Bir hata meydana geldi.

Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Odaklı Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 217 - 234, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.489346

Abstract

Çağdaş dilbilim çalışmalarının sonucu, metin, iletişimin birimi olarak kabul edilmiştir. Dilsel yapılar metin oluşturmak için birer araçtır. Bu nedenle dil öğretiminde de bu yapılar metnin anlamını oluşturma işlevleriyle ele alınıp metin odaklı dilbilgisi öğretimi temel alınmalıdır. Bu araştırmanın amacı; öncelikle yabancılara Türkçe öğretiminde dilbilgisi öğretimi için tasarlanan örnek niteliğindeki metin odaklı dilbilgisi öğretimi etkinlikleri üzerine öğrenci görüşlerini almaktır. Bu bağlamda, hedef dilbilgisi yapılarını öğretmek için iki farklı özgün metin üzerinden metin öncesi, metin esnası ve metin sonrası etkinlikler hazırlanmıştır. Metin sonrası çalışmalarda; dil yapılarının işlevlerinin metinler içinde sorgulandığı, analiz edildiği ve öğrenciye sezdirildiği metin odaklı bilinçlendirme etkinlikleri ve bu yapıların biçim, anlam ve kullanımlarının içselleştirildiği yaratıcı dilbilgisi etkinlikleri tasarlanmıştır. Bu etkinlikler İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu B1 Hazırlık Sınıfı’nda 16 öğrenciye uygulanmış ve uygulamanın ardından, veri toplamak amacıyla, 7’şer kişiden oluşan 2 farklı grup, toplam 14 öğrenciyle bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. Metin odaklı dilbilgisi öğretimi öğrenciler tarafından anlamlı, faydalı, eğlenceli ve hatırlanabilir bulunmuştur.

References

 • Batstone, R. (1994). Grammar. Hong Kong: Oxford University Press.
 • Cem Değer, A. Çetin, B. ve Oflaz Köleci, E. (2017). Kuramdan Uygulamaya Yabancılara Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çeçen, M. A. (2007). Metne Dayalı Dilbilgisi Öğretimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Dilber, E. (2015). Dilbilgisi Öğretimi. N. Bekleyen (Ed.), Dil Öğretimi (ss. 371-390). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ellis, R. (2002). Grammar Teaching – Practice or ConsciousnessRaising?. J. C. Richards ve W. A. Renandya (Ed.), Methodology in Language Teaching /An Anthology of Current Practice (ss. 167-174). New York: Cambridge University Press.
 • Gerngross, G.,Puchta, H. ve Thornbury, S. (2006). Teaching Grammar Creatively. Helbling Languages.
 • Glesne, C. (2013). Kelimelerin Uçmasını Sağlamak: Görüşme Yoluyla Anlamak.(Çev. Ed. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Nitel Araştırmaya Giriş (2. Baskı) (ss. 139-189). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gower, R. Philips, D. ve Walters, S. (2005). TeachingPractice / A HandbookforTeachers in Training. A. Underhill (Ed.), Macmillan.
 • Göçen, G. ve Okur, A. (2013). Dilbilgisi Eğitimi. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (ss. 333-356). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Gün, N. (2002). Mutluluk Kitabı. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Harmer, J. (2001). How ToTeach English. Malaysia: Longman.
 • Kırkgöz, Y. (2015). Görev Temelli Yöntem (Task-BasedMethod). N. Bekleyen (Ed.), Dil Öğretimi (ss. 231-244). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kocaman, A. (1983a). Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler. Türk Dili, Dil eğitimi özel sayısı, TDK, Ankara. A. Kocaman(Haz.), Dil ve Eğitimi Düşünmek (ss. 47-53). İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • Kocaman, A. (1983b). Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üzerine. Türk Dili, Dil eğitimi özel sayısı, TDK, Ankara. A. Kocaman (Haz.), Dil ve Eğitimi Düşünmek (ss. 55-56). İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • Long, M. ve Robinson, P. (1998).Focus on form: Theory, research and practice. C.Doughty ve J. Williams (Ed.), Focus on form in classroom second language acquisition (ss. 15-63). Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • MEB (2006). CEF (2001). Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metni/ Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: MEB.
 • Özkan, M., Tören, H. ve Esin, O. (2013). Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Paltridge, B. (2001). Genre and the Language Learning Classroom. The University of Michigan Press.
 • Richards, J. C. (2002). Addressing the Grammar Gap in Task Work. J. C. Richards ve W. A. Renandya (Ed.), Methodology in Language Teaching /An Anthology of Current Practice (ss. 153-166). New York: Cambridge UniversityPress.
 • Sharwood Smith, M. (1988). Consciousness-raising and the second language learner. W.Rutherford ve M. Sharwood Smith (Ed.), Grammar and Second Language Teaching (ss. 51-60). New York: Newbury House.
 • Thornbury, S. (2000). How To Teach Grammar. Spain: Longman.
 • Scrievener, J. (2003). Teaching Grammar. Oxford UniversityPress.
 • Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Malaysia: Longman.
 • Yaman, H. (2013). Dilbilgisi Oyunları. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. (ss. 242-245). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, Ö. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Odaklı Dilbilgisi Öğretimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Student Opinions on Teaching Grammar Based on Texts in Teaching Turkish as a Foreign Language

