Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kelime Tanıma Becerisinin Önemi

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 475 - 506, 28.04.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1069652

Öz

Alanyazında okuma ve okuduğunu anlama konusunda yapılan pek çok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalara rağmen okuma ve okuduğunu anlamada birtakım sorunların devam ettiği görülmektedir. Bu nedenle konuya farklı bir açıdan bakmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu noktada kelime tanıma becerisine dikkat çekilmiştir. Kelime tanıma becerisi kısaca kelimeleri doğru ve hızlı bir şekilde okuma olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla kelimeleri doğru ve hızlı bir şekilde okuyabilen öğrencilerin ise okuma ve okuduğunu anlamada iyi düzeyde olacağı söylenebilir. Buradan hareketle kelime tanıma becerisinin okuma becerisinde oldukça önemli olduğu görülmektedir. Fakat buna rağmen bu becerinin ihmal edilen becerilerden biri olduğu söylenebilir. Bu becerinin ihmal edilmesinin sebebinin ise beceri hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı okuma becerisinde önemli bir yere sahip olan kelime tanımayı kapsamlı bir şekilde ele almaktır. Böylelikle okuma becerisine kelime tanıma boyutundan bakabilme adına araştırmacılara ve öğretmenlere bir bakış açısı sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kelime tanıma, kavramın ne olduğu, gelişimsel teorileri, etkilendiği unsurlar, iyi okuyucuların okuma süreçlerinin analizindeki yeri, farklı ortografilere yansıması, disleksi tanısı koyulan bireylerdeki önemi, bu beceriyi geliştirme ve değerlendirme başlıkları altında ilgili literatür çerçevesinde sunulmuştur.

Kaynakça

 • Adams, M. (2001). Alphabetic anxiety and explicit, systematic phonics instruction: A cognitive science perspective. In S. Neuman ve D. Dickinson (Eds.), Handbook of early literacy research (vol. 1, pp. 66-80). New York, NY: Guilford.
 • Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning. Cambridge MA: MIT Press.
 • Adams, M. J. (1994). Beginning to read: Thinking and learning about print (pp. 95-156). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Ahissar, M. (2007). Dyslexia and the anchoring-deficit hypothesis. Trends in Cognitive Sciences, 11(11), 458-465.
 • Akamatsu, N. (2013). Literacy acquisition in Japanese–English bilinguals. In R. M. Joshi & P. G. Aaron, (Eds.). Handbook of orthography and literacy (pp. 495-510). Abingdon: Routledge.
 • Al Otaiba, S. ve Petscher, Y. (2020). Identifying and serving students with learning disabilities, including dyslexia, in the context of multitiered supports and response to intervention. Journal of Learning Disabilities, 53(5), 327-331.
 • Aro, M. (2004). Learning to read: The effect of orthography. Jyväskylän: Jyväskylä University Printing House.
 • Åsberg Johnels, J., Hadjikhani, N., Sundqvist, M. ve Galazka, M. A. (2022). Face Processing in School Children with Dyslexia: Neuropsychological and Eye-tracking Findings. Developmental Neuropsychology, 47(2), 78-92.
 • Åsberg, J., Kopp, S., Berg-Kelly, K. ve Gillberg, C. (2010). Reading comprehension, word decoding and spelling in girls with autism spectrum disorders (ASD) or attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD): Performance and predictors. International Journal of Language & Communication Disorders, 45(1), 61-71.
 • Bakır, F. H. ve Babür, N. (2018). Hızlı otomatik isimlendirme testi’nin Türkçeye uyarlanması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 35(2), 35-51.
 • Baluch, B. (1990). Word recognition in Persian. Baranoosh Scientific Quarterly, 1(1), 3–6.
 • Barry, C. ve De Bastiani, P. (1997). Lexical priming of nonword spelling in the regular orthography of Italian. In Spelling (pp. 185-203). Dordrecht: Springer.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394-411.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri basit ve çıkarımsal arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227-244.
 • Bentin, S., Hammer, R. ve Cahan, S. (1991). The effects of aging and first grade schooling on the development of phonological awareness. Psychological science, 2(4), 271-275.
 • Besner, D., Stolz, J. A. ve Boutilier, C. (1997). The Stroop effect and the myth of automaticity. Psychonomic Bulletin & Review, 4(2), 221-225.
 • Bloodgood, J. W. (1999). What's in a name? Children's name writing and literacy acquisition. Reading Research Quarterly, 34(3), 342-367.
 • Brown, G. (2021). Universal design for learning: supporting special education students in mathematics (Unpublished doctoral dissertation), California State University, California.
 • Busink, R. (1997). Reading and phonological awareness: What we have learned and how we can use it. Reading Research and Instruction, 36(3), 199–215.
 • Caravolas, M., Volin, J. ve Hulme, C. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology, 92(2), 107–139.
 • Carr, T. H. (1992). Automaticity and cognitive anatomy: Is word recognition “automatic”?. The American Journal of Psychology, 105(2), 201–237.
 • Catts, H. ve Kamhi, A. (2005). Causes of reading disabilities. In H. Catts & A. Kamhi (Eds.), Language and reading disabilities (pp. 94–126). Boston: Allyn & Bacon.
 • Chall, J. (1976). The great debate: Ten years later, with a modest proposal for reading stages. In L. B. Resnick & P. A. Weaver (Eds.), Theory and practice of early reading (pp. 29–55). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Chall, J. S. (1989). "Learning to read: The great debate" 20 years later: A response to 'Debunking the great phonics myth'. The Phi Delta Kappan, 70(7), 521-538.
 • Chard, D. J. ve Dickson, S. V. (1999). Phonological awareness: Instructional and assessment guidelines. Intervention in School and Clinic, 34(5), 261–270.
 • Chen, H.-C., Song, H., Lau, W. Y., Wong, K. F. E. ve Tang, S. L. (2003). Development characteristics of eye movement in reading Chinese. In C. McBride-Chang & H.-C. Chen (Eds.), Chinese children’s reading development (pp. 157–169). New Haven, CT: Greenwood.
 • Cheung, H., McBride-Chang, C. ve Chow, B. W. Y. (2013). Reading Chinese. In Handbook of orthography and literacy (pp. 435-452). New York: Routledge.
 • Colenbrander, D., Nickels, L. ve Kohnen, S. (2011). Nonword reading tests: A review of the available resources. Australasian Journal of Special Education, 35(2), 137-172.
 • Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In G. Underwood (Ed.), Strategies of information processing (pp. 135–155). New York: Academic Press.
 • Cortiella, C. ve Horowitz, S. H. (2014). The state of learning disabilities: Facts, trends and emerging issues. New York: National Center for Learning Disabilities, 25, 2-45.
 • da Silva, P. B., Engel de Abreu, P. M., Laurence, P. G., Nico, M. Â. N., Simi, L. G. V., Tomás, R. C. ve Macedo, E. C. (2020). Rapid automatized naming and explicit phonological processing in children with Developmental Dyslexia: a study with Portuguese-Speaking children in Brazil. Frontiers in Psychology, 11, 928-941.
 • Daniels, N. M. (2020). Fluency (speech-language pathology). Salem: Salem Press Encyclopedia.
 • DeFrancis, J. (1989). Visible speech: The diverse oneness of writing systems. Honolulu: University of Hawaii Press.
 • Delican, B. ve Ateş, S. (2021). Erken okuryazarlık gelişimini belirleme aracı. Tokat: Can Eğitim Yayınları.
 • Demir, N. (2019). Türkçe ses ve biçim bilgisi. Ankara: Altınordu Yayınları.
 • Doğan, A. (2019). Diyalojik okumanın beş-altı yaş çocukların erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Duke, N. K. ve Cartwright, K. B. (2021). The science of reading progresses: Communicating advances beyond the simple view of reading. Reading Research Quarterly, 56, 25-44.
 • Durgunoğlu, A. Y. (2006). How language characteristics influence Turkish literacy development. In R. Malatesha Joshi, P.G. Aaron (Eds), Handbook of orthography and literacy. New York: Routledge.
 • Durgunoğlu, A. Y. ve Öney, B. (1999). A cross-linguistic comparison of phonological awareness and word recognition. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 11(4), 281-299.
