BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 92 - 109, 22.03.2015
https://doi.org/10.16916/aded.62200

Abstract

Reading, as one of the most influential ways of getting information, is among the skills often used in education. Although the bases of all subjects depend on reading comprehension, what is essential is the attainment belonging to the discipline of each subject. Thus, the attainments belonging to the subjects must be based in assessment and evaluation processes. TPSE tests, which have been applied since 2013-2014 academic year, target an attainment-based assessment and evaluation. What was researched in this study is whether the questions of T.R. Revolution History and Kemalism, Religious Culture and Moral Knowledge, Science and Technology and Mathematics subjects in TPSE tests can be solved without knowing the attainments belonging to the subjects. For this purpose, questions of the mentioned subjects in TPSE test were examined by using document analysis. In the research, it was concluded that reading attainments are effective on answering the questions belonging to the subjects except for Mathematics, and most of the questions can be solved by only reading comprehension and vocabulary without needing knowledge and attainments related to the subjects

References

 • Akın, E. ve Çeçen, M. A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi (Muş-Bulanık örneği). Turkish Studies, 9(8), 91-110.
 • Aksoy, G. ve Doymuş, K. (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında işbirlikli okuma-yazma-uygulama tekniğinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 381-397.
 • Albayrak, M. (2001). İlköğretim okullarının 1. kademesinden 11. kademesine geçişte matematik eğitimi ile ilgili ortaya çıkan problemler. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı (ss. 513-517). Ankara: MEB Basımevi.
 • Aslanoğlu, A. E. (2007). PIRLS 2001 Türkiye verilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileriyle ilişkili faktörler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G. ve Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 457-466.
 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. D.A. Özçelik). Ankara: MEB Yayınları.
 • Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirtilen okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87- 96.
 • Egelioğlu, V. (1993, Eylül). Okuduğunu anlama düzeyinin ve öğrenme için harcanan zamanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi. Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Ankara Üniversitesi: Ankara.
 • Göçer, A. (2000). İlköğretim öğretmeni adaylarına ilk okuma-yazma çalışmaları ile ilgili pratik öneriler. Millî Eğitim Dergisi, 148, 67-74.
 • Göktaş, Ö. ve Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci Kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS),4(2), 52-66.
 • Güneş, F. (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.
 • Imam, O. A., Abas-Mastura,
 • M. ve Jamil, H. (2013). Correlation between reading comprehension skills and students’ performance in mathematics. International Journal of Evaluation and Research in Education(IJERE),2(1), 1-8.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S. ve
 • Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem Teog sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1),
 • -232.
 • Keskin, H. K. ve Baştuğ, M. (2010). Sosyal bilgiler dersi okuma çalışmalarında yönlendirilmiş okuma düşünme aktivitesinin okuduğunu anlamaya etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 1-12.
 • Kolıć-Vehovec, S., Bajšanskı, I.,ve Zubkovıć, B. R. (2011). The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students. Review of Psychology, 18(2), 81-90.
 • Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö.,
 • Bilican, S., ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139.
 • MEB (2006a). İlköğretim Türkçe Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2006b). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2010a). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2010b). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • Oluk, S. ve Başöncül, N. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin üstbiliş okuma stratejilerini kullanma düzeyleri
 • ile fen- teknoloji ve Türkçe ders başarıları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 183-194.
 • Özaslan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi.
 • Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özçelik, D.A. (1987). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları.
 • Sertöz, T. (2003). İlköğretim okullarının 6. sınıflarında okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tatar, E. ve Soylu, Y. (2006). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(2), 503-508.
 • Tekin, H. (1980). Okuduğunu anlama gücü ile yazılı anlatım becerisini geliştirme yönünden okullarımızdaki Türkçe öğretimi. Ankara: Mars Matbaası.
 • TEOG (28/29 Kasım 2013). 8. sınıflar 1. dönem ortak sınavları soru kitapçıkları ve cevap anahtarı. http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/soru/8SinifOrtakSinavlar_28_29_Kasim/Turkce_A.pdf. (Erişim Tarihi:11.02.2015).
 • TEOG (28/29 Nisan 2014). 28/29 Nisan 2014 tarihli 8. sınıflar 2. dönem ortak sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı. http://www.meb.gov.tr/2829-nisan-2014-tarihli-8siniflar-2-donem-ortak-sinavi-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtari/duyuru/6793. (Erişim Tarihi:11.02.2015).
 • TEOG (26/27 Kasım 2014). 26/27 Kasım 2014 tarihli 8. sınıf I. dönem ortak sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı. http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruayrinti.php?ID=7515?iframe=true&width=90&height= 90. (Erişim Tarihi:11.02.2015).
 • TTKB (2014, 08 Eylül). 2014-2015 eğitim öğretim yılı merkezi sistem ortak sınavları. 08.09.2014 tarih ve 79031618/125.04/3792443 sayılı yazı. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/31/06/727603/ dosyalar/ 2014_09/18011302_talimterbiyekurulubakanlyazs.pdf. (Erişim Tarihi: 15.03.2015).
 • Ural, A. ve Ülper, H. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(2), 214-241.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgiler ve okuma becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1),273-283.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 92 - 109, 22.03.2015
https://doi.org/10.16916/aded.62200

