Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 4, Sayfalar 837 - 853 2017-10-30

Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Nur Hümeyra Özdemir Erem [1] , Oğuzhan Yılmaz [2]

301 697

Yabancı çizgi filmlerdeki kardeşlik ilişkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmada incelenen çizgi filmleri belirleyebilmek için Erzincan, Kırıkkale ve İstanbul merkezde bulunan üç ortaokulun öğrencileriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında öğrencilere beğenerek seyrettikleri ve içinde kardeş karakterlerin olduğu yabancı çizgi filmlerin hangileri olduğu sorulmuş, onlardan alınan yanıtlar doğrultusunda frekansları en çok tekrar eden dört çizgi film veri kaynağı olarak seçilmiştir. Bu çizgi filmler sırasıyla Esrarengiz Kasaba, Fineas ve Förb, Gumball ve Kafadar Ayılar’dır. Kardeşlik ilişkileri açısından yabancı çizgi filmlerin incelendiği çalışmada kardeşliğin genellikle iyi ilişkiler üzerine kurulduğu; cinsiyet, yaş ve ilgi alanı gibi faktörlerin kardeşlik ilişkilerini etkilediği görülmüştür. Bunun yanında çizgi filmlerde kardeşlerin genellikle akıl ve duygu metaforları üzerinden çatıştırıldığı ve aklı temsil eden karakterlerin/ davranışların daima olumlandığı; aklın kardeşleri yönlendirmede bir güç unsuru olarak kullanıldığı; buna mukabil duygu, değer ve inançları ile hareket eden karakterlerin ikinci planda kaldığı tespit edilmiştir.

