BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 49 - 62, 12.03.2015
https://doi.org/10.16916/aded.41165

Abstract

The purpose of the present study is to determine the book reading motivation level of elementary school fourth graders. The sampling of the study conducted in survey model consists of totally 791 elementary school fourth graders from 32 different elementary schools in the city of Kırıkkale. Of the participants, 422 are girls and 369 are boys. The data of the study were collected with a personal information form and the Book Reading Motivation Scale. In the analysis of the data, ttest, one-way ANOVA and simple linear regression analysis were used. At the end of the study, it was concluded that the students’ reading motivation level is medium in general, the girls’ book reading motivation level is higher than that of the boys and the father and the mother’s education levels have a significant effect on the students’ reading motivation. Moreover, the student’s having his/her library positively affects book reading motivation and book reading motivation accounts for 9% of the academic achievement in Turkish Language course. The results of the present study were discussed by means of comparison with the results reported by similar studies in literature and in light of the findings, some suggestions were made

References

 • Arı, E. ve Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128.
 • Baker, L. (2003). The role of parents ın motıvatıng strugglıng readers. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 19(1), 87-106. DOI: 10.1080/10573560308207.
 • Batur, Z., Gülveren, H. ve Bek, H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32-49.
 • Bonaria, A. (2011). A comparison of the effects of library book selection methods on the level of motivatıon for reading and comprehension skills of second grade students. New Jersey: William Paterson University of New Jersey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bozkurt, M., Memiş, A.(2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ve okuma motivasyonları ile okuma düzeyleri arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 47-160.
 • Bozpolat, E. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(1), 411-428. 05.01.2015 tarihinde http://dieweltdertuerken.org/ index.php/ZfWT/article/viewArticle/116 adresinden alınmıştır.
 • Can, R., Türkyılmaz, M., Karadeniz, A. (2010). Ergenlik dönemi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-21.
 • Carnine, D. W., Silbert, J., Kame’enui E. J., Tarver, S. G., Jungjohann K. (2006). Teaching struggling and at-risk readers a direct instruction approach. New Jersey: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni. (Çev. M. Bursal).(ss.155-183). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Demir, T. (2009). İlköğretim II. kademe öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 4(3), 717-745.
 • Dreher, M. J. (2003). Motivating struggling readers by tapping the potential of information books. Reading & Writing Quarterly, 19(1), 25-38. DOI:
 • 1080/10573560308206.
 • Durik, A. M., Vida, M., ve Eccles, J. S. (2006). Task values and ability beliefs as predictors of high school literacy choices: A developmental analysis. Journal of Educational Psychology, 98(2), 382-393.
 • Edmunds, K. M., Bauserman, K. L. (2006). What teachers can learn about reading motivation through conversations with children. International Reading Association, 414–424. 17 Ocak 2015 tarihinde http://olms.cte.jhu.edu/olms/data adresinden alınmıştır.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.
 • Graves, M. F., Juel, C., Graves, B. B., Dewitz, P. (2011). Teaching reading in the 21st century (5. Baskı) Boston: Pearson Education.
 • Guthrie, J. T. (2011). Best practices in motivating students to read. L. M. Morrow ve L. B.Gambrell (Edt.). Best Practices In Literacy Instruction (pp.177-198) (4.Baskı). NewYork: The Guilford Press.
 • Guthrie, J. T. (2004). Classroom contexts for engaged reading: An overview. In J. T. Guthrie, A. Wigfield and K. C. Perencevich (Eds). Motivating reading comprehension. Concept-Oriented Reading Instruction (pp. 1-24). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Güngör, E. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Katrancı, M. (2015). Book reading motivation scale: Reliability and validity study. Educational Research and Reviews. 10(3), 300-307. doi: 10.5897/ERR2014.1998.
 • Kuş, Z., ve Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları (İlgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 11-32.
 • Kuşdemir, Y. (2014). Doğrudan öğretim modeli’nin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Lattanzi JR., J. A. (2014). Just don’t call it a book club: Boys’ reading experiences and motivation in school and in an after school book club. New Jersey: The State University of New Jersey, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Marinak, B. A. ve Gambrell, L. B. (2010). Reading motivation: Exploring the elementary gender gap. Literacy Research and Instruction, 49(2), 129-141. DOI:
 • 1080/19388070902803795.
 • Odabaş, H., Odabaş, Y., ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465. 19.02.2015 tarihinde http://eprints.rclis.org/12704/ adresinden alınmıştır.
 • Sedat, A., İnce Samur, A., Doğan, B. N., Çıldır, B., Bulut, S. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının incelenmesi. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiri Kitabı, I. Cilt, 371-395.
 • Selçuk, Z. (2007). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Slavin, R. E. (2013). Eğitim psikolojisi. (10. Baskı) (Çev. Edt. G. Yüksel). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, A. (2012). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının sosyo-ekonomik düzeylerine göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 367-388.
 • Thooft, N. A. (2011). The effect of audio books on reading comprehension and motivation. A Master’s Project Report. College of St. Scholastica.
 • Tompkins, G. E. (2006). Literacy fort the 21st centruy a balanced. (Fourt Edition). New Jersey: Pearson.
 • Ülper, H. (2011). Öğrenci açısından okumaya güdüleyici etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 941-960.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. (3. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Yavaş, S. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ile üst düzey düşünme becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldız, M., Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.
 • Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 260-271.
 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlığı arasındaki ilişki. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136. 25.02.2015 tarihinde http://eprints.rclis.org/7362/1/ 115-136.pdf adresinden alınmıştır.

