Research Article
BibTex RIS Cite

Examining Reading Culture-Themed Texts In Turkish Textbooks of Elemantary School In Terms of Intertextuality

Year 2014, Volume: 2 Issue: 3, 122 - 134, 13.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.48197

Abstract

In this study, texts in Turkish textbooks of elementary school was aimed to be examined in terms of intertextuality. In the study, sixteen texts which containing theme of reading culture in textbooks recommended by the Ministry of National Education in academic year of 2011-2012 in Turkey and the three books could reached by researcher were examined according to the criteria of intertextuality. Descriptive analysis was used for examining the texts. Intertextual expression has not been observed four of six from the text on them (Kütüphane, Kitap Saygısı, Rejin Hanım ve İmza Günü) providing intertextual relations that were examined in terms of "inter-authors, inter-literal works, inter-genre, references to explicit and implicit" The remaining twelve in the texts maximum of intertextual discourse have been determined in “Kitaplarda Gezmek”, “Sait Faik Adasında” and “Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması” texts. When selecting text for textbooks, it is necessary to use texts which help establishing intertextual meaning.

References

 • Akbulut, G. (2009). Metinlerarası ilişkiler bağlamında dünün Ferdâ’sından günün Ferdâ’sına bir bakış. Turkish Studies, 4(1-I), 736-759.
 • Aktulum, K. (2000) Metinlerarası ilişkiler. İstanbul: Öteki Yayınları.
 • Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Allen, G. (2000). Intertextuality. London: Routledge.
 • Aydın, M. (Editör) (2011). İlköğretim Türkçe ders kitabı 7. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.
 • Bars, M. E. (2013). Kerem ile Aslı hikâyesinde metinlerarası ilişkiler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,6 (24), 68-82.
 • Bayrak Akyıldız, H. (2010). Tanpınar’ın romanlarında metinlerarası ilişkiler. Turkish Studies, 5(3), 715-727.
 • Coşkun Ögeyik, M. (2008). Metinlerarasılık ve yazın eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Deniz, K. (Editör) (2011). İlköğretim Türkçe ders kitabı 6. Ankara: MEB Devlet Kitapları.
 • Edmuns, L. (2001). Intertextuality and the reading of roman poetry. London: The Johns Hopkins Univesity Press.
 • Gökalp Alpaslan, G. G. (2009). Metinlerarası ilişkiler ışığında Cemal Süreya şiirinin bileşenleri. Turkish Studies, 4(1-I), 436-463.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual.
 • Işıksalan, N. (2007). Postmodern öğreti ve bir postmodern roman çözümlemesi: Kara Kitap/ Orhan Pamuk. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 419-466.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yapılandırmacılık: metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(14), 155-178.
 • Köksal, K. ve Ünal, E. (2008). Metinler arası okumanın okuduğunu anlamaya etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 154-169.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6–8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi (1–5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre Ankara merkez ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
 • Plett, H. (Editör) (1991). Intertextuality. Newyork: Walter de Gruyter
 • Qasımova, L. (2011). Metinlerarası ilişkiler açısından Mustafa Kutlu’nun beşlemesi. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED]. 46, 61-86.
 • Rızvanoğlu, E. (2007). Söyleşimcilik, metinlerarasılık : Bakhtin, Kristeva, Barthes. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Toklu, O. (2009). Dilbilime giriş. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Tunç, G. (2009). “Leylâ ile Mecnun” ve “Ferhad ile Şirin” anlatılarının meşrulaştırma kavramı odağında çağdaş edebiyata metinlerarası yansımaları. Millî Folklor Dergisi, 21 (83), 19-29.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H. H. (Editör) (2010). İlköğretim Türkçe ders kitabı 6. Ankara: Pasifik Yayınları.

