi.org/10.16916/aded.65619

Cited By