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 217 - 234, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.489346

Abstract

With the help of modern linguistic studies, texts have been accepted as means of communication. Linguistic structures are tools for creating texts. For this reason, in language teaching, these structures should be taken into consideration with the functions of creating the meaning of the text and text-based grammar teaching should be considered as the basis, accordingly. The purpose of this research is to evaluate grammar teaching within the context of teaching Turkish to foreigners and to examine the opinions of the students on text-based grammar teaching activities. Within this context, in order to teach the target grammar structures, pre-text, while-text and post-text activities were prepared by using two different authentic texts. For the post-text activities; consciousness-raising activities based on texts through which functions of language structures were questioned, analysed and implied to students, and creative grammar activities through which the form, meaning and use of these structures were internalised, were designed. These activities were implemented in Istanbul University Foreign Languages School B1 Preparatory Class to 16 students and after the implementation, to collect data, focus group discussion was held with two different groups of 7, in total, 14 students. Teaching grammar based on texts was found meaningful, useful, fun and memorable by the students.

References

 • Batstone, R. (1994). Grammar. Hong Kong: Oxford University Press.
 • Cem Değer, A. Çetin, B. ve Oflaz Köleci, E. (2017). Kuramdan Uygulamaya Yabancılara Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çeçen, M. A. (2007). Metne Dayalı Dilbilgisi Öğretimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Dilber, E. (2015). Dilbilgisi Öğretimi. N. Bekleyen (Ed.), Dil Öğretimi (ss. 371-390). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ellis, R. (2002). Grammar Teaching – Practice or ConsciousnessRaising?. J. C. Richards ve W. A. Renandya (Ed.), Methodology in Language Teaching /An Anthology of Current Practice (ss. 167-174). New York: Cambridge University Press.
 • Gerngross, G.,Puchta, H. ve Thornbury, S. (2006). Teaching Grammar Creatively. Helbling Languages.
 • Glesne, C. (2013). Kelimelerin Uçmasını Sağlamak: Görüşme Yoluyla Anlamak.(Çev. Ed. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Nitel Araştırmaya Giriş (2. Baskı) (ss. 139-189). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gower, R. Philips, D. ve Walters, S. (2005). TeachingPractice / A HandbookforTeachers in Training. A. Underhill (Ed.), Macmillan.
 • Göçen, G. ve Okur, A. (2013). Dilbilgisi Eğitimi. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (ss. 333-356). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Gün, N. (2002). Mutluluk Kitabı. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Harmer, J. (2001). How ToTeach English. Malaysia: Longman.
 • Kırkgöz, Y. (2015). Görev Temelli Yöntem (Task-BasedMethod). N. Bekleyen (Ed.), Dil Öğretimi (ss. 231-244). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kocaman, A. (1983a). Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler. Türk Dili, Dil eğitimi özel sayısı, TDK, Ankara. A. Kocaman(Haz.), Dil ve Eğitimi Düşünmek (ss. 47-53). İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • Kocaman, A. (1983b). Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üzerine. Türk Dili, Dil eğitimi özel sayısı, TDK, Ankara. A. Kocaman (Haz.), Dil ve Eğitimi Düşünmek (ss. 55-56). İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • Long, M. ve Robinson, P. (1998).Focus on form: Theory, research and practice. C.Doughty ve J. Williams (Ed.), Focus on form in classroom second language acquisition (ss. 15-63). Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • MEB (2006). CEF (2001). Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metni/ Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: MEB.
 • Özkan, M., Tören, H. ve Esin, O. (2013). Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Paltridge, B. (2001). Genre and the Language Learning Classroom. The University of Michigan Press.
 • Richards, J. C. (2002). Addressing the Grammar Gap in Task Work. J. C. Richards ve W. A. Renandya (Ed.), Methodology in Language Teaching /An Anthology of Current Practice (ss. 153-166). New York: Cambridge UniversityPress.
 • Sharwood Smith, M. (1988). Consciousness-raising and the second language learner. W.Rutherford ve M. Sharwood Smith (Ed.), Grammar and Second Language Teaching (ss. 51-60). New York: Newbury House.
 • Thornbury, S. (2000). How To Teach Grammar. Spain: Longman.
 • Scrievener, J. (2003). Teaching Grammar. Oxford UniversityPress.
 • Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Malaysia: Longman.
 • Yaman, H. (2013). Dilbilgisi Oyunları. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. (ss. 242-245). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, Ö. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Odaklı Dilbilgisi Öğretimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Özlem YILMAZ (Primary Author)
Türk Eğitim vakfı Türkan Sedefoğlu İlkokulu
0000-0002-9696-8950
Türkiye


Şükran DİLİDÜZGÜN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
0000-0002-4094-5215
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Yılmaz, Ö. & Dilidüzgün, Ş. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Odaklı Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 7 (1) , 217-234 . DOI: 10.16916/aded.489346