BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 1, 30 - 46, 28.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.49375

Abstract

The most important tool of Turkish Language teaching is texts. Basic skills such as listening, speaking, reading and writing gained students in Turkish lessons are taught via texts. Most of the general objectives of Turkish classes are related directly to the texts. Properties required in both reading and listening texts have been stated in Turkish Lesson Curriculum. In this study, adaptation of the poems of Mehmet Akif Ersoy into Turkish lessons have been examined and concluded that they are required to be used. Since his poems have the necessary properties of the texts, they should be used as texts in Turkish lessons. Students' basic language skills can be developed through these texts. In addition, his life, personal characteristics and things he had done may exist serve as a role-model for students. Furthermore, Mehmet Akif Ersoy can be a role model that should be known by students because of his personality with his sensitivity about the situation in our country, his compassion towards women, children and old people, his love of country, his ethical principles, his honesty, his respectful standing against violence, the importance he gave to science and research studies, his belief on human being and the desire, and his standing against illiteracy, fanaticism, inertia, immorality and insincerity

References

 • büyük eser bırakmıştır; muhteşem bir kitap bırakmıştır. Öyle ki, Kur’an-ı Kerim’den sonra Türk evlerine
 • en çok giren kitap durumuna gelmiştir… Hem dil, hem şekil, hem muhteva bakımından, Akif emsalsiz
 • bir şairdir. Millet adamı olmasa dahi, sırf bu ulu şairliğinden dolayı, milli kültürümüzü bu kadar yüksek
 • seviyede temsil ettiğinden dolayı, Akif’i daima yücelerde tutmaya devam etmek zorundayız ” (Ergin, 1992: 87). Akif’i yücelerde tutmak Türkçe derslerinde onun eserlerine yer vermek onun düşüncelerini ve
 • örnek kişiliğini öğrencilere öğretmekle mümkün olacaktır. Çünkü Akif’i yücelerde tutmak demek
 • milletimizi ve millî değerlerimizi yücelerde tutmaktır.
 • Ayhan,H. (2011).Mehmet Akif’in Asım’ında gençlik ve eğitim. (Ed.Uzun, M) Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Bağcı, H. (2008). Mehmet Âkif Ersoy’un manzum hikâyelerinin okunabilirliği. I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri ( 19-21 KASIM). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Birinci,N. (1992).Millet adamı Mehmet Akif. Mehmet Akif’i anlatıyorlar (Haz. Erkal, M ve Ceylanlı, Ş). İstanbul: Aydınlar Ocağı Yayınları.
 • Dilidüzgün, Ş. (2010). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi. Ankara: Morpa Yayınları.
 • Ercilasun, B. (1987). Mehmet Akif’in şiirlerinde kadın ve aile temi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,5(1), 35-36.
 • Ergin, M. (1992). İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif, Mehmet Akif’i anlatıyorlar (Haz. Erkal, M ve Ceylanlı, Ş). İstanbul: Aydınlar Ocağı Yayınları.
 • Erişirgil,E. (1986). İslamcı bir şairin romanı, (Hazırlayan, Aykut Kazancıgil, Cem Alpar). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ersoy, M. A. (1973). Safahat (Hazırlayan: Ömer Rıza Doğrul). İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları.
 • Güneş, F.(2007).Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Hacıeminoğlu, N. (1970). Safahat’ın dil ve üslûbu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XVIII( 1), 84.
 • İmamoğlu, A.(2008). Mehmet Akif Ersoy’un insan irade ve hürriyetine bakışı. I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri ( 19-21 KASIM). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Burdur
 • Kabaklı, A. (1970). Mehmet Akif. İstanbul: Toker Yayınları.
 • Kaplan, M. (1997). Şiir tahlilleri I. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karakoç, S.(1996). Mehmet Akif. İstanbul: Diriliş Yayınları.
 • Karakuş, İ. (1995).Çocuğun eğitiminde tahkiyeli metinler. Bilge. (7), 10-12.
 • Karakuş, İ. (2004).Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi.(Öğretmen el Kitabı). Ankara: Sistem Ofset Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1976) Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe, Mehmet Akif Ersoy, Fikirleri ve Tesirleri Sempozyumu(27- 28Aralık). Hacettepe Üniversitesi: Ankara
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi (6. 7. 8. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Olgun, C. (1947). Mehmet Akif(hayatı, eserleri, şahsiyeti ve idealleri). İstanbul: Tefeyyüz Kitapevi.
 • Temizkan, M. (2009).Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Timurtaş, F. K. (1987). Mehmet Akif ve cemiyetimiz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Uçman, A. (2011).II. Meşrutiyet’ten İstiklal Savaş’ına Mehmet Akif’in mücadele yılları, (Ed.Uzun, M). Ankara: Mehmet Akif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Yetiş, K. (2011).Mehmet Akif’in Türk dili ve Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili görüşleri, (Ed.Uzun, M) Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinin Türkçe Öğretiminde Kullanımı

Year 2015, Volume: 3 Issue: 1, 30 - 46, 28.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.49375