 • Dyck, N. J. (1991). Phonological awareness for reading success. Beyond Behavior, 2(2), 24-24.
 • Ehri, L. C. (1998). Grapheme–phoneme knowledge is essential for learning to read words in English. In J.L. Metsala & L.C. Ehri (Eds.), Word recognition in beginning literacy (pp. 3–40). New York, NY: Routledge.
 • Ehri, L. C. (2000). Learning to read and learning to spell: Two sides of a coin. Topics in Language Disorders, 20(3), 19–36.
 • Ehri, L. C. (2005). Development of sight word reading: Phases and findings. In M. J. Snowling ve C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 135-154). Oxford, UK: Blackwell.
 • Everatt, J. (1998). Book review: Handbook of Spelling: Theory, Process and Intervention. [G. D. A. Brown ve N. C. Ellis tarafından yayına hazırlanan Handbook of spelling: Theory, process and intervention başlıklı kitabın değerlendirilmesi]. Wiley, Chichester, Dyslexia, 4: 112-113.
 • Feldman, L. B. ve Turvey, M. T. (1983). Word recognition in Serbo-Croatian is phonologically analytic. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 9, 288–298.
 • Fernandes, S., Ventura, P., Querido, L. ve Morais, J. (2008). Reading and spelling acquisition in European Portuguese: A preliminary study. Reading and Writing, 21(8), 805–821.
 • Ferreiro, E. ve Teberosky, A. (1982). Literacy before schooling. New York, NY: Heinemann.
 • Finucci, J. M., Whitehouse, C. C., Isaacs, S. D. ve Childs, B. (1984). Derivation and validation of a quantitative definition of specific reading disability for adults. Developmental Medicine & Child Neurology, 26(2), 143-153.
 • Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. E. Patterson, J. C. Marshall ve M. Coltheart (Eds.), Surface dyslexia: Neuropsychological and cognitive studies of phonological reading (pp. 301–330). London: Erlbaum.
 • Frost, R. (2005). Orthographic systems and skilled word recognition processes in reading. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 272–295). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Frost, R. ve Katz, L. (1989). Orthographic depth and the interaction of visual and auditory processing in word recognition. Memory and Cognition, 17, 302–311.
 • Frost, R., Katz, L. ve Bentin, S. (1987). Strategies for visual word recognition and orthographical depth: A multilingual comparison. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 13(1), 104–115.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hosp, M. K. ve Jenkins, J. R. (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. In The Role of Fluency in Reading Competence, Assessment, and instruction (pp. 239-256). Mahwah, NJ: Routledge.
 • Gentry, J. R. (1982). An analysis of developmental spelling in “GNYS AT WRK”. The Reading Teacher, 36(2), 192–200.
 • Germanò, E., Gagliano, A. ve Curatolo, P. (2010). Comorbidity of ADHD and dyslexia. Developmental Neuropsychology, 35(5), 475-493.
 • Gombert, J. E. (1992). Metalinguistic development. London: Harvester-Wheatsheaf.
 • Gombert, J. E. ve Fayol, M. (1992). Writing in preliterate children. Learning & Instruction, 2(1), 23–41.
 • Gough, P.B. (1972). One second of reading. In J.F. Kavenaugh & I.G. Mattingly (Eds.), Language by ear and by eye (pp 331-358). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Gough, P. B. ve Hillinger, M. L. (1980). Learning to read: An unnatural act. Bulletin of the Orton Society, 30, 179-196.
 • Gough, P. B. ve Tumner W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education, 7(1), 6-10.
 • Handler, S. M. (2016). Dyslexia: What you need to know. Contemporary Pediatrics, 33(8), 18-25.
 • Hoover, W. A. ve Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing, 2(2), 127-160.
 • Hoover, W. A. ve Tunmer, W. E. (2020). The cognitive foundations of reading and its acquisition. Switzerland: Springer
 • Hulme, C. ve Snowling, M. J. (2017). Reading disorder and dyslexia. Current Opinion in Pediatrics, 28(6), 731-735.
 • Huo, M. R. Y., PohWee, K., Cheng, Y., Marinova-Todd, S. H. ve Chen, X. (2021). The simple view of reading in French second language learners. Learning and Individual Differences, 92, 1-10.
 • International Dyslexia Association. (2021). Definition of Dyslexia. https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/adresinden ulaşılmıştır.
 • Janyan, A. ve Andonova, E. (2013). Word reading in Bulgarian children and adults. In Handbook of orthography and literacy (pp. 289-304). New York: Routledge.
 • Javourey-Drevet, L., Dufau, S., François, T., Gala, N., Ginestié, J. ve Ziegler, J. C. (2022). Simplification of literary and scientific texts to improve reading fluency and comprehension in beginning readers of French. Applied Psycholinguistics, 43, 485-512.
 • Jensen, A. R. (1962). Spelling errors and the serial-position effect. Journal of Educational Psychology, 53(3), 105–109.
 • Johnson, N. M. (2008). Automatic word recognition: The defining feature of fluency (Unpublished doctoral dissertation). Auburn University, Alabama.
 • Justice, L. ve Schuele, C. M. (2004). Phonological awareness: Description, assessment, and intervention. In J. Bernthal & N. Bankson (Eds.), Articulation and phonological disorders (pp. 376-405). Boston: Allyn & Bacon.
 • Juul, H. ve Sigurdsson, B. (2005). Orthography as a handicap? A direct comparison of spelling acquisition in Danish and Icelandic. Scandinavian Journal of Psychology, 46(3), 263–272.
 • Katz, L. ve Feldman L. B. (1983). Relation between pronunciation and recognition of printed words in deep and shallow orthographies. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9(1), 157-166.
 • Kaya, M. L. (2016, 23 Eylül). Piktografi, ideografi, logografi, hieroglif ve sescil yazı imleri. https://bilimdili.com/toplum/dil/piktografi-ideografi-logografi-hieroglif-ve-sescil-yazi-imleri/ adresinden erişilmiştir.
 • Kessler B., Pollo T. C, Treiman R. ve Cardoso-Martins C. (2013). Frequency analyses of prephonological spellings as predictors of success in conventional spelling. Journal of Learning Disabilities, 46(3), 252-259.
 • Kieffer, M. J., Biancarosa, G. ve Mancilla-Martinez, J. (2013). Roles of morphological awareness in the reading comprehension of Spanish-speaking language minority learners: Exploring partial mediation by vocabulary and reading fluency. Applied Psycholinguistics, 34(4), 697-725.
 • Kim, Y. S. (2010). Compoenent sills in eraly spelling development in Korean. Scientific Studies of Reading, 14(2), 137-158.
 • Kim, Y. S. G. (2015). Developmental, component‐based model of reading fluency: An investigation of predictors of word‐reading fluency, text‐reading fluency, and reading comprehension. Reading Research Quarterly, 50(4), 459-481.
 • Kim, Y. S., Petscher, Y., Foorman, B. R. ve Zhou, C. (2010). The contributions of phonological awareness and letter-name knowledge to letter-sound acquisition-a cross-classified multilevel model approach. Journal of Educational Psychology, 102(2), 313.
 • Kim, Y. S. G., Petscher, Y., Treiman, R. ve Kelcey, B. (2021). Letter features as predictors of letter-name acquisition in four languages with three scripts. Scientific Studies of Reading, 25(6), 453-469.
 • Kojima, M. (2010). Effects of word recognition speed, accuracy, and automaticity on reading Ability. ARELE: Annual Review of English Language Education in Japan, 21, 151-160.
 • Kozminsky, L. ve Kozminsky, E. (1995). The effects of early phonological awareness training on reading success. Learning and Instruction, 5(3), 187-201.
 • Kreiner, D. S. (1992). Reaction time measures of spelling: Testing a two-strategy model of skilled spelling. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18(4), 765-776.
 • Kreiner, D. S. ve Gough, P. B. (1990). Two ideas about spelling: Rules and word-specific memory. Journal of Memory and Language, 29(1), 103-118.
 • Landerl, K. ve Wimmer, H. (2008). Development of word reading fluency and spelling in a consistent orthography: An 8-year follow-up. Journal of Educational Psychology, 100(1), 150-161.