çizgi film, Disney Channel, Cartoon Network, medya, Cartoon Network
 • Arslan, A. (2004). Bir sosyolojik olgu olarak televizyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Bayındır, N. (2015). Sınıf öğretmenlerinin çizgi filmlerin öğretimsel rolüne ilişkin görüşleri. JASSS, 41, 109- 117.
 • Brown, N. (2015). Individualism and National Identity in Disney's Early British Films. Journal of Popular Film and Television, 43(4), 188-200.
 • Cesur, S., Paker, O. (2007). Televizyon ve çocuk: çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6/19, 106-155.
 • Chytry, J. (2012). Walt Disney and the creation of emotional environments: interpreting Walt Disney’s oeuvre from the Disney studios to disneyland, calarts, and the experimental prototype community of tomorrow (EPCOT). Rethinking History, V. 16, No. 2, p. 259-278.
 • Cortes, C. (2005). How the media teach, Media Literacy: Transforming Curriculm and Teaching. In Schwarz, G. And Brown, P. U. (Eds). pp. 55-73. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing.
 • Duvall, S. S. (2010). Perfect little feminists? Young girls in the US interpret gender, violence, and friendship in cartoons. Journal of Children and Media, 4 (4), 402-417.
 • Ergöz, H. S. (2006). Çizgi filmlerin çocuk müzik eğitimi açısından değerlendirilmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Eskandari, M. (2007). İran’da TV’de yayınlanan çizgi filmlerin ilkokul öğrencilerinin eğitimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fedakar, P. (2011). Çizgiyi aşanlar: Cille Türk mitolojisinin çizgi filmde kullanılması ve çizgi filmle aktarılması. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 11/1, 107-119.
 • Glendale, C. (2017). DoleandThe Walt Disney Company help parents encourage healtier eating through themagic of Disney caracters and storytelling.
 • Gökçearslan, A. (2010). Batı kökenli çizgi filmlerde ırkçı, kapitalist ve ayrımcı ideolojik söylem. e- Journal of New World Science Academy, 5/4, 365- 373.
 • Güven, G., Akıncı, A. (2014). Okul öncesi döneme yönelik çizgi filmlerde yer alan değerlere ait sözel ifadelerin sunumu: TRT Çocuk kanalı örneği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5/16, 429-445.
 • Hapkiewicz, W. G. (1979). Children's reactions to cartoon violence. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 8(1), 30-34.
 • Hentges, B., Case, K. (2013). Gender representations on Disney Channel, Cartoon Network, and Nickelodeon broadcasts in the United States. Journal of Children and Media,V. 7:, p. 319-333.
 • Hoerrner, K. L. (1996). Gender roles in Disney films: Analyzing behaviors from Snow White to Simba. Women's Studies in Communication, 19(2), 213-228. http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=f6f68be3-3060-4b49-9d8b-4d0b066bf4b8%40sessionmgr4009&vid=6&hid=4209&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=nsm&AN=6CU92001071420170314006092 20.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Inge, M. T. (2004). Walt Disney’s Snow White and the Seven Dwarfs: Art Adaptation and Ideology. Journal of Popular Film and Television, 32(3), 132-142.
 • İnan, T. (2016). Çocuk medyasında evrensel ve yerel değerin aktarımı: TRT Çocuk kanalı örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/25, 200-212.
 • Juschka, D. (2001). Disney and fundamentalism: the fetishisation of the family and the production of American family values. Culture and Religion, 2(1), 21-39.
 • Karakuş, N. (2015). Okul öncesi döneme hitap eden tema içerikli çizgi filmlerin değerler eğitimine katkısı yönünden değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12/30, 251-277.
 • Karakuş, N., Baki, Y. (2015).Keloğlan çizgi filminin kalıplaşmış dil birimleri yönünden değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2038-2055.
 • Kiyomi, K. U. T. S. U. Z. A. W. A. (2000). Disney's Pocahontas: Reproduction of Gender, Orientalism, and the Strategic Construction of Racial Harmony in the Disney Empire. Asian Journal of Women's Studies, 6(4), 39-65.
 • Kunzle, D. (1991). How to read Donald Duck imperialist ideology in the Disney comic (40 . Print). New York: I. G. Editions, Inc. https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2012/03/33788991-how-to-read-donald.pdf27.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Lehman, C., P. (2001). Black characters and social commentary in animated cartoons. Journal of Popular Film and Television,V. 29:2, p. 74-81.
 • Mayes, S. L., & Valentine, K. B. (1979). Sex role stereotyping in Saturday morning cartoon shows. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 23(1), 41-50.
 • Meamber, L. A. (2011). Disney and the presentation of colonial America. Consumption Markets & Culture, 14(2), 125-144.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An espended source book. California: SAGE Publications.
 • Muratoğlu, B. (2009). Sosyal sapkınlığın medyadaki temsilinin çizgi filmler üzerinden incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Namlı Altıntaş, İ. (2016). Values that children aged between 9-11 aquire from cartoons and animation and their modeling behaviors. Route Educational and Social Science Journal, V. 3(2). p. 316-335.
 • Oruç, C., Tecim, E., Özyürek, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuğunun kişilik gelişiminde rol modellik ve çizgi filmler. EKEV Akademi Dergisi, S. 15/48, s. 303- 319.
 • Öktem, F., Sayıl, M., Çelenk Özen, S. ( 2006). Kodlayıcı eğitim kitapçığı. Ankara: RTÜK Yayınları.
 • Özdemir Erem, N. H. (2016). Çocuk edebiyatı ve medya, Okul öncesinde çocuk edebiyatı ve medya. Ed. Tacettin Şimşek. s. 219-242. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 • Öztürk Samur, A., Durak Demirhan, T., Soydan S. ve Önkol, L. (2014). Pepee çizgi filminin ebeveyn, öğretmen ve çocuk gözüyle değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11/26, 151-166.
 • Rektor, M., E. (2008). America animated: nationalist ideology in Warner Brothers’ animaniacs. Unpublished master thesis. Auburn University, Alabama.
 • Rigel, N. (1993). Medya ninnileri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Rojek, C. (2006). Disney culture. UK: Routledge. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614369300390111 21.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Sparks, G. G., Sherry, J., & Lubsen, G. (2005). The Appeal of Media Violence in a Full‐length Motion Picture: An Experimental Investigation. Communication Reports, 18(1-2), 21-30.
 • Spencer, D. R. (2004). Visions of Violence a Cartoon Study of America and War. American Journalism, 21(2), 47-78.
 • Şahin, A. (2015). “Avatar” filmi özelinde emperyalist uygulamaların incelenmesi. Turkish Studies, 10/10, 817-826.
 • Şirin, M. R. (2006). Kuşatılmış çocukluğun öyküsü. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Tanner, L. R., Haddock, S. A., Zimmerman, T. S., & Lund, L. K. (2003). Images of couples and families in Disney feature-length animated films. The American Journal of Family Therapy, 31(5), 355-373.
 • Taş Alicenap, Ç. (2015). Kültürel mirasın çizgi film senaryolarında kullanılması. TÜBAR, 37, 11-25.
 • Temizyürek, F., Acar, Ü. (2014). Çizgi filmlerdeki subliminal mesajların çocuklar üzerindeki etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3/3, 25-39.
 • TÜİK (2013). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 16.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Wright, J., A. (2010). Developing characters, write your way into animation and games. Ed. Cristy Markx. p. 67-82. UK: Focal Press.
 • Wynns, S. L., & Rosenfeld, L. B. (2003). Father‐daughter relationships in Disney's animated films. Southern Journal of Communication, 68(2), 91-106.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücel, F. (2015). Kültürel yozlaşma bağlamında okul öncesi- ilkokul öğrencilerinin masal ve çizgi filmle ilgili algıları. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 30, s. 119-135.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nur Hümeyra Özdemir Erem
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Oğuzhan Yılmaz
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { aded338223, journal = {Ana Dili Eğitimi Dergisi}, issn = {2147-6020}, eissn = {2147-6020}, address = {Mehmet KURUDAYIOĞLU}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {837 - 853}, doi = {10.16916/aded.338223}, title = {Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Özdemir Erem, Nur Hümeyra and Yılmaz, Oğuzhan} }
APA Özdemir Erem, N , Yılmaz, O . (2017). Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (4), 837-853. DOI: 10.16916/aded.338223
MLA Özdemir Erem, N , Yılmaz, O . "Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme". Ana Dili Eğitimi Dergisi 5 (2017): 837-853 <http://www.anadiliegitimi.com/issue/31730/338223>
Chicago Özdemir Erem, N , Yılmaz, O . "Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme". Ana Dili Eğitimi Dergisi 5 (2017): 837-853
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme AU - Nur Hümeyra Özdemir Erem , Oğuzhan Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16916/aded.338223 DO - 10.16916/aded.338223 T2 - Ana Dili Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 837 EP - 853 VL - 5 IS - 4 SN - 2147-6020-2147-6020 M3 - doi: 10.16916/aded.338223 UR - http://dx.doi.org/10.16916/aded.338223 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ana Dili Eğitimi Dergisi Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme %A Nur Hümeyra Özdemir Erem , Oğuzhan Yılmaz %T Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme %D 2017 %J Ana Dili Eğitimi Dergisi %P 2147-6020-2147-6020 %V 5 %N 4 %R doi: 10.16916/aded.338223 %U 10.16916/aded.338223
ISNAD Özdemir Erem, Nur Hümeyra , Yılmaz, Oğuzhan . "Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme". Ana Dili Eğitimi Dergisi 5 / 4 (Ekim 2017): 837-853. http://dx.doi.org/10.16916/aded.338223