Türkçe Ders Kitaplarında (6-8. Sınıflar) Yer Alan Okuma Kültürü Teması Metinlerinin Metinler Arasılık Bakımından İncelenmesi

Year 2014, Volume: 2 Issue: 3, 122 - 134, 13.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.48197

Abstract

Bu araştırmada ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin metinler arasılık bakımından incelemesi yapılmıştır. Araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2011-2012 öğretim yılında okutulan ortaokul Türkçe ders kitaplarında okuma kültürü temasını içerenler arasından ulaşılabilen üç kitapta bulunan on altı metin, metinler arasılık ölçütüne göre incelenmiştir. Metinlerin incelenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Metinler arası ilişkileri sağlayan “yazarlar arası, eserler arası, türler arası, açık ve örtük göndermeler” bakımından incelenen on altı metinden dördünde (Kütüphane, Kitap Saygısı, Rejin Hanım ve İmza Günü ) hiçbir metinler arası söyleme rastlanmamıştır. Geriye kalan on iki metinde ise en fazla metinler arası söylem “Kitaplarda Gezmek”, “Sait Faik Adasında” ve “Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması” metinlerinde tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda ders kitapları için metin seçilirken metinler arası anlam kurmayı sağlayabilecek metinlere yer verilmesi önerilmiştir.

References

 • Akbulut, G. (2009). Metinlerarası ilişkiler bağlamında dünün Ferdâ’sından günün Ferdâ’sına bir bakış. Turkish Studies, 4(1-I), 736-759.
 • Aktulum, K. (2000) Metinlerarası ilişkiler. İstanbul: Öteki Yayınları.
 • Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Allen, G. (2000). Intertextuality. London: Routledge.
 • Aydın, M. (Editör) (2011). İlköğretim Türkçe ders kitabı 7. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.
 • Bars, M. E. (2013). Kerem ile Aslı hikâyesinde metinlerarası ilişkiler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,6 (24), 68-82.
 • Bayrak Akyıldız, H. (2010). Tanpınar’ın romanlarında metinlerarası ilişkiler. Turkish Studies, 5(3), 715-727.
 • Coşkun Ögeyik, M. (2008). Metinlerarasılık ve yazın eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Deniz, K. (Editör) (2011). İlköğretim Türkçe ders kitabı 6. Ankara: MEB Devlet Kitapları.
 • Edmuns, L. (2001). Intertextuality and the reading of roman poetry. London: The Johns Hopkins Univesity Press.
 • Gökalp Alpaslan, G. G. (2009). Metinlerarası ilişkiler ışığında Cemal Süreya şiirinin bileşenleri. Turkish Studies, 4(1-I), 436-463.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual.
 • Işıksalan, N. (2007). Postmodern öğreti ve bir postmodern roman çözümlemesi: Kara Kitap/ Orhan Pamuk. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 419-466.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yapılandırmacılık: metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(14), 155-178.
 • Köksal, K. ve Ünal, E. (2008). Metinler arası okumanın okuduğunu anlamaya etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 154-169.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6–8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi (1–5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre Ankara merkez ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
 • Plett, H. (Editör) (1991). Intertextuality. Newyork: Walter de Gruyter
 • Qasımova, L. (2011). Metinlerarası ilişkiler açısından Mustafa Kutlu’nun beşlemesi. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED]. 46, 61-86.
 • Rızvanoğlu, E. (2007). Söyleşimcilik, metinlerarasılık : Bakhtin, Kristeva, Barthes. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Toklu, O. (2009). Dilbilime giriş. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Tunç, G. (2009). “Leylâ ile Mecnun” ve “Ferhad ile Şirin” anlatılarının meşrulaştırma kavramı odağında çağdaş edebiyata metinlerarası yansımaları. Millî Folklor Dergisi, 21 (83), 19-29.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H. H. (Editör) (2010). İlköğretim Türkçe ders kitabı 6. Ankara: Pasifik Yayınları.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Çeçen

Bahar Doğan

Publication Date October 13, 2014
Published in Issue Year 2014Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Çeçen, M., & Doğan, B. (2014). Türkçe Ders Kitaplarında (6-8. Sınıflar) Yer Alan Okuma Kültürü Teması Metinlerinin Metinler Arasılık Bakımından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), 122-134. https://doi.org/10.16916/aded.48197