 • LaBerge, D. ve Samuels, J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6(2), 293-323.
 • Lesgold, A., Resnick, L. B. ve Hammond, K. (1985). Learning to read: A longitudinal study of word skill development in two curricula. In G. E. MacKinnon & T. G. Waller (Eds.), Reading research: Advances in theory and practice (pp. 107- 138). New York: Academic Press.
 • Levin, I., Both–De Vries, A., Aram, D. ve Bus, A. (2005). Writing starts with own name writing: From scribbling to conventional spelling in Israeli and Dutch children. Applied Psycholinguistics, 26(3), 463-477.
 • Levin, I. ve Bus, A. G. (2003). How is emergent writing based on drawing? Analyses of children’s products and their sorting by children and mothers. Developmental Psychology, 39(5), 891-905.
 • Levin, I., Shatil-Carmon, S. ve Asif-Rave, O. (2006). Learning of letter names and sounds and their contribution to word recognition. Journal of Experimental Child Psychology, 93(2), 139-165.
 • Li, L. ve Doyle, A. (2021). Reading Fluency and the Role of Its Dimensions. Canadian Journal for New Scholars in Education, 12(1), 78-84.
 • Logan, G. D. (1988). Toward an instance theory of automatization. Psychological Review, 95(4), 492-527.
 • Logan, G. D. (1997). Automaticity and reading: Perspectives from the instance theory of automatization. Reading & Writing Quarterly, 13(2), 123-146.
 • Lyytinen, H., Aro, M., Holopainen, L., Leiwo, M., Lyytinen, P. ve Tolvanen, A. (2013). Children’s language development and reading acquisition in a highly transparent orthography. In Handbook of orthography and literacy (pp. 61-76). New York: Routledge.
 • M. J. Snel, C. A. J. Aarnoutse, J. Terwel, J. F. J. van Leeuwe ve W. M. van der Veld (2016). Prediction of word recognition in the first half of grade 1. European Early Childhood Education Research Journal, 24(2), 229-238.
 • Maclean, M., Bryant, P. ve Bradley, L. (1987). Rhymes, nursery rhymes, and reading in early childhood. Merrill-Palmer Quarterly, 33(3), 255-281.
 • Mancilla‐Martinez, J. ve Lesaux, N. K. (2011). The gap between Spanish speakers’ word reading and word knowledge: A longitudinal study. Child Development, 82(5), 1544-1560.
 • Marinus, E., Kohnen, S. ve McArthur, G. (2013). Australian comparison data for the Test of Word Reading Efficiency (TOWRE). Australian Journal of Learning Difficulties, 18(2), 199-212.
 • Marsh, G., Friedman, M., Welch, V. ve Desberg, P. (1981). A cognitive-developmental theory of reading acquisition. Reading Research: Advances in Theory and Practice, 3, 199-221.
 • Martin, D. H. ve Barry, C. (2012). Writing nonsense: The interaction between lexical and sublexical knowledge in the priming of nonword spelling. Psychonomic Bulletin & Review, 19(4), 691-698.
 • Mason, J. (1980). When do children learn to read: An exploration of four-year old children’s letter and word reading competencies. Reading Research Quarterly, 15(2), 202–227.
 • Melby-Lervåg, M., Lyster, S. A. H., & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 138(2), 322.
 • McGown, M. C. (2003). The relationship between rapid automatic naming and word recognition in disabled readers (Unpublished doctoral dissertation). Bowling Green State University, USA.
 • Metsala, J., Stavrınos, D. ve Walley, A. (2009). Children's spoken word recognition and contributions to phonological awareness and nonword repetition: A 1-year follow-up. Applied Psycholinguistics, 30(1), 101-121.
 • Miciak, J. ve Fletcher, J. M. (2020). The critical role of instructional response for identifying dyslexia and other learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 53(5), 343-353.
 • Miles, K. P., Rubin, G. B. ve Gonzalez-Frey, S. (2017). Rethinking sight words. The Reading Teacher, 71(6), 715-726.
 • Moats, L. C. ve Dakin, K. E. (2008). Basic facts about dyslexia & other reading problems. Baltimore, MD International Dyslexia Assoc.
 • Molfese, V. J., Beswick, J., Jacobi-Vessels, J. L., Armstrong, N. E., Culver, B. L., White, J. M., Ferguson, M. C., Rudasill, K. M. ve Molfese, D. L. (2011). Evidence of alphabetic knowledge in writing: Connections to letter and word identification skills in preschool and kindergarten. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 24, 133-150.
 • Mortensen, J. ve Burnham, M. (2012). Preschool children's understanding of the graphic features of writing. Child Studies in Asia-Pacific Contexts, 2(1), 45-60.
 • Palumbo, T. J. (2008). Unit of word recognition as an indicator of reading fluency: Use of a lexical decision task (Unpublished doctoral dissertation). University of Minnesota, Minneapolis, MN.
 • Paulesu, E., McCrory, E., Fazio, F., Menoncello, L., Brunswick, N., Cappa, S. F., Cotelli, M., Corte, F., Lorusso, M., Pesenti, S., Gallagher, A., Perani, D., Price, C., Frith, C. D. ve Frtih, U. (2000). A cultural effect on brain function. Nature Neuroscience, 3, 91–96.
 • Peterson, R. L., & Pennington, B. F. (2012). Developmental dyslexia. The lancet, 379(9830), 1997-2007.
 • Pikulski, John. (1997). Teaching word-identification skills and strategies: A balanced approach. In Invitations to Literacy. http://www.eduplace.com/rdg/res/index.html adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Pollo, T. C., Kessler, B. ve Treiman, R. (2009). Statistical patterns in children’s early writing. Journal of Experimental Child Psychology, 104(4), 410-426.
 • Porpodas, C. (2006). Literacy acquisition in Greek: Research review of the role of phonological and cognitive factors. In R. Malatesha Joshi, P.G. Aaron (Eds), Handbook of Orthography and Literacy (pp.189-199). New York: Routledge
 • Puolakanaho, A., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H., Poikkeus, A. M., ...ve Lyytinen, H. (2007). Very early phonological and language skills: estimating individual risk of reading disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(9), 923-931.
 • Rasinski, T. V. (2010). The fluent reader: Oral & silent reading strategies for building fluency, word recognition & comprehension. New York: Scholastic.
 • Rasinski, T. V., Chang, S. C., Edmondson, E., Nageldinger, J., Nigh, J., Remark, L., Kenney, K. S., Walsh-Moorman, E., Yildirim, K., Dee Nichols, W., Paige, D. D. ve Rupley, W. H. (2017). Reading fluency and college readiness. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 60(4), 453-460.
 • Read, C. ve Treiman, R. (2013). Children’s invented spelling: What we have learned in forty years. In M. Piattelli- Palmarini & R. C. Berwick (Eds.), Rich languages from poor inputs (pp. 197–211). New York, NY: Oxford University Press.
 • Roberts, T. A. (2003). Effects of alphabet-letter instruction on young children's word recognition. Journal of Educational Psychology, 95(1), 41–51.
 • Roembke, T. C., Hazeltine, E., Reed, D. K. ve McMurray, B. (2019). Automaticity of word recognition is a unique predictor of reading fluency in middle-school students. Journal of Educational Psychology, 111(2), 314–330.
 • Romberg, A. R. ve Saffran, J. R. (2010). Statistical learning and language acquisition. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 1, 906–914.
 • Rothe, J., Schulte-Körne, G. ve Ise, E. (2013). Does sensitivity to orthographic regularities influence reading and spelling acquisition? A 1-year prospective study. Reading and Writing, 27(7), 1141–1161.
 • Rowe, D. W. (2008). Social contracts for writing: Negotiating shared understandings about text in the preschool years. Reading Research Quarterly, 43(1), 66–95.
 • Sainz, J. S. (2013). Literacy acquisition in Spanish. In Handbook of orthography and literacy (pp. 165-184). New York: Routledge.
 • Samuels, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 24–46). Delaware, NJ: International Reading Association.
 • Sanfilippo, J., Ness, M., Petscher, Y., Rappaport, L., Zuckerman, B. ve Gaab, N. (2020). Reintroducing dyslexia: Early identification and implications for pediatric practice. Pediatrics, 146(1). 1-9.
