Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaygı Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 205 - 216, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.483208

Abstract

Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kaygı durumlarına ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Bu kapsamda 2018 yılına kadar yayımlanan 20 çalışmanın içerik analizleri yapılmıştır. İncelenen çalışmaların birçoğunda nicel ve ilişkisel model kullanılırken ölçme aracı olarak ise Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği” çoğunlukla kullanılmıştır. İncelemeler sonucunda kadınların erkeklerden, dil düzeyi yüksek olanların daha düşük olanlardan, daha büyük yaş gruplarının 17 yaş altı gruptan daha fazla kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışmaların çoğunlukla konuşma ve yazma dil becerilerine ilişkin olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda çalışmalarda; uygulamaya yönelik olarak hedef dilin günlük yaşamda kullanılabileceği ortamlar oluşturulmasına, kaygının eğitim sürecinde bir etken olarak kabul edilip ortamın bu anlayışla düzenlenmesine, sınıf içi çeşitli aktiviteler uygulanarak öğrencilerin kaygılarının giderilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Çalışmalarda; araştırmacılara yönelik olarak ise farklı dil becerilerinde inceleme yapma, kaygıya ilişkin durum tespiti ve çözüm önerileri sunan araştırmaların yapılması ve hangi konularda konuşma kaygısı yaşandığının incelenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Altunkaya, H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme ve okuma kaygıları. Education Sciences (NWSAES), 12(3), 107-121.
 • Altunkaya, H.ve Erdem, İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 59-77.
 • Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 49-68.
 • Batumlu, D. Z. ve Erden, M. (2007). Yıldız teknik üniversitesi yabancı diller yüksekokulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile İngilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 24-38.
 • Boylu, E. ve Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 349-368.
 • Cheng, Y, S. (2004). A Measure of second language writing anxiety: scale development and preliminary validation. Journal of Second Language Writing, 13, 313-15.
 • Creswel, J. W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (2. Baskı). (Çev. ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çoban, İ. (2013). Orhun Yazıtlarının dilin dört becerisi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Doğan, S. (1988). Lise öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Dil Dergisi, 139, 48-67.
 • Erdil, M. (2016). TÖMER’ de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin kaygı düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Halat, S. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerisine yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Horwitz, B. M., Horwitz, K. E. ve Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
 • İşcan, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma kaygısı üzerine bir inceleme (Ürdün Üniversitesi Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 14, 135-152.
 • Kim, J. (2002). Foreign language listening anxiety: A study of Korean students learning English. Doctoral Dissertation, The University of Texas at Austin, Texas.
 • Kleinmann, H. H. (1977). Avoidance behavior in adult second language acquisition. Language Learning, 27, 93-107.
 • Maden, S., Dincel, Ö. ve Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(2), 748-769.
 • Melanlıoğlu, D. ve Demir, T. (2013). Türkçe öğrenen yabancılar için konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(3), 389-404.
 • Norris, J. M., ve Ortega, L. (2007). The future of research synthesis in applied linguistics: Beyond art or science. TESOL Quarterly, 41(4), 805-815.
 • Özdemir, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Polatcan, F. (2016). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygılarının incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 3(3), 1-13.
 • Polatcan, F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim kurma istekliliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Rashid, A. W. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin konuşma kaygılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(3), 2199-2218.
 • Sarıgül, H. (2000). Trait anxiety and foreign language anxiety and their effects on learners’ foreign language proficiency and achievment. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul:
 • Sparks, R. L. ve Ganschow, L. (1991). Foreign language learning differences: affective or native language aptitude differences? The Modern Language Journal, 75, 3-16.
 • Şahin, N. (2012). Maniheist ve Budist Uygur şiirinin dilin dört temel becerisi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Şen, Ü. ve Boylu, E. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 13-25.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Welch, S. K. (2008). Metasynthesis of the transition from novice to expert: Can ınstructional ınterventions shorten the process?. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University, Minnesota.
 • Yoğurtçu, K. ve Yoğurtçu, G. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğreniminde kaygının akademik başarıya etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 1308-9196.