Abstract

Türkçe öğretiminin en önemli malzemesi metinlerdir. Türkçe dersiyle öğrencilere kazandırılmaya çalışılan dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel becerileri metinler aracılığıyla yürütülmektedir. Türkçe dersinin genel amaçlarının pek çoğu da doğrudan doğruya metinlerle ilgilidir. Türkçe Dersi Programı’nda hem okuma hem de dinleme metinlerinde bulunması gereken özellikler maddeler halinde belirtilmiştir. Bu çalışmada, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin Türkçe dersinde kullanılabilirliği sorgulanmış ve kullanılması gerektiği görüşüne ulaşılmıştır. Çünkü onun şiirleri metinlerde bulunması gereken özelliklere uygundur bu nedenle Türkçe dersinde metin olarak kullanılmalıdır. Bu metinlerle öğrencilerin temel dil becerileri geliştirilebilir. Ayrıca onun hayatı, karakteri ve yaptıkları öğrenciler için örnek teşkil edebilir. Üstelik Mehmet Akif Ersoy,  ülkemizin içinde bulunduğu durum karşısında gösterdiği duyarlılıkla; kadın, çocuk ve yaşlılara gösterdiği merhametle; millet sevgisiyle, güzel ahlakıyla, doğruluğuyla, zulüm karşısında sergilediği dik duruşla, ilme ve çalışmaya verdiği önemle, insana ve insan iradesine olan inancıyla ve cehaletin, taassubun, tembelliğin, ahlaksızlığın, ikiyüzlülüğün karşısında duruşuyla örnek bir insan olarak öğrencilere tanıtılması gereken bir şahsiyettir.

References

 • büyük eser bırakmıştır; muhteşem bir kitap bırakmıştır. Öyle ki, Kur’an-ı Kerim’den sonra Türk evlerine
 • en çok giren kitap durumuna gelmiştir… Hem dil, hem şekil, hem muhteva bakımından, Akif emsalsiz
 • bir şairdir. Millet adamı olmasa dahi, sırf bu ulu şairliğinden dolayı, milli kültürümüzü bu kadar yüksek
 • seviyede temsil ettiğinden dolayı, Akif’i daima yücelerde tutmaya devam etmek zorundayız ” (Ergin, 1992: 87). Akif’i yücelerde tutmak Türkçe derslerinde onun eserlerine yer vermek onun düşüncelerini ve
 • örnek kişiliğini öğrencilere öğretmekle mümkün olacaktır. Çünkü Akif’i yücelerde tutmak demek
 • milletimizi ve millî değerlerimizi yücelerde tutmaktır.
 • Ayhan,H. (2011).Mehmet Akif’in Asım’ında gençlik ve eğitim. (Ed.Uzun, M) Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Bağcı, H. (2008). Mehmet Âkif Ersoy’un manzum hikâyelerinin okunabilirliği. I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri ( 19-21 KASIM). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Birinci,N. (1992).Millet adamı Mehmet Akif. Mehmet Akif’i anlatıyorlar (Haz. Erkal, M ve Ceylanlı, Ş). İstanbul: Aydınlar Ocağı Yayınları.
 • Dilidüzgün, Ş. (2010). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi. Ankara: Morpa Yayınları.
 • Ercilasun, B. (1987). Mehmet Akif’in şiirlerinde kadın ve aile temi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,5(1), 35-36.
 • Ergin, M. (1992). İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif, Mehmet Akif’i anlatıyorlar (Haz. Erkal, M ve Ceylanlı, Ş). İstanbul: Aydınlar Ocağı Yayınları.
 • Erişirgil,E. (1986). İslamcı bir şairin romanı, (Hazırlayan, Aykut Kazancıgil, Cem Alpar). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ersoy, M. A. (1973). Safahat (Hazırlayan: Ömer Rıza Doğrul). İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları.
 • Güneş, F.(2007).Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Hacıeminoğlu, N. (1970). Safahat’ın dil ve üslûbu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XVIII( 1), 84.
 • İmamoğlu, A.(2008). Mehmet Akif Ersoy’un insan irade ve hürriyetine bakışı. I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri ( 19-21 KASIM). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Burdur
 • Kabaklı, A. (1970). Mehmet Akif. İstanbul: Toker Yayınları.
 • Kaplan, M. (1997). Şiir tahlilleri I. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karakoç, S.(1996). Mehmet Akif. İstanbul: Diriliş Yayınları.
 • Karakuş, İ. (1995).Çocuğun eğitiminde tahkiyeli metinler. Bilge. (7), 10-12.
 • Karakuş, İ. (2004).Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi.(Öğretmen el Kitabı). Ankara: Sistem Ofset Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1976) Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe, Mehmet Akif Ersoy, Fikirleri ve Tesirleri Sempozyumu(27- 28Aralık). Hacettepe Üniversitesi: Ankara
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi (6. 7. 8. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Olgun, C. (1947). Mehmet Akif(hayatı, eserleri, şahsiyeti ve idealleri). İstanbul: Tefeyyüz Kitapevi.
 • Temizkan, M. (2009).Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Timurtaş, F. K. (1987). Mehmet Akif ve cemiyetimiz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Uçman, A. (2011).II. Meşrutiyet’ten İstiklal Savaş’ına Mehmet Akif’in mücadele yılları, (Ed.Uzun, M). Ankara: Mehmet Akif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Yetiş, K. (2011).Mehmet Akif’in Türk dili ve Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili görüşleri, (Ed.Uzun, M) Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Keziban Tekşan

Gamze Çelik

Publication Date January 28, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Tekşan, K., & Çelik, G. (2015). Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinin Türkçe Öğretiminde Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 30-46. https://doi.org/10.16916/aded.49375