Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

A Review on the Writing Activities Included in the Turkish Course Textbook for the 4th Grade in Primary Schools

Year 2021, Volume 9, Issue 3, 833 - 853, 26.07.2021
https://doi.org/10.16916/aded.888824

Abstract

The aim of this research is to examine the writing activities in the primary school 4th grade Turkish course textbook. In the study, qualitative research approach was adopted and document analysis method was used. A 4th Grade Turkish Textbook approved by the Ministry of National Education (MEB) was selected through criterion sampling and the writing activities in this selected book were analyzed using descriptive analysis technique. As a result of the analysis of the activities in the textbooks, 3 themes emerged as "Outcomes", "Process Based Writing" and "Activities Not Associated with the Text Type". Themes and sub-themes are supported with the examples given. It is observed that some writing achievements were not mentioned at all in the activities in the 4th grade Turkish Course Book of the primary school, and since all stages are not in question, especially during the editing and publishing stages, information is not given to the text type at the places of various activities and in some activities.

References

 • Ataşçi, A. (2019). İlkokul Türkçe 4 ders kitabı. Ankara: Koza Yayın.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. DOI: 10.3316/QRJ0902027.
 • Çiçek, M. ve Alcellat, N. (2014). İlköğretim Türkçe dersi kitaplarındaki Türkçe yanlışları ve eksiklikler üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 120-134.
 • Çerçi, A. (2016). 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabının etkinliği oluşturan unsurlar bakımından değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1984-1998.
 • Çevik, A. ve Güneş, F. (2017). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 272-286. DOI: 10.16916/aded.288848.
 • Demir Atalay, T. (2015). Yazma becerisi açısından örnek bir kitap incelemesi. AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 54, 727-777.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kasa Ayten, B. (2018). Yazma eğitimi. S. M. Taşkaya ve R. Karadağ (Ed), Türkçe öğretimi içinde (s. 103-124). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Karacaoğlu, M.Ö., Dağ, M. ve Uzun, O. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki yazma etkinliklerinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 96-126. DOI: 10.21733/ibad.852233.
 • Karadağ, R. (2016). Yazma eğitimi. F. Susar Kırmızı (Ed), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi içinde (s. 163-210). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (2009). Yazılı anlatım. Ş. D. Belet (Ed.), Türkçe sözlü ve yazılı anlatım içinde (s. 107-125). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • MEB (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2. Edition). California: SAGE Publications.
 • Murray, D. (1972). Teach writing as process, not product. T. Newkirk & L. C. Newkirk (Eds), Lessons from American’s gretest writing teacher (pp. 2-5). Portsmouth NH: Boynton/Cook Publishers.
 • Oral, G. (2012). Yine yazı yazıyoruz-okulda/işyerinde/evde kullanılabilecek yaratıcı yazı etkinlikleri ve kuramsal temelleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdemir, B. (2014) Analitik değerlendirme ve yazma modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Temizkan, M. (2007). Türkçe öğretmenlerinin yazılı anlatım etkinliği çerçevesinde yaptıkları uygulamaların değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 36(174), 135-154.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tompkins, G. E. (2002). Language arts content and teaching strategies (5. Editon). Upper Saddle River New Jersey: Pearson Education.
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4 adresinden 27.01.2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Yazma Etkinliklerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 9, Issue 3, 833 - 853, 26.07.2021
https://doi.org/10.16916/aded.888824

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki yazma etkinliklerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylı bir 4. sınıf Türkçe ders kitabı seçilmiş ve seçilen bu kitapta yer alan yazma etkinlikleri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Ders kitaplarındaki etkinliklerin analizi sonucu “Kazanımlar”, “Süreç Temelli Yazma” ve “Metin Türüyle İlişkilendirilemeyen Etkinlikler” olmak üzere 3 tema ortaya çıkmıştır. Oluşturulan temalar ve alt temalar verilen örneklerle desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerde bazı yazma kazanımlarına hiç değinilmediği, bütün aşamalar söz konusu olmasa da süreç temelli yazmaya ilişkin özellikle düzeltme ve yayınlama aşamalarına ilişkin etkinliklerin yer aldığı, bazı etkinliklerde metin türüne dair bir bilgilendirmenin yapılmadığı görülmüştür.

References

 • Ataşçi, A. (2019). İlkokul Türkçe 4 ders kitabı. Ankara: Koza Yayın.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. DOI: 10.3316/QRJ0902027.
 • Çiçek, M. ve Alcellat, N. (2014). İlköğretim Türkçe dersi kitaplarındaki Türkçe yanlışları ve eksiklikler üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 120-134.
 • Çerçi, A. (2016). 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabının etkinliği oluşturan unsurlar bakımından değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1984-1998.
 • Çevik, A. ve Güneş, F. (2017). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 272-286. DOI: 10.16916/aded.288848.
 • Demir Atalay, T. (2015). Yazma becerisi açısından örnek bir kitap incelemesi. AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 54, 727-777.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kasa Ayten, B. (2018). Yazma eğitimi. S. M. Taşkaya ve R. Karadağ (Ed), Türkçe öğretimi içinde (s. 103-124). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Karacaoğlu, M.Ö., Dağ, M. ve Uzun, O. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki yazma etkinliklerinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 96-126. DOI: 10.21733/ibad.852233.
 • Karadağ, R. (2016). Yazma eğitimi. F. Susar Kırmızı (Ed), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi içinde (s. 163-210). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (2009). Yazılı anlatım. Ş. D. Belet (Ed.), Türkçe sözlü ve yazılı anlatım içinde (s. 107-125). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • MEB (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2. Edition). California: SAGE Publications.
 • Murray, D. (1972). Teach writing as process, not product. T. Newkirk & L. C. Newkirk (Eds), Lessons from American’s gretest writing teacher (pp. 2-5). Portsmouth NH: Boynton/Cook Publishers.
 • Oral, G. (2012). Yine yazı yazıyoruz-okulda/işyerinde/evde kullanılabilecek yaratıcı yazı etkinlikleri ve kuramsal temelleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdemir, B. (2014) Analitik değerlendirme ve yazma modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Temizkan, M. (2007). Türkçe öğretmenlerinin yazılı anlatım etkinliği çerçevesinde yaptıkları uygulamaların değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 36(174), 135-154.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tompkins, G. E. (2002). Language arts content and teaching strategies (5. Editon). Upper Saddle River New Jersey: Pearson Education.
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4 adresinden 27.01.2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Başak KASA AYTEN> (Primary Author)
İnönü Üniversitesi
0000-0001-5926-3380
Türkiye


Murat ERCAN This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9489-1200
Türkiye

Publication Date July 26, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 3

Cite

APA Kasa Ayten, B. & Ercan, M. (2021). İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Yazma Etkinliklerinin İncelenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (3) , 833-853 . DOI: 10.16916/aded.888824