BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 88 - 96, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16011

Abstract

Texts are used for developing language skills in Turkish teaching when it is considered with Turkish lessons. In the text interpretation process, there is a triangle which consists of writer, text, reader and teachers are added as a forth factor. Because teachers guide students in the text interpretation process and participate in the text interpretation process actively. In that case, the extensity of the text interpretation which is in the teacher’s mind makes intertextual association take place efficiently according to the constructivism. In this study, text anthology which are correlated with teacher, student and textbooks within the context of 21st century’s circumstances of life and communication are discussed. It is thought important to use textbooks not only the printed text but also digital texts (videos, pictures, web pages, etc.) which surrounded the students in Turkish lessons and correlate with Turkish lessons and when it is looked in terms of making ready the individual for the life.

References

 • Akyol, H. (2012). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Dil bilimi açısından Türkçe yazılı anlatım ve anlatım teknikleri öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Coşkun, E. (2011). Yazma eğitiminde aşamalı gelişim. M. Özbay içinde, Yazma eğitimi (s. 45-83). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çetişli, İ. (2003). Batı edebiyatında edebî akımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1998). Türkçe ders kitaplarının incelenmesi. S. Topbaş içinde, Türkçe öğretimi (s. 147-155). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Erkul, R. (2004). Cümle ve metin bilgisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yapılandırmacılık: Metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 155-178.
 • Kıran, A. ve Kıran Z. (2003). Yazınsal okuma süreçleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kolcu, A. İ. (2008). Edebiyat kuramları. Ankara: Salkımsöğüt Yayınları.
 • Kaptan F., Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Moran, B. (2009). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çiftçi Ö, Çeçen M. A. ve Melanlıoğlu D. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 206-219.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2011). Yazı, imge ve gerçeklik. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Püsküllüoğlu, A. (2001). Türkçedeki yabancı sözcükler sözlüğü. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Selçuk, Z. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, M. (1995). Çocukta dil gelişimi. Dil Dergisi, 65.
 • Şenöz, C. A. (2005). Metindilbilim ve Türkçe. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Tüzel S. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde medya okuryazarlığı bir eylem araştırması Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yavuz, H. (2010). Okuma biçimleri. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2010). Uygulamalı metin bilgisi. Ankara: Pegem Akademi .

Türkçenin Öğretiminde Metin Antolojisi

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 88 - 96, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16011

Abstract

Türkçe öğretiminde, dil becerilerin geliştirilmesinde kullanılan araçlar metinlerdir. Metinlerin anlamlandırılma süreci, Türkçe dersleri bağlamında ele alındığında yazar, metin ve okur üçgenine dördüncü bir unsur olarak öğretmenler eklenmektedir. Çünkü öğretmenler metnin anlamlandırılma sürecinde rehberlik görevi yaparak öğrenciyi yönlendirmekte, metnin anlamlandırılma sürecinde aktif rol almaktadır. Bu anlamda, öğretmenin zihnindeki metin antolojisisinin genişliği, yapılandırmacı yaklaşımın öngördüğü metinler arası ilişkilendirmenin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, XXI. yüzyıl yaşam ve iletişim şartları bağlamında öğretmen, öğrenci ve ders kitaplarının sahip oldukları metin antolojileri tartışılmaktadır. Öğretmenlerin ve ders kitaplarının yalnızca basılı metinleri değil öğrencilerin etrafını kuşatmış olan dijital metinleri (videolar, resimler, internet sayfaları vb.) de Türkçe derslerine konu edebilmesi ve bu metinlerle ilişkilendirmeler yapabilmeleri, eğitimin bireyi hayata hazırlama ilkesi ve öğrencilerin zihinlerindeki metin antolojisine okul ortamının yaklaştırabilme adına önemli görülmektedir.

References

 • Akyol, H. (2012). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Dil bilimi açısından Türkçe yazılı anlatım ve anlatım teknikleri öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Coşkun, E. (2011). Yazma eğitiminde aşamalı gelişim. M. Özbay içinde, Yazma eğitimi (s. 45-83). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çetişli, İ. (2003). Batı edebiyatında edebî akımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1998). Türkçe ders kitaplarının incelenmesi. S. Topbaş içinde, Türkçe öğretimi (s. 147-155). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Erkul, R. (2004). Cümle ve metin bilgisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yapılandırmacılık: Metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 155-178.
 • Kıran, A. ve Kıran Z. (2003). Yazınsal okuma süreçleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kolcu, A. İ. (2008). Edebiyat kuramları. Ankara: Salkımsöğüt Yayınları.
 • Kaptan F., Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Moran, B. (2009). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çiftçi Ö, Çeçen M. A. ve Melanlıoğlu D. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 206-219.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2011). Yazı, imge ve gerçeklik. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Püsküllüoğlu, A. (2001). Türkçedeki yabancı sözcükler sözlüğü. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Selçuk, Z. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, M. (1995). Çocukta dil gelişimi. Dil Dergisi, 65.
 • Şenöz, C. A. (2005). Metindilbilim ve Türkçe. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Tüzel S. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde medya okuryazarlığı bir eylem araştırması Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yavuz, H. (2010). Okuma biçimleri. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2010). Uygulamalı metin bilgisi. Ankara: Pegem Akademi .
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Tok

Sait Tüzel

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Tok, M., & Tüzel, S. (2013). Türkçenin Öğretiminde Metin Antolojisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 88-96. https://doi.org/10.16916/aded.16011