PDF EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume 3, Issue 2, 35 - 48, 18.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.19490

Abstract

This research strives to reveal overall level of writing tendecies of secondary school students, and to examine writing tendecies in terms of gender, grade level, learning area, education level of parents, frequency of reading, and Facebook and e-mail use. Research was carried out by the participation of 317 students selected by random sampling in a state school 2013-2014 during school year. The data obtained were analyzed using SPSS 20.0 software package. In the analysis of the data were used independent samples t-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Pearson product-moment correlation. According to the findings obtained in the study, it is observed that writing tendencies of secondary school students is "moderate." It is revealed that writing tendencies of students significantly differs in terms of gender, grade level, learning area and ‘frequency of reading’ variables. There are no statistically significant differences in terms of education level of parents, and Facebook and e-mail use variables

References

 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 315-327.
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bruning, R. ve Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35 (1), 25–37.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies.7 (3), 555-572
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 (1), 32-42.
 • Bayram, Y. ve Erdemir, A. (2006). Amasya’daki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin imla kurallarını kullanma düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi. 171, 140-155.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış doktora tezi.
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi, A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (3: Baskı) (ss. 49-91.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coşkun, İ. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Cüceloğlu, D. (2012). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Çeçen, A. (2013). Yazma eğitimi açısından metin bilgisi, M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi (3.Baskı) (ss.131-148). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2(1), 84-114.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2004). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin süreç yaklaşımı ve metinsellik ölçütleri ekseninde değerlendirilmesi (Niğde üniversitesi örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 18(1), 271-290.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Gönen, M., Çelebi, Ö. E. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5, 6, 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi.164, 7-35.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılanma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim. 155, 104-117.
 • İşeri, K. (2010a). Evaluation of writing dispositions of elementary school sixth grade studens. The New Educational Review. 22, 295-305.
 • İşeri, K. (2010b). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7, 468-487.
 • Karasar, Niyazi (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2013). Süreç temelli yazma modelleri, M. Özbay (Ed.). Yazma eğitimi (3. Baskı) (ss.21-40). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • MEB (2006). İlköğretim türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özbay, M. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri: Alan araştırması. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Piazza, C.L. ve Sibert, C.F. (2008). Development and validation of a writing disposions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educatıonal Research, 101 (5), 275-285.
 • TDK (2009). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Temizkan, M. (2003). Yazılı anlatım etkinliği çerçevesinde Türkçe öğretmenlerinin çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tüfekçioğlu, B. (2010). Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi. 149, 30-45.
 • Uçgun, D. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 39 (175), 227-238.
 • Ünal, E. (2010a). An analysis of the writing dispositions of fourth and fifth grade elemantary school pupils. Education, 131, 319-330.
 • Ünal, E. (2010b). An analysis of the reading attitudes of elementary school fourth and fifth grade studens. The New Educational Review. 22 (3-4), 117-127.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Zorbaz. K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimi Algıları

Year 2015, Volume 3, Issue 2, 35 - 48, 18.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.19490

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının genel düzeyini tespit ederek yazma eğilimi algısını cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kitap okuma sıklığı, facebook ve e-mail kullanma durumlarına göre incelemektir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen resmi bir okuldaki 317 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının “orta düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimi algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı ve kitap okuma sıklığı değişkenlerine göre anlamlı bir farlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Anne ve baba eğitim durumuyla facebook ve e-mail kullanma değişkenlerinin yazma eğilimi algısıyla istatiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır.

References

 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 315-327.
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bruning, R. ve Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35 (1), 25–37.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies.7 (3), 555-572
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 (1), 32-42.
 • Bayram, Y. ve Erdemir, A. (2006). Amasya’daki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin imla kurallarını kullanma düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi. 171, 140-155.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış doktora tezi.
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi, A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (3: Baskı) (ss. 49-91.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coşkun, İ. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Cüceloğlu, D. (2012). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Çeçen, A. (2013). Yazma eğitimi açısından metin bilgisi, M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi (3.Baskı) (ss.131-148). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2(1), 84-114.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2004). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin süreç yaklaşımı ve metinsellik ölçütleri ekseninde değerlendirilmesi (Niğde üniversitesi örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 18(1), 271-290.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Gönen, M., Çelebi, Ö. E. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5, 6, 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi.164, 7-35.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılanma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim. 155, 104-117.
 • İşeri, K. (2010a). Evaluation of writing dispositions of elementary school sixth grade studens. The New Educational Review. 22, 295-305.
 • İşeri, K. (2010b). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7, 468-487.
 • Karasar, Niyazi (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2013). Süreç temelli yazma modelleri, M. Özbay (Ed.). Yazma eğitimi (3. Baskı) (ss.21-40). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • MEB (2006). İlköğretim türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özbay, M. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri: Alan araştırması. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Piazza, C.L. ve Sibert, C.F. (2008). Development and validation of a writing disposions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educatıonal Research, 101 (5), 275-285.
 • TDK (2009). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Temizkan, M. (2003). Yazılı anlatım etkinliği çerçevesinde Türkçe öğretmenlerinin çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tüfekçioğlu, B. (2010). Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi. 149, 30-45.
 • Uçgun, D. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 39 (175), 227-238.
 • Ünal, E. (2010a). An analysis of the writing dispositions of fourth and fifth grade elemantary school pupils. Education, 131, 319-330.
 • Ünal, E. (2010b). An analysis of the reading attitudes of elementary school fourth and fifth grade studens. The New Educational Review. 22 (3-4), 117-127.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Zorbaz. K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ercan DENİZ>


Mehmet ÇEÇEN>

Publication Date January 18, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Deniz, E. & Çeçen, M. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimi Algıları . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 3 (2) , 35-48 . DOI: 10.16916/aded.19490

Cited By

Email Usage: Much More Than a Habit!
Bartın University Journal of Faculty of Education
https://doi.org/10.14686/buefad.482357

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Hümeyra UYSAL
https://doi.org/10.31592/aeusbed.807005