BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 46 - 54, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16007

Abstract

This study aims to determine the effect of “Active Learning” of the 8th class students’ learning skills of idioms. The study group was comprised of 20 8th grade students who were studying at five different primary schools in Afyonkarahisar, and the data were collected in 2012-2013 fall semester. A humorous tale of Keloğlan, a work sheet that is prepared by the explanations of this tale’s idioms and a questionnaire was given to these students.

References

 • Açıkgöz, K.Ü. (2006). Aktif öğrenme. 8.b. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Aksan, D. (1999). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Avcı, H. (2000). Eğitimde aktif katılım. [Elektronik Versiyonu]. Sızıntı, Yıl:22, S:257. İnternetten 01.01.2013’te http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/egitimde-aktif-katilim.html adresinden alınmıştır. Aydede, M.N. ve Kesercioğlu, T. (2012). Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:43, ss.37-49.
 • Aytan, T. ve Güney, N. (2012). Türkçe öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları (dinleme becerisi). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Barthes, R. (1973). Le plaisir du texte. Seuil, Paris.
 • Başaran, İ.E. (1998). Eğitime giriş. 4.yazım. Ankara: Bilim Kitap.
 • Bilkan, A.F. (2005). Çocuk edebiyatı -kavram ve mahiyet-. Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S:104-105 (AğustosEylül), ss.7-17.
 • Felder, R.M. ve Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. College Teaching, S:44(2), ss.43-47.
 • Güneyli, A. (2007). Etkin öğrenme yaklaşımının anadili eğitiminde okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T. ve Smith, K.A. (1991). Active learning: cooperation in the classroom, Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Kalem, S. (2002). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğretimi planlama ve değerlendirme dersi öğrencilerinin aktif öğrenme yaklaşımıyla düzenlenen eğitim durumları ile ilgili görüşleri. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Koç, C. (2007). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama, eleştirel düşünme ve sınıf içi etkileşim üzerindeki etkileri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Koç, C. (2011). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme üzerindeki etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, C:35, S:1, ss.28-37.
 • Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü. 3.b. Ankara: TDK Yayınları.
 • Modell, H.I. (1996). Preparing students to participate in an active learning environment. Advances Phsiology Education. V.15, N.1, ss.69-77.
 • Moke, S. ve Shermis, M. (1996). The active learner: help your child learn by doing. Bloomington: Grayson Bernard Publishers.
 • Oğuzkan, A.F. (2001). Çocuk edebiyatı. 7.b. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbek, R. (2007). Öğrenme-öğretme süreci. Gürbüz Ocak (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (ss.137-169). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Parlatır, İ. (2007). Atasözleri ve deyimler-II deyimler. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Phillips, J.M. (2005). Strategies for active learning in online continuing education. The Journal of Continuing Education in Nursing, S:36(2), ss.77-83.
 • Şimşek, T. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Rengarenk Yayınları.
 • Taş, A.M. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, C:6, S:2, ss.177-184.
 • Topaloğlu, A. (1989). Dil bilgisi terimleri sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2011). Türkçe Sözlük. 11.b. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri -yeni yaklaşımlar-. 2.b. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yavuzer, H. (2011). Çocuk psikolojisi. 33.b. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ward, D.R. ve Tiessen, E.L. (1997). Adding educational value to the web: active learning with alive pages. Educational Technology/September-October.

Deyimlerin Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Etkisi

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 46 - 54, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16007

Abstract

Bu araştırmanın amacı, “Aktif Öğrenme”nin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin deyimleri öğrenme becerisi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma, 2012-2013 güz döneminde Afyonkarahisar’ın beş farklı ilköğretim okulunda 8. sınıfta öğrenim gören toplam yirmi öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, bu öğrencilere, yirmi deyim içeren gülmeceli bir Keloğlan masalı, masalda geçen ve açıklanması istenen deyimlerle hazırlanmış bir çalışma kâğıdı ve açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu dağıtılarak toplanmıştır.

References

 • Açıkgöz, K.Ü. (2006). Aktif öğrenme. 8.b. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Aksan, D. (1999). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Avcı, H. (2000). Eğitimde aktif katılım. [Elektronik Versiyonu]. Sızıntı, Yıl:22, S:257. İnternetten 01.01.2013’te http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/egitimde-aktif-katilim.html adresinden alınmıştır. Aydede, M.N. ve Kesercioğlu, T. (2012). Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:43, ss.37-49.
 • Aytan, T. ve Güney, N. (2012). Türkçe öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları (dinleme becerisi). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Barthes, R. (1973). Le plaisir du texte. Seuil, Paris.
 • Başaran, İ.E. (1998). Eğitime giriş. 4.yazım. Ankara: Bilim Kitap.
 • Bilkan, A.F. (2005). Çocuk edebiyatı -kavram ve mahiyet-. Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S:104-105 (AğustosEylül), ss.7-17.
 • Felder, R.M. ve Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. College Teaching, S:44(2), ss.43-47.
 • Güneyli, A. (2007). Etkin öğrenme yaklaşımının anadili eğitiminde okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T. ve Smith, K.A. (1991). Active learning: cooperation in the classroom, Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Kalem, S. (2002). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğretimi planlama ve değerlendirme dersi öğrencilerinin aktif öğrenme yaklaşımıyla düzenlenen eğitim durumları ile ilgili görüşleri. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Koç, C. (2007). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama, eleştirel düşünme ve sınıf içi etkileşim üzerindeki etkileri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Koç, C. (2011). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme üzerindeki etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, C:35, S:1, ss.28-37.
 • Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü. 3.b. Ankara: TDK Yayınları.
 • Modell, H.I. (1996). Preparing students to participate in an active learning environment. Advances Phsiology Education. V.15, N.1, ss.69-77.
 • Moke, S. ve Shermis, M. (1996). The active learner: help your child learn by doing. Bloomington: Grayson Bernard Publishers.
 • Oğuzkan, A.F. (2001). Çocuk edebiyatı. 7.b. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbek, R. (2007). Öğrenme-öğretme süreci. Gürbüz Ocak (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (ss.137-169). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Parlatır, İ. (2007). Atasözleri ve deyimler-II deyimler. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Phillips, J.M. (2005). Strategies for active learning in online continuing education. The Journal of Continuing Education in Nursing, S:36(2), ss.77-83.
 • Şimşek, T. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Rengarenk Yayınları.
 • Taş, A.M. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, C:6, S:2, ss.177-184.
 • Topaloğlu, A. (1989). Dil bilgisi terimleri sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2011). Türkçe Sözlük. 11.b. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri -yeni yaklaşımlar-. 2.b. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yavuzer, H. (2011). Çocuk psikolojisi. 33.b. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ward, D.R. ve Tiessen, E.L. (1997). Adding educational value to the web: active learning with alive pages. Educational Technology/September-October.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Murat Özbay

Erhan Akdağ

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Özbay, M., & Akdağ, E. (2013). Deyimlerin Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 46-54. https://doi.org/10.16916/aded.16007