 • Scarborough, H. S., Neuman, S. ve Dickinson, D. (2009). Connecting early language and literacy to later reading (dis) abilities: Evidence, theory, and practice. Approaching difficulties in literacy development: Assessment, Pedagogy and Programmes, 10, 23-38.
 • Schelbe, L., Pryce, J., Petscher, Y., Fien, H., Stanley, C., Gearin, B. ve Gaab, N. (2021). Dyslexia in the context of social work: Screening and early intervention. Families in Society, 1-12.
 • Schuele, C. M. ve Boudreau, D. (2008). Phonological awareness intervention: Beyond the basics. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 39, 3-20.
 • Schulte-Körne, G. (2001). Annotation: Genetics of reading and spelling disorder. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(8), 985-997.
 • Schulte-Körne, G., Deimel, W., Bartling, J. ve Remschmidt, H. (2004). Neurophysiological correlates of word recognition in dyslexia. Journal of Neural Transmission, 111(7), 971-984.
 • Sevim, O. ve Toyran, M. (2021). Türkiye ve İngiltere’de ilköğretim birinci kademede kullanılan ana dili öğretimi ders kitaplarının temel dil becerileri açısından karşılaştırılması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 23, 87-104.
 • Seymour, P. H. (2006). Theoretical framework for beginning reading in different orthographies. Handbook of orthography and literacy (pp. 441-462). New York: Routledge.
 • Seymour, P. H. K. ve Duncan, L. G. (2001). Learning to read in English. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 8(3), 281–299.
 • Shaywitz, S. E. (1998). Dyslexia. New England Journal of Medicine, 338(5), 307-312.
 • Singer, S. S., PhD. (2019). Dyslexia. Magill’s Medical Guide (Online Edition).
 • Snel, M. J., Aarnoutse, C. A. J., Terwel, J., van Leeuwe, J. F. J. ve van der Veld, W. M. (2016). Prediction of word recognition in the first half of grade 1. European Early Childhood Education Research Journal, 24(2), 229–238.
 • Snowling, M. J. ve Hulme, C. E. (2005). The science of reading: A handbook. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Snowling, M. J. ve Hulme, C. (2012). Interventions for children's language and literacy difficulties. International Journal of Language & Communication Disorders, 47(1), 27-34.
 • Snowling, M. J. ve Melby-Lervåg, M. (2016). Oral language deficits in familial dyslexia: A meta-analysis and review. Psychological Bulletin, 142(5), 498.
 • Sprenger-Charolles, L., Siegel, L. S. ve Bonnet, P. (1998). Reading and spelling acquisition in French: The role of phonological mediation and orthographic factors. Journal of Experimental Child Psychology, 68(2), 134-165.
 • Stanovich, K. E. (1980). Toward an interactive-compensatory model of individual differences in the development of reading fluency. Reading Research Quarterly, 16(1), 32-71.
 • Stuart, M. ve Coltheart, M. (1988). Does reading develop in a sequence of stages? Cognition, 30(2), 139-181.
 • Tabossi, P. ve Laghi, L. (1992). Semantic priming in the pronunciation of words in two writing systems: Italian and English. Memory and Cognition, 20, 303-313.
 • Tajima, K. (1989). Computer and kanji. In K. Sato (Series ed.) Kanji koza [Lectures on kanji]: Vol. 11. Kanji to kokuji mondai [Kanji and the problems of the national language] (pp. 229–257). Tokyo: Meijishoin.
 • Tanaka, H., Black, J. M., Hulme, C., Stanley, L. M., Kesler, S. R., Whitfield-Gabrieli, S., Reiss, A. L., Gabrieli, J. D. E. ve Hoeft, F. (2011). The Brain Basis of the Phonological Deficit in Dyslexia Is Independent of IQ. Psychological Science, 22(11), 1442-1451.
 • Torgesen, J. K. (2005). Recent discoveries from research on remedial interventions for children with dyslexia. In M.J. Snowling, C. Hulme (Eds), The science of reading, (pp. 521-537). Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Treiman, R. (2017). Learning to spell words: Findings, theories, and issues. Scientific Studies of Reading, 21(4), 265-276.
 • Treiman, R. ve Broderick, V. (1998). What's in a name: Children's knowledge about the letters in their own names. Journal of Experimental Child Psychology, 70(2), 97-116.
 • Treiman, R. ve Kessler, B. (2014). How children learn to write words. Oxford: Oxford University Press.
 • Treiman, R. ve Yin, L. (2011). Early differentiation between drawing and writing in Chinese children. Journal of Experimental Child Psychology, 108(4), 786-801.
 • Türkyılmaz, M., Can, R., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2014). Relations among oral reading fluency, silent reading fluency, retell fluency, and reading comprehension. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116(21), 4030-4034.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). Literacy. https://en.unesco.org/themes/literacy sitesinden ulaşılmıştır.
 • Vaessen, A., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Faísca, L., Reis, A. ve Blomert, L. (2010). Cognitive development of fluent word reading does not qualitatively differ between transparent and opaque orthographies. Journal of Educational Psychology, 102(4), 827-842.
 • Vaessen, A. A. ve Blomert, L. (2010). Long-term cognitive dynamics of fluent reading development. Journal of Experimental Child Psychology, 105(3), 213-231.
 • Washburn, E. K., Joshi, R. ve Binks Cantrell, E. (2011). Are preservice teachers prepared to teach struggling readers?. Annals of Dyslexia, 61(1), 21-43.
 • Vander Stappen, C. ve Van Reybroeck, M. (2022). Relating Phonological Awareness and Rapid Automatized Naming to Phonological and Orthographic Processing of Written Words: Cross‐sequential Evidence from French. Reading Research Quarterly, 1-19.
 • Vellutino, F. R. ve Fletcher, J. M. (2005). Developmental dyslexia. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 362-379). Oxford, UK: Blackwell.
 • Verhagen, W., Aarnoutse C. ve van Leeuwe, J. (2008) Phonological awareness and naming speed in the prediction of Dutch children's word recognition. Scientific Studies of Reading, 12(4), 301-324.
 • Wagner, R. ve Torgesen, J. (1987). The nature of phonological processing and its causal role in the acquisition of reading skills. Psychological Bulletin, 101(2), 192–212.
 • Wagner, R., Torgesen, J., Laughon, P., Simmons, K. ve Rashotte, C. (1993). Development of young readers’ phonological processing abilities. Journal of Educational Psychology, 85(1), 83-103.
 • Whisler, S. K. (2001). The effects of repeated readings on automatic word recognition skills, fluency, and comprehension in third grade (Unpublished doctoral dissertation). Cardinal Stritch University, Milwaukee.
 • Winskel, H. ve Iemwanthong, K. (2009). Reading and spelling acquisition in Thai children. Reading and Writing, 23(9), 1021-1053.
 • Wyse, D. ve Bradbury, A. (2022). Reading wars or reading reconciliation? A critical examination of robust research evidence, curriculum policy and teachers' practices for teaching phonics and reading. Review of Education, 10(1), 1-53.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2012). Silent and oral reading fluency: Which one is the best predictor of reading comprehension of Turkish elementary students. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(4), 79-91.
 • Yıldırım, K. ve Rasinski, T. (2014). Reading fluency beyond English: Investigations into reading fluency in Turkish elementary students. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 97-106.
 • Yıldırım, K., Rasinski, T. ve Kaya, D. (2017). 4-8. sınıflarda Türk öğrencilerin bilgi verici metinlerde akıcı okuma ve anlamaları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42, 87-98.
 • Zeguers, M. H., Snellings, P., Tijms, J., Weeda, W. D., Tamboer, P., Bexkens, A. ve Huizenga, H. M. (2011). Specifying theories of developmental dyslexia: a diffusion model analysis of word recognition. Developmental Science, 14(6), 1340-1354.
 • Zevin, J. (2009). Word recognition. In L. R. Squire (Ed.), Encyclopedia of neuroscience (pp. 517–522). Oxford: Academic Press.
 • Ziegler, J. C. ve Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131(1), 3-29.
 • Ziegler, J. C., Perry, C., Jacobs, A. M. ve Braun, M. (2001). Identical words are read differently in different languages. Psychological Science, 12, 379-384.