Examining the Researches on Anxiety in Teaching Turkish as a Foreign Language

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 205 - 216, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.483208

Abstract

In this study, studies on anxiety levels of learners of Turkish as a foreign language were examined. Within this context, content analyses of 20 studies published until 2018 were carried out. While quantitative and relational models were used in most of the examined studies, “Foreign Language Classroom Anxiety Scale”, developed by Horwitz, Horwitz and Cope (1986) was applied as a measurement tool. As a result of the review, it was determined that anxiety levels are higher in females than males, in individuals who have high linguistic knowledge than those who have less linguistic knowledge and in older age groups than the younger groups (under 17 years old). It was found out that the studies were mostly related to speaking and writing language skills. As a result of the research, it was suggested that real and daily life situations in which target language can be used should be created to promote practice, anxiety should be taken into consideration in the learning process and the environment should be designed in accordance with considering it. Finally, students’ anxiety should be eliminated by the help of several activities conducted in the classroom. In these researches, suggestions were made for the researchers to carry out analyses on different linguistic skills, to conduct researches on determining the level of anxiety and to offer solutions about this problem and to determine on which topics speaking anxiety was observed.

References

 • Altunkaya, H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme ve okuma kaygıları. Education Sciences (NWSAES), 12(3), 107-121.
 • Altunkaya, H.ve Erdem, İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 59-77.
 • Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 49-68.
 • Batumlu, D. Z. ve Erden, M. (2007). Yıldız teknik üniversitesi yabancı diller yüksekokulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile İngilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 24-38.
 • Boylu, E. ve Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 349-368.
 • Cheng, Y, S. (2004). A Measure of second language writing anxiety: scale development and preliminary validation. Journal of Second Language Writing, 13, 313-15.
 • Creswel, J. W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (2. Baskı). (Çev. ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çoban, İ. (2013). Orhun Yazıtlarının dilin dört becerisi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Doğan, S. (1988). Lise öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Dil Dergisi, 139, 48-67.
 • Erdil, M. (2016). TÖMER’ de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin kaygı düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Halat, S. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerisine yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Horwitz, B. M., Horwitz, K. E. ve Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
 • İşcan, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma kaygısı üzerine bir inceleme (Ürdün Üniversitesi Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 14, 135-152.
 • Kim, J. (2002). Foreign language listening anxiety: A study of Korean students learning English. Doctoral Dissertation, The University of Texas at Austin, Texas.
 • Kleinmann, H. H. (1977). Avoidance behavior in adult second language acquisition. Language Learning, 27, 93-107.
 • Maden, S., Dincel, Ö. ve Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(2), 748-769.
 • Melanlıoğlu, D. ve Demir, T. (2013). Türkçe öğrenen yabancılar için konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(3), 389-404.
 • Norris, J. M., ve Ortega, L. (2007). The future of research synthesis in applied linguistics: Beyond art or science. TESOL Quarterly, 41(4), 805-815.
 • Özdemir, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Polatcan, F. (2016). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygılarının incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 3(3), 1-13.
 • Polatcan, F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim kurma istekliliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Rashid, A. W. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin konuşma kaygılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(3), 2199-2218.
 • Sarıgül, H. (2000). Trait anxiety and foreign language anxiety and their effects on learners’ foreign language proficiency and achievment. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul:
 • Sparks, R. L. ve Ganschow, L. (1991). Foreign language learning differences: affective or native language aptitude differences? The Modern Language Journal, 75, 3-16.
 • Şahin, N. (2012). Maniheist ve Budist Uygur şiirinin dilin dört temel becerisi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Şen, Ü. ve Boylu, E. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen İranlı öğrencilerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 13-25.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Welch, S. K. (2008). Metasynthesis of the transition from novice to expert: Can ınstructional ınterventions shorten the process?. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University, Minnesota.
 • Yoğurtçu, K. ve Yoğurtçu, G. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğreniminde kaygının akademik başarıya etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 1308-9196.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Faruk POLATCAN
0000-0002-6897-8932
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Polatcan, F. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaygı Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 7 (1) , 205-216 . DOI: 10.16916/aded.483208