Abstract

Özet

Okuma, bilgi edinmenin en etkili yollarından biri olarak eğitim-öğretimde sıkça kullanılan becerilerdendir. Her ne kadar bütün derslerin temeli okuduğunu anlamaya dayansa da esas olan, derslerin kendi disiplin alanına ait kazanımlardır. Dolayısıyla farklı derslere yönelik ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, derse ait kazanımlar temel alınmalıdır. 2013-2014 eğitim öğretim yılından bu tarafa 8. sınıflarda uygulanan TEOG sınavları da kazanım temelli bir ölçme ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, TEOG sınavlarındaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji ile Matematik derslerine yönelik soruların derse ait kazanımları bilmeden okuma kazanımları ile çözülüp çözülemediği araştırılmıştır.  Bu amaçla bahsi geçen derslerdeki TEOG sınav soruları doküman analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada Matematik dersi dışında kalan derslere ait soruların cevaplanmasında okuma kazanımlarının etkili olduğu, soruların çoğunun derse ait bilgiye ve kazanımlara ihtiyaç duyulmadan sadece okuduğunu anlama ve söz varlığı ile çözülebildiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: TEOG, Türkçe eğitimi, okuma, okuma kazanımları.

References

 • Akın, E. ve Çeçen, M. A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi (Muş-Bulanık örneği). Turkish Studies, 9(8), 91-110.
 • Aksoy, G. ve Doymuş, K. (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında işbirlikli okuma-yazma-uygulama tekniğinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 381-397.
 • Albayrak, M. (2001). İlköğretim okullarının 1. kademesinden 11. kademesine geçişte matematik eğitimi ile ilgili ortaya çıkan problemler. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı (ss. 513-517). Ankara: MEB Basımevi.
 • Aslanoğlu, A. E. (2007). PIRLS 2001 Türkiye verilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileriyle ilişkili faktörler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G. ve Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 457-466.
 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. D.A. Özçelik). Ankara: MEB Yayınları.
 • Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirtilen okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87- 96.
 • Egelioğlu, V. (1993, Eylül). Okuduğunu anlama düzeyinin ve öğrenme için harcanan zamanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi. Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Ankara Üniversitesi: Ankara.
 • Göçer, A. (2000). İlköğretim öğretmeni adaylarına ilk okuma-yazma çalışmaları ile ilgili pratik öneriler. Millî Eğitim Dergisi, 148, 67-74.
 • Göktaş, Ö. ve Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci Kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS),4(2), 52-66.
 • Güneş, F. (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.
 • Imam, O. A., Abas-Mastura,
 • M. ve Jamil, H. (2013). Correlation between reading comprehension skills and students’ performance in mathematics. International Journal of Evaluation and Research in Education(IJERE),2(1), 1-8.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S. ve
 • Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem Teog sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1),
 • -232.
 • Keskin, H. K. ve Baştuğ, M. (2010). Sosyal bilgiler dersi okuma çalışmalarında yönlendirilmiş okuma düşünme aktivitesinin okuduğunu anlamaya etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 1-12.
 • Kolıć-Vehovec, S., Bajšanskı, I.,ve Zubkovıć, B. R. (2011). The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students. Review of Psychology, 18(2), 81-90.
 • Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö.,
 • Bilican, S., ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139.
 • MEB (2006a). İlköğretim Türkçe Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2006b). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2010a). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2010b). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • Oluk, S. ve Başöncül, N. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin üstbiliş okuma stratejilerini kullanma düzeyleri
 • ile fen- teknoloji ve Türkçe ders başarıları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 183-194.
 • Özaslan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi.
 • Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özçelik, D.A. (1987). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları.
 • Sertöz, T. (2003). İlköğretim okullarının 6. sınıflarında okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tatar, E. ve Soylu, Y. (2006). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(2), 503-508.
 • Tekin, H. (1980). Okuduğunu anlama gücü ile yazılı anlatım becerisini geliştirme yönünden okullarımızdaki Türkçe öğretimi. Ankara: Mars Matbaası.
 • TEOG (28/29 Kasım 2013). 8. sınıflar 1. dönem ortak sınavları soru kitapçıkları ve cevap anahtarı. http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/soru/8SinifOrtakSinavlar_28_29_Kasim/Turkce_A.pdf. (Erişim Tarihi:11.02.2015).
 • TEOG (28/29 Nisan 2014). 28/29 Nisan 2014 tarihli 8. sınıflar 2. dönem ortak sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı. http://www.meb.gov.tr/2829-nisan-2014-tarihli-8siniflar-2-donem-ortak-sinavi-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtari/duyuru/6793. (Erişim Tarihi:11.02.2015).
 • TEOG (26/27 Kasım 2014). 26/27 Kasım 2014 tarihli 8. sınıf I. dönem ortak sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı. http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruayrinti.php?ID=7515?iframe=true&width=90&height= 90. (Erişim Tarihi:11.02.2015).
 • TTKB (2014, 08 Eylül). 2014-2015 eğitim öğretim yılı merkezi sistem ortak sınavları. 08.09.2014 tarih ve 79031618/125.04/3792443 sayılı yazı. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/31/06/727603/ dosyalar/ 2014_09/18011302_talimterbiyekurulubakanlyazs.pdf. (Erişim Tarihi: 15.03.2015).
 • Ural, A. ve Ülper, H. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(2), 214-241.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgiler ve okuma becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1),273-283.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dilek Ceran

Kemalettin Deniz

Publication Date March 22, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Ceran, D., & Deniz, K. (2015). TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 92-109. https://doi.org/10.16916/aded.62200

Cited By