Importance of Word Recognition

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 475 - 506, 28.04.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1069652

Öz

There are many studies in the literature on reading and reading comprehension. However, despite the studies, it shows that experiencing some problems in reading and reading comprehension requires looking at the subject from a different dimension. At this point, attention is drawn to word recognition skills. Word recognition skill can be briefly defined as reading words accurately and quickly. Therefore, it can be said that students who can read the words correctly and quickly will be at a good level in reading and reading comprehension. From this point of view, it is seen that word recognition skill is very important in reading skill. However, it can be said that this skill is one of the neglected skills. It is thought that the reason for neglecting this skill is due to the lack of knowledge about the skill. From this point of view, the aim of this study is to comprehensively discuss word recognition, which has an important place in reading skills. Thus, it is aimed to present a perspective to researchers and classroom teachers in order to look at reading skill from the dimension of word recognition. For this purpose, word recognition, what the concept is, developmental theories, the factors that affect it, its place in the analysis of reading processes of good readers, its reflection on different orthographies, its importance in individuals diagnosed with dyslexia, are presented within the framework of the relevant literature under the headings of developing and evaluating this skill.

Kaynakça

 • Adams, M. (2001). Alphabetic anxiety and explicit, systematic phonics instruction: A cognitive science perspective. In S. Neuman ve D. Dickinson (Eds.), Handbook of early literacy research (vol. 1, pp. 66-80). New York, NY: Guilford.
 • Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning. Cambridge MA: MIT Press.
 • Adams, M. J. (1994). Beginning to read: Thinking and learning about print (pp. 95-156). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Ahissar, M. (2007). Dyslexia and the anchoring-deficit hypothesis. Trends in Cognitive Sciences, 11(11), 458-465.
 • Akamatsu, N. (2013). Literacy acquisition in Japanese–English bilinguals. In R. M. Joshi & P. G. Aaron, (Eds.). Handbook of orthography and literacy (pp. 495-510). Abingdon: Routledge.
 • Al Otaiba, S. ve Petscher, Y. (2020). Identifying and serving students with learning disabilities, including dyslexia, in the context of multitiered supports and response to intervention. Journal of Learning Disabilities, 53(5), 327-331.
 • Aro, M. (2004). Learning to read: The effect of orthography. Jyväskylän: Jyväskylä University Printing House.
 • Åsberg Johnels, J., Hadjikhani, N., Sundqvist, M. ve Galazka, M. A. (2022). Face Processing in School Children with Dyslexia: Neuropsychological and Eye-tracking Findings. Developmental Neuropsychology, 47(2), 78-92.
 • Åsberg, J., Kopp, S., Berg-Kelly, K. ve Gillberg, C. (2010). Reading comprehension, word decoding and spelling in girls with autism spectrum disorders (ASD) or attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD): Performance and predictors. International Journal of Language & Communication Disorders, 45(1), 61-71.
 • Bakır, F. H. ve Babür, N. (2018). Hızlı otomatik isimlendirme testi’nin Türkçeye uyarlanması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 35(2), 35-51.
 • Baluch, B. (1990). Word recognition in Persian. Baranoosh Scientific Quarterly, 1(1), 3–6.
 • Barry, C. ve De Bastiani, P. (1997). Lexical priming of nonword spelling in the regular orthography of Italian. In Spelling (pp. 185-203). Dordrecht: Springer.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394-411.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri basit ve çıkarımsal arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227-244.
 • Bentin, S., Hammer, R. ve Cahan, S. (1991). The effects of aging and first grade schooling on the development of phonological awareness. Psychological science, 2(4), 271-275.
 • Besner, D., Stolz, J. A. ve Boutilier, C. (1997). The Stroop effect and the myth of automaticity. Psychonomic Bulletin & Review, 4(2), 221-225.
 • Bloodgood, J. W. (1999). What's in a name? Children's name writing and literacy acquisition. Reading Research Quarterly, 34(3), 342-367.
 • Brown, G. (2021). Universal design for learning: supporting special education students in mathematics (Unpublished doctoral dissertation), California State University, California.
 • Busink, R. (1997). Reading and phonological awareness: What we have learned and how we can use it. Reading Research and Instruction, 36(3), 199–215.
 • Caravolas, M., Volin, J. ve Hulme, C. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology, 92(2), 107–139.
 • Carr, T. H. (1992). Automaticity and cognitive anatomy: Is word recognition “automatic”?. The American Journal of Psychology, 105(2), 201–237.
 • Catts, H. ve Kamhi, A. (2005). Causes of reading disabilities. In H. Catts & A. Kamhi (Eds.), Language and reading disabilities (pp. 94–126). Boston: Allyn & Bacon.
 • Chall, J. (1976). The great debate: Ten years later, with a modest proposal for reading stages. In L. B. Resnick & P. A. Weaver (Eds.), Theory and practice of early reading (pp. 29–55). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Chall, J. S. (1989). "Learning to read: The great debate" 20 years later: A response to 'Debunking the great phonics myth'. The Phi Delta Kappan, 70(7), 521-538.
 • Chard, D. J. ve Dickson, S. V. (1999). Phonological awareness: Instructional and assessment guidelines. Intervention in School and Clinic, 34(5), 261–270.
 • Chen, H.-C., Song, H., Lau, W. Y., Wong, K. F. E. ve Tang, S. L. (2003). Development characteristics of eye movement in reading Chinese. In C. McBride-Chang & H.-C. Chen (Eds.), Chinese children’s reading development (pp. 157–169). New Haven, CT: Greenwood.
 • Cheung, H., McBride-Chang, C. ve Chow, B. W. Y. (2013). Reading Chinese. In Handbook of orthography and literacy (pp. 435-452). New York: Routledge.
 • Colenbrander, D., Nickels, L. ve Kohnen, S. (2011). Nonword reading tests: A review of the available resources. Australasian Journal of Special Education, 35(2), 137-172.
 • Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In G. Underwood (Ed.), Strategies of information processing (pp. 135–155). New York: Academic Press.
 • Cortiella, C. ve Horowitz, S. H. (2014). The state of learning disabilities: Facts, trends and emerging issues. New York: National Center for Learning Disabilities, 25, 2-45.
 • da Silva, P. B., Engel de Abreu, P. M., Laurence, P. G., Nico, M. Â. N., Simi, L. G. V., Tomás, R. C. ve Macedo, E. C. (2020). Rapid automatized naming and explicit phonological processing in children with Developmental Dyslexia: a study with Portuguese-Speaking children in Brazil. Frontiers in Psychology, 11, 928-941.
 • Daniels, N. M. (2020). Fluency (speech-language pathology). Salem: Salem Press Encyclopedia.
 • DeFrancis, J. (1989). Visible speech: The diverse oneness of writing systems. Honolulu: University of Hawaii Press.
 • Delican, B. ve Ateş, S. (2021). Erken okuryazarlık gelişimini belirleme aracı. Tokat: Can Eğitim Yayınları.
 • Demir, N. (2019). Türkçe ses ve biçim bilgisi. Ankara: Altınordu Yayınları.
 • Doğan, A. (2019). Diyalojik okumanın beş-altı yaş çocukların erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Duke, N. K. ve Cartwright, K. B. (2021). The science of reading progresses: Communicating advances beyond the simple view of reading. Reading Research Quarterly, 56, 25-44.
 • Durgunoğlu, A. Y. (2006). How language characteristics influence Turkish literacy development. In R. Malatesha Joshi, P.G. Aaron (Eds), Handbook of orthography and literacy. New York: Routledge.
 • Durgunoğlu, A. Y. ve Öney, B. (1999). A cross-linguistic comparison of phonological awareness and word recognition. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 11(4), 281-299.
 • Dyck, N. J. (1991). Phonological awareness for reading success. Beyond Behavior, 2(2), 24-24.
 • Ehri, L. C. (1998). Grapheme–phoneme knowledge is essential for learning to read words in English. In J.L. Metsala & L.C. Ehri (Eds.), Word recognition in beginning literacy (pp. 3–40). New York, NY: Routledge.
 • Ehri, L. C. (2000). Learning to read and learning to spell: Two sides of a coin. Topics in Language Disorders, 20(3), 19–36.