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 49 - 62, 12.03.2015
https://doi.org/10.16916/aded.41165

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kitap okuma motivasyonu düzeylerinin
belirlenmesidir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemi Kırıkkale il merkezinde
bulunan 32 resmî ilkokulun dördüncü sınıflarında öğrenim gören 422 kız ve 369 erkek olmak üzere
toplam 791 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler kişisel bilgi formu ve Kitap Okuma Motivasyonu Ölçeği
ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-Testi, tek faktörlü ANOVA ve basit
doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin
kitap okumaya yönelik motivasyonlarının orta düzeyde olduğu, kız öğrencilerin kitap okuma
motivasyonlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve anne-baba öğrenim düzeyinin
kitap okuma motivasyonu üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kendine ait kitaplığa sahip
olma durumunun kitap okuma motivasyonunu olumlu yönde etkilediği ve kitap okuma
motivasyonunun Türkçe dersi akademik başarısının %9’unu açıkladığı tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgular daha önce yapılan benzer çalışmaların sonuçlarıyla
karşılaştırılarak tartışılmış ve bulgulara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Arı, E. ve Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128.
 • Baker, L. (2003). The role of parents ın motıvatıng strugglıng readers. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 19(1), 87-106. DOI: 10.1080/10573560308207.
 • Batur, Z., Gülveren, H. ve Bek, H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32-49.
 • Bonaria, A. (2011). A comparison of the effects of library book selection methods on the level of motivatıon for reading and comprehension skills of second grade students. New Jersey: William Paterson University of New Jersey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bozkurt, M., Memiş, A.(2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ve okuma motivasyonları ile okuma düzeyleri arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 47-160.
 • Bozpolat, E. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(1), 411-428. 05.01.2015 tarihinde http://dieweltdertuerken.org/ index.php/ZfWT/article/viewArticle/116 adresinden alınmıştır.
 • Can, R., Türkyılmaz, M., Karadeniz, A. (2010). Ergenlik dönemi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-21.
 • Carnine, D. W., Silbert, J., Kame’enui E. J., Tarver, S. G., Jungjohann K. (2006). Teaching struggling and at-risk readers a direct instruction approach. New Jersey: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni. (Çev. M. Bursal).(ss.155-183). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Demir, T. (2009). İlköğretim II. kademe öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 4(3), 717-745.
 • Dreher, M. J. (2003). Motivating struggling readers by tapping the potential of information books. Reading & Writing Quarterly, 19(1), 25-38. DOI:
 • 1080/10573560308206.
 • Durik, A. M., Vida, M., ve Eccles, J. S. (2006). Task values and ability beliefs as predictors of high school literacy choices: A developmental analysis. Journal of Educational Psychology, 98(2), 382-393.
 • Edmunds, K. M., Bauserman, K. L. (2006). What teachers can learn about reading motivation through conversations with children. International Reading Association, 414–424. 17 Ocak 2015 tarihinde http://olms.cte.jhu.edu/olms/data adresinden alınmıştır.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.
 • Graves, M. F., Juel, C., Graves, B. B., Dewitz, P. (2011). Teaching reading in the 21st century (5. Baskı) Boston: Pearson Education.
 • Guthrie, J. T. (2011). Best practices in motivating students to read. L. M. Morrow ve L. B.Gambrell (Edt.). Best Practices In Literacy Instruction (pp.177-198) (4.Baskı). NewYork: The Guilford Press.
 • Guthrie, J. T. (2004). Classroom contexts for engaged reading: An overview. In J. T. Guthrie, A. Wigfield and K. C. Perencevich (Eds). Motivating reading comprehension. Concept-Oriented Reading Instruction (pp. 1-24). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Güngör, E. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Katrancı, M. (2015). Book reading motivation scale: Reliability and validity study. Educational Research and Reviews. 10(3), 300-307. doi: 10.5897/ERR2014.1998.
 • Kuş, Z., ve Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları (İlgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 11-32.
 • Kuşdemir, Y. (2014). Doğrudan öğretim modeli’nin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Lattanzi JR., J. A. (2014). Just don’t call it a book club: Boys’ reading experiences and motivation in school and in an after school book club. New Jersey: The State University of New Jersey, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Marinak, B. A. ve Gambrell, L. B. (2010). Reading motivation: Exploring the elementary gender gap. Literacy Research and Instruction, 49(2), 129-141. DOI:
 • 1080/19388070902803795.
 • Odabaş, H., Odabaş, Y., ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465. 19.02.2015 tarihinde http://eprints.rclis.org/12704/ adresinden alınmıştır.
 • Sedat, A., İnce Samur, A., Doğan, B. N., Çıldır, B., Bulut, S. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının incelenmesi. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiri Kitabı, I. Cilt, 371-395.
 • Selçuk, Z. (2007). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Slavin, R. E. (2013). Eğitim psikolojisi. (10. Baskı) (Çev. Edt. G. Yüksel). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, A. (2012). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının sosyo-ekonomik düzeylerine göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 367-388.
 • Thooft, N. A. (2011). The effect of audio books on reading comprehension and motivation. A Master’s Project Report. College of St. Scholastica.
 • Tompkins, G. E. (2006). Literacy fort the 21st centruy a balanced. (Fourt Edition). New Jersey: Pearson.
 • Ülper, H. (2011). Öğrenci açısından okumaya güdüleyici etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 941-960.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. (3. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Yavaş, S. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ile üst düzey düşünme becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldız, M., Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.
 • Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 260-271.
 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlığı arasındaki ilişki. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136. 25.02.2015 tarihinde http://eprints.rclis.org/7362/1/ 115-136.pdf adresinden alınmıştır.
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Katrancı

Publication Date March 12, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Katrancı, M. (2015). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62. https://doi.org/10.16916/aded.41165

Cited By