 • Ehri, L. C. (2005). Development of sight word reading: Phases and findings. In M. J. Snowling ve C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 135-154). Oxford, UK: Blackwell.
 • Everatt, J. (1998). Book review: Handbook of Spelling: Theory, Process and Intervention. [G. D. A. Brown ve N. C. Ellis tarafından yayına hazırlanan Handbook of spelling: Theory, process and intervention başlıklı kitabın değerlendirilmesi]. Wiley, Chichester, Dyslexia, 4: 112-113.
 • Feldman, L. B. ve Turvey, M. T. (1983). Word recognition in Serbo-Croatian is phonologically analytic. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 9, 288–298.
 • Fernandes, S., Ventura, P., Querido, L. ve Morais, J. (2008). Reading and spelling acquisition in European Portuguese: A preliminary study. Reading and Writing, 21(8), 805–821.
 • Ferreiro, E. ve Teberosky, A. (1982). Literacy before schooling. New York, NY: Heinemann.
 • Finucci, J. M., Whitehouse, C. C., Isaacs, S. D. ve Childs, B. (1984). Derivation and validation of a quantitative definition of specific reading disability for adults. Developmental Medicine & Child Neurology, 26(2), 143-153.
 • Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. E. Patterson, J. C. Marshall ve M. Coltheart (Eds.), Surface dyslexia: Neuropsychological and cognitive studies of phonological reading (pp. 301–330). London: Erlbaum.
 • Frost, R. (2005). Orthographic systems and skilled word recognition processes in reading. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 272–295). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Frost, R. ve Katz, L. (1989). Orthographic depth and the interaction of visual and auditory processing in word recognition. Memory and Cognition, 17, 302–311.
 • Frost, R., Katz, L. ve Bentin, S. (1987). Strategies for visual word recognition and orthographical depth: A multilingual comparison. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 13(1), 104–115.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hosp, M. K. ve Jenkins, J. R. (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. In The Role of Fluency in Reading Competence, Assessment, and instruction (pp. 239-256). Mahwah, NJ: Routledge.
 • Gentry, J. R. (1982). An analysis of developmental spelling in “GNYS AT WRK”. The Reading Teacher, 36(2), 192–200.
 • Germanò, E., Gagliano, A. ve Curatolo, P. (2010). Comorbidity of ADHD and dyslexia. Developmental Neuropsychology, 35(5), 475-493.
 • Gombert, J. E. (1992). Metalinguistic development. London: Harvester-Wheatsheaf.
 • Gombert, J. E. ve Fayol, M. (1992). Writing in preliterate children. Learning & Instruction, 2(1), 23–41.
 • Gough, P.B. (1972). One second of reading. In J.F. Kavenaugh & I.G. Mattingly (Eds.), Language by ear and by eye (pp 331-358). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Gough, P. B. ve Hillinger, M. L. (1980). Learning to read: An unnatural act. Bulletin of the Orton Society, 30, 179-196.
 • Gough, P. B. ve Tumner W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education, 7(1), 6-10.
 • Handler, S. M. (2016). Dyslexia: What you need to know. Contemporary Pediatrics, 33(8), 18-25.
 • Hoover, W. A. ve Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing, 2(2), 127-160.
 • Hoover, W. A. ve Tunmer, W. E. (2020). The cognitive foundations of reading and its acquisition. Switzerland: Springer
 • Hulme, C. ve Snowling, M. J. (2017). Reading disorder and dyslexia. Current Opinion in Pediatrics, 28(6), 731-735.
 • Huo, M. R. Y., PohWee, K., Cheng, Y., Marinova-Todd, S. H. ve Chen, X. (2021). The simple view of reading in French second language learners. Learning and Individual Differences, 92, 1-10.
 • International Dyslexia Association. (2021). Definition of Dyslexia. https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/adresinden ulaşılmıştır.
 • Janyan, A. ve Andonova, E. (2013). Word reading in Bulgarian children and adults. In Handbook of orthography and literacy (pp. 289-304). New York: Routledge.
 • Javourey-Drevet, L., Dufau, S., François, T., Gala, N., Ginestié, J. ve Ziegler, J. C. (2022). Simplification of literary and scientific texts to improve reading fluency and comprehension in beginning readers of French. Applied Psycholinguistics, 43, 485-512.
 • Jensen, A. R. (1962). Spelling errors and the serial-position effect. Journal of Educational Psychology, 53(3), 105–109.
 • Johnson, N. M. (2008). Automatic word recognition: The defining feature of fluency (Unpublished doctoral dissertation). Auburn University, Alabama.
 • Justice, L. ve Schuele, C. M. (2004). Phonological awareness: Description, assessment, and intervention. In J. Bernthal & N. Bankson (Eds.), Articulation and phonological disorders (pp. 376-405). Boston: Allyn & Bacon.
 • Juul, H. ve Sigurdsson, B. (2005). Orthography as a handicap? A direct comparison of spelling acquisition in Danish and Icelandic. Scandinavian Journal of Psychology, 46(3), 263–272.
 • Katz, L. ve Feldman L. B. (1983). Relation between pronunciation and recognition of printed words in deep and shallow orthographies. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9(1), 157-166.
 • Kaya, M. L. (2016, 23 Eylül). Piktografi, ideografi, logografi, hieroglif ve sescil yazı imleri. https://bilimdili.com/toplum/dil/piktografi-ideografi-logografi-hieroglif-ve-sescil-yazi-imleri/ adresinden erişilmiştir.
 • Kessler B., Pollo T. C, Treiman R. ve Cardoso-Martins C. (2013). Frequency analyses of prephonological spellings as predictors of success in conventional spelling. Journal of Learning Disabilities, 46(3), 252-259.
 • Kieffer, M. J., Biancarosa, G. ve Mancilla-Martinez, J. (2013). Roles of morphological awareness in the reading comprehension of Spanish-speaking language minority learners: Exploring partial mediation by vocabulary and reading fluency. Applied Psycholinguistics, 34(4), 697-725.
 • Kim, Y. S. (2010). Compoenent sills in eraly spelling development in Korean. Scientific Studies of Reading, 14(2), 137-158.
 • Kim, Y. S. G. (2015). Developmental, component‐based model of reading fluency: An investigation of predictors of word‐reading fluency, text‐reading fluency, and reading comprehension. Reading Research Quarterly, 50(4), 459-481.
 • Kim, Y. S., Petscher, Y., Foorman, B. R. ve Zhou, C. (2010). The contributions of phonological awareness and letter-name knowledge to letter-sound acquisition-a cross-classified multilevel model approach. Journal of Educational Psychology, 102(2), 313.
 • Kim, Y. S. G., Petscher, Y., Treiman, R. ve Kelcey, B. (2021). Letter features as predictors of letter-name acquisition in four languages with three scripts. Scientific Studies of Reading, 25(6), 453-469.
 • Kojima, M. (2010). Effects of word recognition speed, accuracy, and automaticity on reading Ability. ARELE: Annual Review of English Language Education in Japan, 21, 151-160.
 • Kozminsky, L. ve Kozminsky, E. (1995). The effects of early phonological awareness training on reading success. Learning and Instruction, 5(3), 187-201.
 • Kreiner, D. S. (1992). Reaction time measures of spelling: Testing a two-strategy model of skilled spelling. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18(4), 765-776.
 • Kreiner, D. S. ve Gough, P. B. (1990). Two ideas about spelling: Rules and word-specific memory. Journal of Memory and Language, 29(1), 103-118.
 • Landerl, K. ve Wimmer, H. (2008). Development of word reading fluency and spelling in a consistent orthography: An 8-year follow-up. Journal of Educational Psychology, 100(1), 150-161.
 • LaBerge, D. ve Samuels, J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6(2), 293-323.
 • Lesgold, A., Resnick, L. B. ve Hammond, K. (1985). Learning to read: A longitudinal study of word skill development in two curricula. In G. E. MacKinnon & T. G. Waller (Eds.), Reading research: Advances in theory and practice (pp. 107- 138). New York: Academic Press.
 • Levin, I., Both–De Vries, A., Aram, D. ve Bus, A. (2005). Writing starts with own name writing: From scribbling to conventional spelling in Israeli and Dutch children. Applied Psycholinguistics, 26(3), 463-477.
 • Levin, I. ve Bus, A. G. (2003). How is emergent writing based on drawing? Analyses of children’s products and their sorting by children and mothers. Developmental Psychology, 39(5), 891-905.
 • Levin, I., Shatil-Carmon, S. ve Asif-Rave, O. (2006). Learning of letter names and sounds and their contribution to word recognition. Journal of Experimental Child Psychology, 93(2), 139-165.
 • Li, L. ve Doyle, A. (2021). Reading Fluency and the Role of Its Dimensions. Canadian Journal for New Scholars in Education, 12(1), 78-84.
 • Logan, G. D. (1988). Toward an instance theory of automatization. Psychological Review, 95(4), 492-527.
 • Logan, G. D. (1997). Automaticity and reading: Perspectives from the instance theory of automatization. Reading & Writing Quarterly, 13(2), 123-146.
 • Lyytinen, H., Aro, M., Holopainen, L., Leiwo, M., Lyytinen, P. ve Tolvanen, A. (2013). Children’s language development and reading acquisition in a highly transparent orthography. In Handbook of orthography and literacy (pp. 61-76). New York: Routledge.
 • M. J. Snel, C. A. J. Aarnoutse, J. Terwel, J. F. J. van Leeuwe ve W. M. van der Veld (2016). Prediction of word recognition in the first half of grade 1. European Early Childhood Education Research Journal, 24(2), 229-238.
 • Maclean, M., Bryant, P. ve Bradley, L. (1987). Rhymes, nursery rhymes, and reading in early childhood. Merrill-Palmer Quarterly, 33(3), 255-281.
 • Mancilla‐Martinez, J. ve Lesaux, N. K. (2011). The gap between Spanish speakers’ word reading and word knowledge: A longitudinal study. Child Development, 82(5), 1544-1560.
 • Marinus, E., Kohnen, S. ve McArthur, G. (2013). Australian comparison data for the Test of Word Reading Efficiency (TOWRE). Australian Journal of Learning Difficulties, 18(2), 199-212.
 • Marsh, G., Friedman, M., Welch, V. ve Desberg, P. (1981). A cognitive-developmental theory of reading acquisition. Reading Research: Advances in Theory and Practice, 3, 199-221.
 • Martin, D. H. ve Barry, C. (2012). Writing nonsense: The interaction between lexical and sublexical knowledge in the priming of nonword spelling. Psychonomic Bulletin & Review, 19(4), 691-698.
 • Mason, J. (1980). When do children learn to read: An exploration of four-year old children’s letter and word reading competencies. Reading Research Quarterly, 15(2), 202–227.
 • Melby-Lervåg, M., Lyster, S. A. H., & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 138(2), 322.
 • McGown, M. C. (2003). The relationship between rapid automatic naming and word recognition in disabled readers (Unpublished doctoral dissertation). Bowling Green State University, USA.
 • Metsala, J., Stavrınos, D. ve Walley, A. (2009). Children's spoken word recognition and contributions to phonological awareness and nonword repetition: A 1-year follow-up. Applied Psycholinguistics, 30(1), 101-121.
 • Miciak, J. ve Fletcher, J. M. (2020). The critical role of instructional response for identifying dyslexia and other learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 53(5), 343-353.
 • Miles, K. P., Rubin, G. B. ve Gonzalez-Frey, S. (2017). Rethinking sight words. The Reading Teacher, 71(6), 715-726.
 • Moats, L. C. ve Dakin, K. E. (2008). Basic facts about dyslexia & other reading problems. Baltimore, MD International Dyslexia Assoc.
 • Molfese, V. J., Beswick, J., Jacobi-Vessels, J. L., Armstrong, N. E., Culver, B. L., White, J. M., Ferguson, M. C., Rudasill, K. M. ve Molfese, D. L. (2011). Evidence of alphabetic knowledge in writing: Connections to letter and word identification skills in preschool and kindergarten. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 24, 133-150.
 • Mortensen, J. ve Burnham, M. (2012). Preschool children's understanding of the graphic features of writing. Child Studies in Asia-Pacific Contexts, 2(1), 45-60.
 • Palumbo, T. J. (2008). Unit of word recognition as an indicator of reading fluency: Use of a lexical decision task (Unpublished doctoral dissertation). University of Minnesota, Minneapolis, MN.
 • Paulesu, E., McCrory, E., Fazio, F., Menoncello, L., Brunswick, N., Cappa, S. F., Cotelli, M., Corte, F., Lorusso, M., Pesenti, S., Gallagher, A., Perani, D., Price, C., Frith, C. D. ve Frtih, U. (2000). A cultural effect on brain function. Nature Neuroscience, 3, 91–96.
 • Peterson, R. L., & Pennington, B. F. (2012). Developmental dyslexia. The lancet, 379(9830), 1997-2007.
 • Pikulski, John. (1997). Teaching word-identification skills and strategies: A balanced approach. In Invitations to Literacy. http://www.eduplace.com/rdg/res/index.html adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Pollo, T. C., Kessler, B. ve Treiman, R. (2009). Statistical patterns in children’s early writing. Journal of Experimental Child Psychology, 104(4), 410-426.
 • Porpodas, C. (2006). Literacy acquisition in Greek: Research review of the role of phonological and cognitive factors. In R. Malatesha Joshi, P.G. Aaron (Eds), Handbook of Orthography and Literacy (pp.189-199). New York: Routledge
 • Puolakanaho, A., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H., Poikkeus, A. M., ...ve Lyytinen, H. (2007). Very early phonological and language skills: estimating individual risk of reading disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(9), 923-931.
 • Rasinski, T. V. (2010). The fluent reader: Oral & silent reading strategies for building fluency, word recognition & comprehension. New York: Scholastic.
 • Rasinski, T. V., Chang, S. C., Edmondson, E., Nageldinger, J., Nigh, J., Remark, L., Kenney, K. S., Walsh-Moorman, E., Yildirim, K., Dee Nichols, W., Paige, D. D. ve Rupley, W. H. (2017). Reading fluency and college readiness. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 60(4), 453-460.
 • Read, C. ve Treiman, R. (2013). Children’s invented spelling: What we have learned in forty years. In M. Piattelli- Palmarini & R. C. Berwick (Eds.), Rich languages from poor inputs (pp. 197–211). New York, NY: Oxford University Press.
 • Roberts, T. A. (2003). Effects of alphabet-letter instruction on young children's word recognition. Journal of Educational Psychology, 95(1), 41–51.
 • Roembke, T. C., Hazeltine, E., Reed, D. K. ve McMurray, B. (2019). Automaticity of word recognition is a unique predictor of reading fluency in middle-school students. Journal of Educational Psychology, 111(2), 314–330.
 • Romberg, A. R. ve Saffran, J. R. (2010). Statistical learning and language acquisition. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 1, 906–914.
 • Rothe, J., Schulte-Körne, G. ve Ise, E. (2013). Does sensitivity to orthographic regularities influence reading and spelling acquisition? A 1-year prospective study. Reading and Writing, 27(7), 1141–1161.
 • Rowe, D. W. (2008). Social contracts for writing: Negotiating shared understandings about text in the preschool years. Reading Research Quarterly, 43(1), 66–95.
 • Sainz, J. S. (2013). Literacy acquisition in Spanish. In Handbook of orthography and literacy (pp. 165-184). New York: Routledge.
 • Samuels, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 24–46). Delaware, NJ: International Reading Association.
 • Sanfilippo, J., Ness, M., Petscher, Y., Rappaport, L., Zuckerman, B. ve Gaab, N. (2020). Reintroducing dyslexia: Early identification and implications for pediatric practice. Pediatrics, 146(1). 1-9.
 • Scarborough, H. S., Neuman, S. ve Dickinson, D. (2009). Connecting early language and literacy to later reading (dis) abilities: Evidence, theory, and practice. Approaching difficulties in literacy development: Assessment, Pedagogy and Programmes, 10, 23-38.
 • Schelbe, L., Pryce, J., Petscher, Y., Fien, H., Stanley, C., Gearin, B. ve Gaab, N. (2021). Dyslexia in the context of social work: Screening and early intervention. Families in Society, 1-12.
 • Schuele, C. M. ve Boudreau, D. (2008). Phonological awareness intervention: Beyond the basics. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 39, 3-20.
 • Schulte-Körne, G. (2001). Annotation: Genetics of reading and spelling disorder. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(8), 985-997.
 • Schulte-Körne, G., Deimel, W., Bartling, J. ve Remschmidt, H. (2004). Neurophysiological correlates of word recognition in dyslexia. Journal of Neural Transmission, 111(7), 971-984.
 • Sevim, O. ve Toyran, M. (2021). Türkiye ve İngiltere’de ilköğretim birinci kademede kullanılan ana dili öğretimi ders kitaplarının temel dil becerileri açısından karşılaştırılması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 23, 87-104.
 • Seymour, P. H. (2006). Theoretical framework for beginning reading in different orthographies. Handbook of orthography and literacy (pp. 441-462). New York: Routledge.
 • Seymour, P. H. K. ve Duncan, L. G. (2001). Learning to read in English. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 8(3), 281–299.
 • Shaywitz, S. E. (1998). Dyslexia. New England Journal of Medicine, 338(5), 307-312.
 • Singer, S. S., PhD. (2019). Dyslexia. Magill’s Medical Guide (Online Edition).
 • Snel, M. J., Aarnoutse, C. A. J., Terwel, J., van Leeuwe, J. F. J. ve van der Veld, W. M. (2016). Prediction of word recognition in the first half of grade 1. European Early Childhood Education Research Journal, 24(2), 229–238.
 • Snowling, M. J. ve Hulme, C. E. (2005). The science of reading: A handbook. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Snowling, M. J. ve Hulme, C. (2012). Interventions for children's language and literacy difficulties. International Journal of Language & Communication Disorders, 47(1), 27-34.
 • Snowling, M. J. ve Melby-Lervåg, M. (2016). Oral language deficits in familial dyslexia: A meta-analysis and review. Psychological Bulletin, 142(5), 498.
 • Sprenger-Charolles, L., Siegel, L. S. ve Bonnet, P. (1998). Reading and spelling acquisition in French: The role of phonological mediation and orthographic factors. Journal of Experimental Child Psychology, 68(2), 134-165.
 • Stanovich, K. E. (1980). Toward an interactive-compensatory model of individual differences in the development of reading fluency. Reading Research Quarterly, 16(1), 32-71.
 • Stuart, M. ve Coltheart, M. (1988). Does reading develop in a sequence of stages? Cognition, 30(2), 139-181.
 • Tabossi, P. ve Laghi, L. (1992). Semantic priming in the pronunciation of words in two writing systems: Italian and English. Memory and Cognition, 20, 303-313.
 • Tajima, K. (1989). Computer and kanji. In K. Sato (Series ed.) Kanji koza [Lectures on kanji]: Vol. 11. Kanji to kokuji mondai [Kanji and the problems of the national language] (pp. 229–257). Tokyo: Meijishoin.
 • Tanaka, H., Black, J. M., Hulme, C., Stanley, L. M., Kesler, S. R., Whitfield-Gabrieli, S., Reiss, A. L., Gabrieli, J. D. E. ve Hoeft, F. (2011). The Brain Basis of the Phonological Deficit in Dyslexia Is Independent of IQ. Psychological Science, 22(11), 1442-1451.
 • Torgesen, J. K. (2005). Recent discoveries from research on remedial interventions for children with dyslexia. In M.J. Snowling, C. Hulme (Eds), The science of reading, (pp. 521-537). Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Treiman, R. (2017). Learning to spell words: Findings, theories, and issues. Scientific Studies of Reading, 21(4), 265-276.
 • Treiman, R. ve Broderick, V. (1998). What's in a name: Children's knowledge about the letters in their own names. Journal of Experimental Child Psychology, 70(2), 97-116.
 • Treiman, R. ve Kessler, B. (2014). How children learn to write words. Oxford: Oxford University Press.
 • Treiman, R. ve Yin, L. (2011). Early differentiation between drawing and writing in Chinese children. Journal of Experimental Child Psychology, 108(4), 786-801.
 • Türkyılmaz, M., Can, R., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2014). Relations among oral reading fluency, silent reading fluency, retell fluency, and reading comprehension. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116(21), 4030-4034.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). Literacy. https://en.unesco.org/themes/literacy sitesinden ulaşılmıştır.
 • Vaessen, A., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Faísca, L., Reis, A. ve Blomert, L. (2010). Cognitive development of fluent word reading does not qualitatively differ between transparent and opaque orthographies. Journal of Educational Psychology, 102(4), 827-842.
 • Vaessen, A. A. ve Blomert, L. (2010). Long-term cognitive dynamics of fluent reading development. Journal of Experimental Child Psychology, 105(3), 213-231.
 • Washburn, E. K., Joshi, R. ve Binks Cantrell, E. (2011). Are preservice teachers prepared to teach struggling readers?. Annals of Dyslexia, 61(1), 21-43.
 • Vander Stappen, C. ve Van Reybroeck, M. (2022). Relating Phonological Awareness and Rapid Automatized Naming to Phonological and Orthographic Processing of Written Words: Cross‐sequential Evidence from French. Reading Research Quarterly, 1-19.
 • Vellutino, F. R. ve Fletcher, J. M. (2005). Developmental dyslexia. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 362-379). Oxford, UK: Blackwell.
 • Verhagen, W., Aarnoutse C. ve van Leeuwe, J. (2008) Phonological awareness and naming speed in the prediction of Dutch children's word recognition. Scientific Studies of Reading, 12(4), 301-324.
 • Wagner, R. ve Torgesen, J. (1987). The nature of phonological processing and its causal role in the acquisition of reading skills. Psychological Bulletin, 101(2), 192–212.
 • Wagner, R., Torgesen, J., Laughon, P., Simmons, K. ve Rashotte, C. (1993). Development of young readers’ phonological processing abilities. Journal of Educational Psychology, 85(1), 83-103.
 • Whisler, S. K. (2001). The effects of repeated readings on automatic word recognition skills, fluency, and comprehension in third grade (Unpublished doctoral dissertation). Cardinal Stritch University, Milwaukee.
 • Winskel, H. ve Iemwanthong, K. (2009). Reading and spelling acquisition in Thai children. Reading and Writing, 23(9), 1021-1053.
 • Wyse, D. ve Bradbury, A. (2022). Reading wars or reading reconciliation? A critical examination of robust research evidence, curriculum policy and teachers' practices for teaching phonics and reading. Review of Education, 10(1), 1-53.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2012). Silent and oral reading fluency: Which one is the best predictor of reading comprehension of Turkish elementary students. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(4), 79-91.
 • Yıldırım, K. ve Rasinski, T. (2014). Reading fluency beyond English: Investigations into reading fluency in Turkish elementary students. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 97-106.
 • Yıldırım, K., Rasinski, T. ve Kaya, D. (2017). 4-8. sınıflarda Türk öğrencilerin bilgi verici metinlerde akıcı okuma ve anlamaları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42, 87-98.
 • Zeguers, M. H., Snellings, P., Tijms, J., Weeda, W. D., Tamboer, P., Bexkens, A. ve Huizenga, H. M. (2011). Specifying theories of developmental dyslexia: a diffusion model analysis of word recognition. Developmental Science, 14(6), 1340-1354.
 • Zevin, J. (2009). Word recognition. In L. R. Squire (Ed.), Encyclopedia of neuroscience (pp. 517–522). Oxford: Academic Press.
 • Ziegler, J. C. ve Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131(1), 3-29.
 • Ziegler, J. C., Perry, C., Jacobs, A. M. ve Braun, M. (2001). Identical words are read differently in different languages. Psychological Science, 12, 379-384.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilşat UZUNOĞLU>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2591-3159
Türkiye


Seçkin GÖK> (Sorumlu Yazar)
meb
0000-0001-6095-9828
Türkiye


Kasım YILDIRIM>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-1406-709X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uzunoğlu, D. , Gök, S. & Yıldırım, K. (2022). Kelime Tanıma Becerisinin Önemi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 10 (2) , 475-506 . DOI: 10.16916/aded.1069652

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.